La sumisa (La submisa)

Captura

Su cuerpo era joven, un hermoso rostro enmarcado en una larga melena rubia, dorada y también rizada. Su cuerpo era el propio de alguien de su edad (veintipocos años) quien, además, se cuidaba. Era una muchacha delgada pero su estómago era poderoso, hermoso, quizás lo más hermoso de ella. Sus piernas eran finas, perfectas. Su sexo, siempre depilado, se convirtió en la quintaesencia de la creación, invitando a ser penetrada, besada, lamida o comida sin los excesos del tomillo o del orégano porque cuando algo es maravilloso, cualquier especie sobra. Observaba su sexo y solo deseaba hundir mi cabeza en él. Por detrás, su culo tenía la forma que mis manos siempre han buscado, aun firme, del tamaño ideal. Entrar en él, mi nada oscuro deseo. Los labios de su vagina se dibujaban por detrás de forma hermosa, creando un triángulo maravilloso (sus nalgas, su sexo, su ano). Sus pechos eran grandes, firmes, separados, con un pezón grueso que también invitaba a morder, pinzar, lamer, besar. Su estómago era fantástico, convirtiendo las formas de una muchacha en una poderosa. Desnuda, frente a mí, era el animal más hermoso que había visto nunca. Y era mía, mi propiedad.


El seu cos era jove, un bell rostre emmarcat en una llarga cabellera rossa, daurada i també arrissada. El seu cos era el propi d’algú de la seva edat (vint-i-pocs anys) qui, a més, es cuidava. Era prima però el seu estómac era poderós, bell, potser el més bonic d’ella. Les seves cames eren fines, perfectes. El seu sexe, sempre depilat, va esdevenir la quinta essència de la creació, convidant a ser penetrada, besada, llepada o menjar sense els excessos de la farigola o l’orenga perquè quan alguna cosa és meravellosa, qualsevol espècie sobra. Observava el seu sexe i només desitjava enfonsar el meu cap a ell. Per darrere, el seu cul tenia la forma que les meves mans sempre han buscat, ferma, de la mida ideal. Entrar-hi, el meu fosc desig. Els llavis de la vagina es dibuixaven per darrere de forma bella, creant un triangle meravellós (les seves natges, el seu sexe, el seu anus). Els seus pits eren grans, ferms, separats, amb un mugró gruixut que també convidava a mossegar, pinçar, llepar, besar. El seu estómac era fantàstic, convertint les formes d’una noia en una poderosa. Nua, davant meu, era l’animal més bonic que havia vist mai. I era meva, la meva propietat.

firma john deybe

Anuncis

La submisa derrotada (La sumisa derrotada)

Captura

Hi ha diversos tipus de submises de la mateixa manera que hi ha diversos tipus d’amos. Serà que hi ha diversos tipus de persones o personalitats. No? La vida té això, és clar.

Conec persones dominants que cerquen a la dòcil gosseta que diu si a tot sense qüestionar (ni tan sols les seves necessitats com submisa), també hi ha d’altres que prefereix a la submisa rebel, aquesta que costa de doblegar no perquè ella vulgui ser rebel sinó perquè no sap doblegar-se a la primera de canvi. Hi ha amos gairebé més servils que les submises de la mateixa manera que hi ha amos exigents, amos aficionats o amos que s’atreveixen a barrejar Baileys amb tònica per celebrar una sessió, amb la inevitable conseqüència d’una salvatge gastroenteritis.

Entre les submises (les persones) hi ha d’un tipus que m’agrada tant com tan complicada és de trobar. Aquesta és la submisa que gaudeix sent derrotada. No té res a veure amb la submisa rebel que renega per instint pur. Per contra, la submisa derrotada es nega a consciència, coneixedora de què només pot gaudir sent realment vençuda. Com distingir? És senzill: la submisa rebel diu voler certes pràctiques, però es resisteix a fer-les. La submisa derrotada nega rotundament que ella vulgui fer aquestes pràctiques i només troba el plaer quan algú la derrota i, en certa manera, humilia la seva voluntat obligant-la a fer allò que nega (però desitja). La submisa derrotada només pot respectar a un amo que aconsegueixi derrotar-la. Semblen el mateix tipus de persona? Doncs no ho són.

El problema, com en gairebé tot, és reconèixer a qui t’enfrontes. No pots pretendre assumir que una submisa és una submisa derrotada només perquè nega les coses, confonent-la amb la submisa rebel. Perquè corres el risc de fer amb algú allò que no desitja realment. I això no és BDSM, això és caure en el maltractament. Maltractament és anar contra la voluntat d’algú. Dominar és imposar la teva voluntat sobre la d’una altra persona, sabent que aquesta altra persona desitja realment aquesta imposició. La diferència és tant clara com difícil de distingir, en alguns casos. Davant del dubte, fugiu.

Per què m’encanten les submises derrotades? Perquè, quan fas amb elles allò que neguen (tot i que ho desitgen) pots veure en els seus rostres la imatge real de la derrota. I, com dominant, això és el més proper ser amo que mai coneixeràs. Parlem d’una submissió gairebé real, d’una humiliació gairebé real. I tot això passa perquè tots dos ho desitgen. Aquesta és la clau. La imatge de la dolça derrota dibuixada a la cara suada mentre et mira amb ulls injectats en sang.

I tu quin tipus de submisa ets?


Hay varios tipos de sumisas de la misma manera que hay varios tipos de amos. Será que hay varios tipos de personas o personalidades. ¿No? La vida tiene eso, claro.

Conozco a personas dominantes que buscan a la dócil perrita que dice si a todo sin cuestionar (ni tan siquiera sus necesidades como sumisa), también hay otros que prefiere a la sumisa rebelde, esa que cuesta de doblegar no porque ella quiera ser rebelde sino porque no sabe doblegarse a la primera de cambio. Hay amos casi mas serviles que las sumisas de la misma manera que hay amos exigentes, amos aficionados o amos que se atreven a mezclar Baileys con tónica para celebrar una sesión, con la inevitable consecuencia de una salvaje gastroenteritis.

Entre las sumisas (las personas) hay de un tipo que me gusta tanto como tan complicada es de encontrar. Esa es la sumisa que goza siendo derrotada. No tiene nada que ver con la sumisa rebelde que reniega por puro instinto. Por el contrario, la sumisa derrotada se niega a conciencia, sabedora de que solo puede gozar siendo realmente vencida. ¿Cómo distinguirlas? Es sencillo: la sumisa rebelde dice querer ciertas prácticas, pero se resiste a hacerlas. La sumisa derrotada niega tajantemente que ella quiera hacer esas prácticas y solo encuentra el placer cuando alguien la derrota y, en cierta manera, humilla su voluntad obligándole a hacer aquello que niega (pero desea). La sumisa derrotada solo puede respetar a un amo que consiga derrotarla. ¿Parecen el mismo tipo de persona? Pues no lo son.

El problema, como en casi todo, es reconocer a quien te enfrentas. No puedes pretender asumir que una sumisa es una sumisa derrotada solo porque niega las cosas, confundiéndola con la sumisa rebelde. Porque corres el riesgo de hacer con alguien aquello que no desea realmente. Y eso no es BDSM, eso es caer en el maltrato. Maltrato es ir contra la voluntad de alguien. Dominar es imponer tu voluntad sobre la de otra persona, sabiendo que esa otra persona desea realmente esa imposición. La diferencia es tan clara como difícil de distinguir, en algunos casos. Ante la duda, huid.

¿Por qué me encantan las sumisas derrotadas? Porque, cuando haces con ellas aquello que niegan (aunque desean) puedes ver en sus rostros la imagen real de la derrota. Y, como dominante, eso es lo mas cercano ser amo que nunca conocerás. Hablamos de un sometimiento casi real, de una humillación casi real. Y todo eso sucede porque ambos lo desean. Esa es la clave. La imagen de la dulce derrota dibujada en su cara sudorosa mientras te mira con ojos inyectados en sangre.

¿Y tu que tipo de sumisa eres?

cropped-cooltext288592119786656.png

 

Ulls embenats (Ojos vendados)

La vista és un dels sentits més fàcilment manipulables al BDSM, ja sigui embenant els ulls a la persona submisa o prohibint-li que miri als ulls del dominant. Allò primer (ulls embenats) és una pràctica habitual (no només al BDSM, també al sexe) que s’utilitza per fer que la persona submisa tingui emocions diferents de les habituals, transformats per la indefensió de no veure res. Quant a prohibir a la submisa que miri als ulls de l’amo, és una pràctica més propera a la submissió intel·lectual: com aquells súbdits que no podien mirar als ulls del rei.

Sigui com sigui, jugueu amb tot això de la manera que us vingui de gust, experimenteu totes aquestes sensacions, és ben senzill.

La vista es uno de los sentidos más manipulables en el BDSM, ya sea vendando los ojos a la persona sumisa como prohibiéndole que mire a los ojos del dominante. Lo primero (ojos vendados) es una práctica habitual (no solo en BDSM, también en el sexo) que se utiliza para hacer que la persona sumisa tenga sentimientos diferentes de los habituales, transformados por la indefensión de no ver absolutamente nada. En cuanto a prohibir a la sumisa que mire a los ojos del amo, es una práctica alienada con la sumisión intelectual: como aquellos súbditos que no podían mirar a los ojos del rey.

Sea como sea, jugad con todo eso de la manera que os apetezca, experimentad todas esas sensaciones, es bien sencillo.

firma john deybe

El vidre i el ferro (El vidrio y el hierro)

7609484870_071102cd4e_bHi ha persones que semblen fràgils, construïdes d’un vidre tan lleuger que fins i tot una ventada pot trencar-les per la meitat. També hi han persones dures com el metall més indestructible. Les veiem però no les coneixem i aquesta rapidesa que tenim en etiquetar absolutament tot ens fa creure que a la primera el vidre es trencarà i que per molt que colpegem el metall no aconseguirem ni fer la més insignificant de les esquerdes.

Però no tot és com sembla. He conegut dones de ferro que després eren les submises menys capaces, amb por d’endinsar-se mes enllà de la seva zona de confort. Són dones de ferro que com submises diuen “no” a tot, ni tan sols potser. Després conec dones fràgils, tan fràgils que tens por ni de fer-li una abraçada però després són les submises més fortes, mes decidides, submises amb pocs “no” i amb molts “potser”, ho volen provar tot per saber si allò els hi agrada o no, sobreposant-se a les seves pors.

És millor un tipus de submisa que un altre? Evidentment, als amos ens encanten les submises que volen experimentar més enllà de la seva zona de confort, siguin fràgils o de ferro. Allò que mes curiositat em causa és aquesta dicotomia entre allò que semblem i allò que som. Diuen que el vidre és el material més dur que existeix perquè no suporta la flexibilitat, es trenca abans de doblegar-se. Quina raó i que maco tot… poesia vital.


(Traducción al castellano) Hay personas que parecen frágiles, construidas de un vidrio tan ligero que, incluso un golpe de viento puede romperlas por la mitad. También hay personas duras como el metal más indestructible. Las observamos, aunque no las conocemos y es esa rapidez que tenemos al etiquetar absolutamente todo, que nos hace creer que a la primera el vidrio se romperá y que por mucho que golpeamos el metal no conseguiremos ni la más insignificante de las grietas.

Pero no todo es como parece. He conocido mujeres de hierro que después eran las sumisas menos capaces, con miedo de adentrarse mes allá de su zona de confort. Son mujeres de hierro que como sumisas dicen “no” a todo, ni tan siquiera se atreven a un “quizás”. Después conozco mujeres frágiles, tan frágiles que tienes miedo hasta de darles un abrazo, pero después son las sumisas más fuertes, mes decididas, sumisas con pocos “no” y con muchos “quizás”, lo quieren probar todo para saber si aquello les gusta o no, sobreponiéndose a sus miedos.

¿Es mejor un tipo de sumisa que otro? Evidentemente, a los amos nos encantan las sumisas que quieren experimentar más allá de su zona de confort, sean frágiles o sean de hierro. Lo que más curiosidad me causa es esta dicotomía entre aquello que parecemos y aquello que somos. Dicen que el vidrio es el material más duro que existe porque no soporta la flexibilidad, se rompe antes de doblarse. Cuánta razón y que bonito todo… poesía vital.

La dona perfecta (La mujer perfecta)

Nombre
Em suggereix una dona (submisa) que escrigui sobre dones (casades) de vida (aparentment) perfecta i (avorridament) tranquil.la. Acotacions entre parèntesis a banda, parlo d’aquestes mares perfectes, aquestes dones de manual cristià, bones noies a ulls d’una societat que les enalteix com a perfecte engranatge de tot allò que és marital però que després, a la intimitat d’una submissió voluntària (fora el matrimoni), assoleixen deixar-se pervertir fins a límits tan oposats a la virtut que espanta que estem parlant de la mateixa persona (degradació, humiliació, exhibició, vergonya…).

He conegut dónes així però també he conegut moltes altres dones independents, poderoses i propietàries de la seva vida. I totes podrien ser submises. És a dir, el model de casada perfecta / submisa extrema és real però no és norma. Suposo que no em surt escriure de manera espontánea sobre aquestes dones perquè seria estereotipar quelcom des del prisma masculí. Però com qui em suggereix que escrigui és dona (i submisa), aquesta patent de cors em dóna una excusa ben llustrosa.

Potser la reflexió ve donada perquè aquest model de virtuosa/meuca és un model que existeix i que té unes pautes perfectament definides. Imagino que no ha de ser fàcil ser la dona perfecta als ulls de la societat perquè condiciona el fet d’estar obligat a ser quelcom només pel teu gènere, fet que va en contra de la llibertat individual. Per aquest motiu, aquesta falsa perfecció és com l’atmosfera continguda dins d’una olla de pressió. O l’obres o acaba explotant. I això és allò que significa la submissió per a aquest tipus de dones: l’elecció del fet voluntari (ser submisa) per sobre del fet obligatori (ser la perfecta esposa) per alliberar tota presio. Quina contradicció, oi? De nou la submissió és un camí per a la llibertat individual.

El fet més curiós és que són submises abonades a les pràctiques més extremes, sobretot en el camp de la humiliació. Volen ser tractades en la intimitat com mai serien tractades en públic. És a dir, van a l’extrem oposat í per aconseguir el delicat equilibri al balancí. Podem jutjar i fins i tot prejutjar, però és quelcom perfectament lícit. Alguns diran que aquestes dones tenen un problema per comportar-se així, estic amb ells: aquest tipus de dones tenen un greu problema per aquest tipus de comportament, però no parlo del comportament submís, això ho aplaudeixo, allò que em preocupa és que una societat patriarcal les anul.li com a dona i com a persona. I això segueix succeint dia després de dia.

“La dona és la reina del món i l’esclava d’un desig” (Honoré De Balzac)


(Traducción al castellano) Me sugiere una mujer (sumisa) que escriba sobre las mujeres (casadas) de vida (aparentemente) perfecta y (soporíferamente) tranquila. Acotaciones entre paréntesis aparte, estoy hablando de esas madres perfectas, esas mujeres de manual cristiano, buenas chicas a ojos de una sociedad que las ensalza como perfecto engranaje de lo marital pero que luego, en la intimidad de su sumisión voluntaria, son capaces de dejarse pervertir hasta límites tan opuestos a la virtud que asusta que se trate de la misma persona (degradación, humillación, exhibición, vergüenza…).

He conocido mujeres así pero también he conocido a muchas otras mujeres independientes, poderosas y dueñas de su propia  vida. Y todas podían ser sumisas. Es decir, que el modelo de casada perfecta / sumisa extrema es real pero no es la norma. Supongo que no me sale escribir sobre estas mujeres porque sería estereotipar algo desde el prisma masculino, pero como quien me sugiere que escriba es mujer (y sumisa) pues esa patente de corso me da una bonita excusa.

Quizás la reflexión viene dada porque ese modelo de virtuosa/puta es un modelo que existe y que tiene unas pautas perfectamente definidas. Imagino que no debe ser fácil ser la mujer perfecta a los ojos de la sociedad porque condiciona el hecho de estar obligado a ser algo solo por tu género, hecho que va en contra de la libertad individual. Por ese motivo, esa falsa perfección es como la atmósfera contenida dentro de una olla a presión, o la abres o acaba explotando. Y eso es lo que significa la sumisión para ese tipo de mujeres: la elección de lo voluntario (ser sumisa) por encima de lo obligatorio (ser la perfecta esposa) para aligerar toda esa presión. Menuda contradicción ¿eh? De nuevo la sumisión es un camino para la libertad individual.

Lo más curioso es que son sumisas abonadas a las prácticas más extremas, sobre todo en el campo de la humillación. Quieren ser tratadas en la intimidad como nunca serían tratadas en público. Es decir, van al extremo opuesto del balancín para alcanzar el delicado equilibrio. Podemos juzgar e incluso prejuzgar esto pero es algo perfectamente lícito. Algunos dirán que estas mujeres tienen un problema por comportarse así, estoy con ellos: ese tipo de mujeres tienen un grave problema por este tipo de comportamiento, pero no hablo del comportamiento sumiso, eso lo aplaudo, lo que me preocupa es que una sociedad patriarcal las anule como mujer y como persona. Y eso sigue sucediendo día tras día.

“La mujer es la reina del mundo y la esclava de un deseo” (Honoré De Balzac)

Les relacions (Las relaciones)

NombreAlgunes practiquen BDSM des de la total llibertat sentimental, no em refereixo a tenir parella i que ella no en sàpiga que practiques BDSM, em refereixo a què practiquen BDSM i no tenen parella (ni això tan antic que en diem “nòvios”). Poden quedar amb qui vulguin quan vulguin i cap inconvenient (ni logístic ni emocional) els hi frena. Però que succeeix quan aquestes persones s’enamoren (o troben a algú) que no és la persona amb qui practiquen BDSM? És clar, mai confessaran a la seva nova parella que un altre home els hi fa de tot o que fan de tot a una altra dona. Fa por només de pensar-ho sense el necessari context. Potser esperen al fet que la nova relació estigui establerta per acabar amb la relació BDSM o potser intenten encaixar totes dues relacions a un món d’aparent mentida.

Normalment allò que acostuma a succeir és un terrible silenci. El silenci és por a dir quelcom que no volem dir: Si això succeeix, significa que heu perdut a la vostra submisa o al vostre amo (a mans d’una altra persona).


(Traducción al castellano) Algunas personas practican el BDSM desde la total libertad sentimental, no me refiero a tener pareja y que ella no tenga conocimiento que practicas BDSM, a lo que me refiero es que practican BDSM y no tienen pareja (ni eso tan caduco que llamanos “novio”). Pueden quedar con quien quieran cuando quieran y ningún inconveniente les frena (ni logístico ni emocional). ¿Pero que sucede cuando estas personas se enamoran (o encuentran a alguien) que no es la persona con la que practican BDSM? Nunca confesarán a su nueva pareja que otro hombre les hace de todo o que ellos hacen de todo a otra mujer. Da miedo solo de pensar eso sin el necesario contexto. Puede que esperen un tiempo a que la nueva relación se asiente para acabar con la relación BDSM o puede que intenten encajar las dos relaciones en un mundo de aparente mentira.

Lo que habitualmente sucede es un terrible silencio. El silencio es miedo a decir aquello que nos nos atrevemos a decir. Si eso sucede, significa que habéis perdido a vuestra sumisa o vuestro amo (a manos de otra persona).

Tirant la vista enrere (Echando la vista atrás)

hunt-cellarsNo sóc jove, m’apropo perillosament a la mitja centena i ja porto en això de la dominació gairebé més de trenta anys. Massa per a qualsevol, suposo. Amb els seus respectius moments de descans motivats per centenars de motius (sumats o per separat). Si miro cap enrere puc veure desenes de submises que van passar per les meves mans (o jo per les seves) i em pregunto si el fet que hagin marxat, defineix la meva incapacitat com a amo. Suposo que una relació entre un amo i una submisa és alguna cosa en contínua transformació i la culminació d’aquesta transformació és també acabar el que es comença. Tot i això, tiro la vista enrere i intento recordar quantes submises van ser, les seves cares, els seus sobrenoms o els llocs on ens trobàvem per jugar a aquest apassionant joc que es juga amb cadenes i fustes.

No crec que hagi arribat el moment de dir adéu a gens, de fet estic convençut que, amb tots els meus defectes (que són molts), ara tinc més experiència que mai i això és gràcies a tot allò que vaig fer malament. Suposo que hauria de disculpar-me amb totes aquestes persones amb les quals em vaig equivocar perquè gràcies a elles sóc qui sóc (i possiblement viceversa).

Qui busqui l’èxit en tot allò que faci en la vida, està condemnat al fracàs més absolut…

…i disculpeu-me.


(Traducción al castellano) No soy joven, me acerco peligrosamente a la media centena y llevo en esto de la dominación casi más de treinta años. Demasiado para cualquiera, supongo. Con sus respectivos momentos de descanso motivados por cientos de motivos (sumados o por separado). Si miro hacia detrás puedo ver decenas de sumisas que pasaron por mis manos (o yo por las suyas) y me pregunto si el que se hayan ido, define mi incapacidad como amo. Supongo que una relación entre un amo y una sumisa es algo en continua transformación y la culminación de esa transformación es también acabar lo que se comienza. No obstante, echo la vista a atrás e intento recordar cuantas sumisas fueron, sus caras, sus apodos o los sitios donde nos encontrábamos para jugar a este apasionante juego que se juega con cadenas y látigos.

No creo que haya llegado el momento de decir adiós a nada, de hecho estoy convencido que, con todos mis defectos (que son muchos), ahora se mas que nunca y eso es gracias a todo cuanto hice mal. Supongo que debería disculparme con todas esas personas con las que me equivoqué porque gracias a ellas soy quien soy (y posiblemente viceversa).

Quien busque el éxito en todo cuanto haga en la vida, está condenado al fracaso más absoluto…

…y disculpadme.