Desplaçar els límits al BDSM (Desplazar los limites en el BDSM)

Captura

Si hi ha una cosa que cal cuidar i comprendre a una relació entre dues persones (a on una és dominada i l’altra domina) això són els límits. Algunes persones creuen que els límits els marca qui domina, ja que el dominat ha de servir, fer feliç, sacrificar-se pel dominant. I aquest sacrifici implica el fet de traspassar els seus propis límits.

Quan parlem de BDSM parlem de definicions pel que fa als components essencials. Us convido a revisar el text que vaig escriure sobre les diferències entre bastidor (Risk Aware Consensual Kink / Risc Assumit i Consensuat per a pràctiques de Sexualitat Alternativa o no convencional) i SSC (Safe, curi and consensual / Segur, assenyat i consensuat). Us heu adonat que hi ha alguna cosa comuna? Exacte: el consens.

El consens implica respectar els límits. Tant de dominant com dominat.

Diferències entre SSC i RACK

Està bé, si ets submisa, intentar superar els teus límits per servir millor al teu amo. Això és una cosa natural en molts aspectes de la vida, fins i tot en les relacions convencionals de parella a on de vegades sacrifiquem quelcom per arribar al consens, de la mateixa manera que intentem superar els nostres límits per acontentar a la nostra parella. Tot consisteix en aquest tipus de negoci on només serveix el WIN-WIN (a on tots dos surtin guanyant).

Intenta superar els teus límits, això demostrarà que et prens seriosament la teva tasca de submisa, però mai traspassis teus límits si creus que no pots suportar-ho. Si l’amo és un bon amo, sap que el teu benestar està sempre per sobre del seu plaer.

I com sempre us recomano, la forma més fàcil d’entendre els límits de l’altra persona (sigui dominant o dominat) és el diàleg o emplenar un dels molts formularis de pràctiques que circulen per Internet.

Llistat de pràctiques al BDSM


Si hay una cosa que hay que cuidar y entender en una relación entre dos personas donde una es dominada y la otra domina, eso son los límites. Algunas personas creen que los limites los marca quien domina pues el dominado ha de servir, hacer feliz, sacrificarse por el dominante. Y este sacrificio implica el traspasar sus propios límites.

Cuando hablamos de BDSM hablamos de definiciones en cuanto a los componentes esenciales. Os invito a revisar el texto que escribí sobre las diferencias entre RACK (Risk Aware Consensual Kink / Riesgo Asumido y Consensuado para prácticas de Sexualidad Alternativa o no convencional) y SSC (Safe, sane and consensual / Seguro, sensato y consensuado). ¿Os habéis dado cuenta de que hay algo común? Exacto: el consenso.

El consenso implica respetar los límites. Tanto de dominante como dominado.

Diferencias entre SSC y RACK

Está bien, si eres sumisa, intentar superar tus límites para servir mejor a tu amo. Eso es algo natural en muchos aspectos de la vida, incluso en las relaciones convencionales de pareja donde a veces sacrificamos cosas para alcanzar el consenso, de la misma manera que intentamos superar nuestros límites para contentar a nuestra pareja. Todo consiste en ese tipo de negocio donde solo sirve el WIN-WIN (donde ambos salgan ganando).

Intenta superar tus límites, eso demostrará que te tomas en serio tu tarea de sumisa, pero nunca traspases tus límites si crees que no puedes soportarlo. Si el amo es un buen amo, entenderá que tu bienestar esta siempre por encima de su placer.

Y como siempre os recomiendo, la forma más fácil de entender los limites de la otra persona (sea dominante o dominado) es el dialogo o cumplimentar uno de los muchos formularios de prácticas que circulan por Internet.

Listado de prácticas en el BDSM

cooltext288592119786656

Anuncis

Confondre moral amb ètica al BDSM (Confundir moral con ética en el BDSM)

220px-Children_of_the_Damned.jpg

Abans de tot dir que el següent text és una visió personal que no pretén fer dogma de res ni tampoc cerca “la veritat”. Principalment perquè en qüestions de moral i ètica, tots vivim sota barems diferents, també perquè allò del color del cristall amb què es mira és aplicable a molts aspectes del que aquí s’explica.

Allò que pretenc és reflexionar sobre la perillositat de confondre moral amb ètica.

Com he dit abans, em considero una persona amoral en el sentit que la moral no condiciona els meus actes doncs entenc la moral com quelcom “imposat” durant la meva educació. La moral o, millor dit, la nostra moral es torna a construir a mesura que creixem i adquirim percepció pròpia (que no aliena) de tot allò que ens envolta. A poc a poc, la nostra moral canvia, adaptant-se a la nostra manera de veure la vida. La majoria hem estat educats en una moral cristiana (o judeocristiana) que ens deia allò que està bé o no, allò que era correcte o no. Jo vaig poder escapar a tot això en gran part gràcies al BDSM a on vaig haver de lluitar contra prejudicis morals a l’hora d’actuar com a amo. Em considero amoral, tot i que cal no confondre això amb quelcom negatiu. La moral, com a definició, és el conjunt de costums i normes que es consideren bones per dirigir o jutjar el comportament de les persones en una comunitat. Però resulta que una relació BDSM és quelcom entre dues persones a on el fet important és el consens, no la moral.

I l’ètica?

Quant a l’ètica, el BDSM té unes regles ètiques bàsiques basades en el respecte, el consens, etc. L’ètica en el BDSM hauria de ser la mateixa per a tots, basada en el respecte a les voluntats alienes. Pot semblar amoral pegar-li a una dona, però és ètic si la dona em demana que li pegui com a part d’un rol a on gaudeix amb això.

El problema arriba quan confonem la moral (que té mil colors) amb l’ètica (que hauria de tenir un només). He escoltat desenes de vegades a amos dir que ells fan el que volen amb les seves submises perquè elles són amorals. Que nassos significa això? Per molt amoral que sigui l’altra persona, l’ètica t’empeny a fer només allò que ella desitja (és a dir: els seus límits) i no allò que tu desitgis.

Podem ser amorals, però l’ètica és inviolable i hauria de ser única. Aquesta és la meva visió (probablement equivocada) de tot això. Per a molts, moral i ètica és el mateix (fins i tot per definició) però no és el meu cas i, començar a diferenciar-ho d’aquesta manera, m’ajuda en el meu dia a dia amb el BDSM.


Primero de todo decir que el siguiente texto es una visión personal que no pretende hacer dogma de nada ni tampoco busca “la verdad”. Principalmente porque en cuestiones de moral y ética, todos vivimos bajo baremos diferentes, también porque eso del color del cristal con que se mira es aplicable a muchos aspectos de lo que aquí se cuenta.

Lo que pretendo ahora es reflexionar sobre la peligrosidad de confundir la moral con la ética.

 Como he dicho antes, me considero una persona amoral en el sentido que la moral no condiciona mis actos porque entiendo la moral como algo “impuesto” durante mi educación. La moral o, mejor dicho, nuestra moral se vuelve a construir a medida que crecemos y adquirimos percepción propia (que no ajena) de cuanto nos rodea. Poco a poco, nuestra moral cambia, adaptándose a nuestra manera de ver la vida. La mayoría hemos sido educados en una moral cristiana (o judeocristiana) que nos decía lo que está bien o mal, aquello que era correcto o no. Yo pude escapar a todo eso en gran parte gracias al BDSM donde tuve que vencer prejuicios morales a la hora de actuar como amo. Me considero amoral, aunque no hay que confundir eso con algo negativo. La moral, como definición, es el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Pero resulta que una relación BDSM es algo entre dos donde lo importante es el consenso, no la moral.

¿Y la ética?

En cuanto a la ética, el BDSM tiene unas reglas éticas básicas basadas en el respeto, el consenso, etc. La ética en el BDSM debería ser la misma para todos, basada en el respeto a las voluntades ajenas. Puede parecer amoral pegarle a una mujer, pero es ético si la mujer me pide que la pegue como parte de un rol donde disfruta con ello.

El problema llega cuando confundimos la moral (que tiene mil colores) con la ética (que debería tener uno solo). He escuchado decenas de veces a amos decir que ellos hacen lo que quieren con sus sumisa porque ellas son amorales. ¿Qué diablos significa eso? Por muy amoral que sea la otra persona, la ética te empuja a hacer solo lo que ella desea (sus límites) y no lo que tu desees.

Podemos ser todo lo amorales que deseemos, pero la ética es inviolable y debería ser única. Esa es mi visión (probablemente equivocada) de todo esto. Se que, para muchos, moral y ética es lo mismo (incluso por definición) pero no es mi caso y, comenzar a diferenciarlo de esta manera, me ayuda en mi día a día con el BDSM.

cropped-cooltext288592119786656.png

Respecte (Respeto)

índiceRespecto a tots aquells que diuen que el BDSM és la seva vida, respecto a qui viu relacions 24×7 i fins i tot respecto a qui es tatua un motiu tribal a la cara. De fet respecto qualsevol que no pensi com jo ni faci el que jo faig. M’agrada respectar, especialment a aquells que no són com jo. Però resulta que per a mi, la vida és menjar, respirar i dormir. No encerto a comprendre com assumir un rol significa una forma de vida. Sempre he viscut el meu rol com quelcom temporal, comença i acaba amb una persona o una sessió, comença i acaba a un dormitori o amb una frase. I acaba, i torna a començar, i torna a acabar… i de nou torna a començar. Això significa que no sóc amo el 100% del meu temps, ni tan sol el 50%, crec que no sóc amo ni el 5% del temps que visc. I malgrat això, segueixo respectant qui no és com jo. I espero rebre el mateix respecte per part d’aquells que no pensen ni viuen ni són com jo.


(Traducción al castellano) Respeto a todos los que dicen que el BDSM es su vida, respeto a los que viven relaciones 24×7 e incluso respeto a los que se tatúan un motivo tribal en el rostro. De hecho respeto cualquiera que no piense como yo ni haga lo que yo. Me gusta respetar, especialmente a aquellos que no son como yo. Pero resulta que para mí la vida es comer, respirar y dormir. No acierto a entender como asumir un rol es vivir. Siempre he vivido mi rol como algo temporal, empieza y acaba con una persona o una sesión, empieza y acaba en un dormitorio o una frase. Y acaba, y vuelve a comenzar, y vuelve a acabar… y de nuevo vuelta a comenzar. Y eso significa que no soy amo el 100% de mi tiempo, ni tan solo el 50%, creo que no soy amo ni el 5% del tiempo que vivo. Y a pesar de eso, sigo respetando a los que no son como yo. Y espero recibir el mismo respeto por parte de aquellos que no piensan ni viven ni son como yo.