A la vista de tothom (A cara descubierta)

Captura

Hi ha dues formes d’enfrontar-se al BDSM a les xarxes socials. Una és mostrar la cara, fent que qualsevol associï persona i rol. L’altra és ocultar el teu rostre, la teva persona, mostrant només el rol i fent-ho sense mostrar imatges de la teva persona.

A la vista de tothom o no? Aquesta és la pregunta.

Per respondre la pregunta primer cal entendre que totes dues opcions són correctes. Ni aquells que s’oculten són uns covards ni tampoc aquells que es mostren són uns inconscients. És només una decisió personal, una manera de viure el BDSM. Però res té a veure amb valentia, ni complexos ni pors.

Jo, personalment, oculto la meva persona en la virtualitat de la mateixa manera que oculto el meu rol en la realitat. Els meus amics no saben que sóc amo. I la gent que sap que sóc amo no saben qui hi ha darrere. És això el correcte? Una vegada més, no hi ha resposta correcta.

Crec que és un error plantejar-se la pregunta en clau de si hem o no de dir a la gent que ens envolta que practiquem BDSM. La pregunta és: mostrar o no mostrar allo que realment som a la virtualitat de la xarxa?

No hi ha resposta correcta, són opcions personals. No criminalitzo a qui s’oculta, però si admiro a qui es mostra.

Sigui com sigui, feu allò que més us vingui de gust (mostrar-vos o no), mai ho feu o deixeu de fer-ho perquè us obliguen a això.


(Traducción al castellano) Hay dos formas de enfrentarse al BDSM en las redes sociales. Una es mostrar la cara, haciendo que cualquiera asocie la persona y el rol. La otra es ocultar tu rostro, tu persona, mostrando solo el rol y haciéndolo sin mostrar imágenes de tu persona.

¿A cara descubierta o no? Esa es la pregunta.

Para responder la pregunta primero hay que entender que ambas opciones son correctas. Ni aquellos que se ocultan son unos cobardes ni tampoco aquellos que se muestran son unos inconscientes. Es tan solo una decisión personal, una manera de vivir el BDSM. Pero nada tiene que ver con valentía, ni complejos ni miedos.

Yo, personalmente, oculto mi persona en la virtualidad de la misma manera que oculto mi rol en la realidad. Mis amigos no saben que soy amo. Y la gente que sabe que soy amo no saben quién hay detrás. ¿Es esto lo correcto? De nuevo, no hay respuesta correcta.

Creo que es un error plantearse la pregunta en clave de si debemos o no decir a la gente que nos rodea que practicamos BDSM. La pregunta es: ¿mostrar o no mostrar quienes somos en la virtualidad de la red?

No hay respuesta correcta, son opciones personales. No criminalizo a quien se oculta, pero si admiro a quien se muestra.

Sea como sea, haced aquello que más os apetezca (mostraros o no), nunca lo hagáis o dejéis de hacerlo porque os obliguen a ello.

Anuncis

Vacances (Vacaciones)

1441492001_134198_1441492105_noticia_normal

Estic de vacances, o tanmateix: no haig de matinar cinc dies a la setmana per anar fins a la feina. I és que estar de vacances i no treballar són coses absolutament diferents (que l’hi diguin al qui no ten treball…). En el meu cas, quan començo vacances ho faig en el convenciment que això no significa tan sols deixar de matinar. Estar de vacances també significa deixar les preocupacions a un costat, oblidar i gaudir. I després, quan torni a matinar al setembre, començaré un nou col·leccionable que em faci creure que la vida, setmana rere setmana, té un propòsit.


(Traducción al castellano) Estoy de vacaciones, o lo que es lo mismo: no tengo que madrugar cinco días a la semana para ir hasta el trabajo. Y es que estar de vacaciones y no trabajar son cosas absolutamente distintas (que se lo digan a los que no tienen trabajo…). En mi caso, cuando comienzo vacaciones lo hago en el convencimiento que eso no significa tan solo dejar de madrugar. Estar de vacaciones también significa dejar las preocupaciones a un lado, olvidar y disfrutar. Y luego, cuando vuelva a madrugar en septiembre, comenzaré un nuevo coleccionable que me haga creer que la vida, semana tras semana, tiene un propósito.

La necessària fredor (La necesaria frialdad)

Une_liaison_pornographique

Existeixen diverses maneres d’enfocar una relació del BDSM: la primera seria des d’una relació de parella (integrant el BDSM en la relació), la següent seria des d’una profunda amistat, la tercera des de la perspectiva de dos simples “coneguts” i la quarta des de la perspectiva de dos absoluts desconeguts. Com una guia Pantone, que va d’un to a un altre. Tots aquests colors, tots aquests escenaris, totes aquestes relacions tenen coses bones, encara que també en tenen de no tan bones. Com millor coneixement tinguem de l’altra persona implicada en la nostra relació BDSM, més complexa sera la tasca de conjugar la vida “real” amb la vida “BDSM”. La situació ideal seria la de dos desconeguts que es troben de vegades per tenir sessions, amb una relació amb prou feines intoxicada per cap altre aspecte de les seves vides. Com en aquesta magnífica pel·lícula “Une liaison pornographique” a on els amants només interactuen emocionalment durant les seves trobades sexuals (que, a més, l’espectador mai veu). Sempre he defensat que una relació BDSM en una relació de parella és allò menys desitjable (per aquesta intoxicació extrema que és la permeabilitat entre rols i persones) i, a mesura que passa el temps, m’adono que la fredor d’una sessió BDSM entre dues persones que no es coneixen de res és, potser, la part menys perillosa (emocionalment). Si una submisa es porta malament, la castiguem perquè aprengui. Però amb les persones (sense rols), això no es pot fer, hem d’assumir (encara que no necessàriament acceptar) els errors aliens. Barrejar amistat i BDSM, és tan perillós com sostenir un llumí en una mà i un bidó de gasolina en l’altra. Té la seva recompensa, clar, però has d’estar fent malabars per evitar que s’encengui el llumí. I no sempre pots controlar-ho.

Crec que, a partir d’ara, m’enfocaré més a fonamentar aquesta separació entre el rol i la persona, seré més impermeable que mai. I la millor manera que això succeeixi és instal·lar una bona porta tallafocs entre l’amo i la persona. Per evitar acabar cremat.


(Traducción al castellano) Existen varias maneras de enfocar una relación del BDSM: la primera sería desde una relación de pareja (integrando el BDSM en la relación), la siguiente sería desde una profunda amistad, la tercera desde la perspectiva de dos simples “conocidos” y la cuarta desde la perspectiva de dos absolutos desconocidos. Como una guía Pantone, va de un tono a otro. Todos esos colores, todos esos escenarios, todas esas relaciones tienen cosas buenas, aunque otras no tan buenas. Cuanto mejor conocimiento tengamos de la otra persona implicada en nuestra relación BDSM, más compleja será la tarea de conjugar la vida “real” con la vida “BDSM”. La situación ideal sería la de dos desconocidos que se juntan de vez en cuando para tener sesiones, con una relación apenas intoxicada por ningún otro aspecto de sus vidas. Como en esa magnífica película “Une liaison pornographique” donde los amantes solo interactúan emocionalmente durante sus encuentros sexuales (que, además, el espectador nunca ve). Siempre he defendido que una relación BDSM en una relación de pareja es lo menos deseable (por esa intoxicación extrema que es la permeabilidad roles y personas) y, a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que la frialdad de una sesión BDSM entre dos personas que no se conocen de nada es, quizás, la parte menos peligrosa (emocionalmente). Si una sumisa se porta mal, la castigamos para que aprenda. Pero con las personas (sin roles), eso no se puede hacer, tenemos que asumir (aunque no necesariamente aceptar) los errores ajenos. Mezclar amistad y BDSM, es tan peligroso como sostener una cerilla en una mano y un bidón de gasolina en la otra. Tiene su recompensa, claro, pero has de estar haciendo malabares para evitar que se encienda la cerilla. Y no siempre puedes controlarlo.

Creo que, a partir de ahora, voy a enfocarme más en cimentar esa separación entre el rol y la persona, siendo más impermeable que nunca. Y la mejor manera de que eso suceda es instalar una buena puerta cortafuegos entre el amo y la persona. Para evitar acabar quemado.

Els set (Los siete)

se7en-sin-listing

Per molt que t’aferris al passat, és gairebé impossible el fet d’aconseguir retenir quelcom que va fugir, senzillament perquè el passat és això: passat. En tot cas, hem de reinventar-nos, buidar les rancúnies de l’equació de la vida i intentar que, aquesta persona que va sortir per la porta, entri novament per la finestra. Succeirà si tots dos volem, també si creiem que, per sobre de l’orgull, està la vida i per sobre de la vida està el fet de comprendre que viure és un procés del tot imperfecte. Comprendre que la vida és massa curta per perdre-la mirant al sostre mentre repeteixes aquest mantra que és el lament.

Ai! L’orgull… que tant danya la vida. Curiosament, quan algun il·luminat sense afaitar va decidir enumerar els pecats cabdals, va oblidar l’orgull. Tot i que va deixar la ira i la supèrbia. Pot ser que, en certa manera, l’orgull sigui una combinació d’aquestes dues, servida en un plat baix en calories. La vida són plaers, i gairebé tots els pecats capitals estan lligats a aquests plaers. A saber: Luxúria, gola, avarícia, mandra, ira, enveja i supèrbia. I jo abundo en tots aquests pecats. Per això, de vegades, sofreixo també la inevitable penitència.

No recordo haver-me agenollat mai a un confessionari. Tampoc ho faré ara, sóc massa vell per començar a fer una cosa en la qual no hi crec. A més, em fan mal els genolls. En comptes d’això, assumiré la penitència, verbalitzaré els meus pecats i pregaré perquè, qui va sortir per la porta, desitgi entrar per la finestra. Pregaré amb totes les meves forces perquè es perdonin els meus pecats. I els seus, també. Pregaré a un Déu en el qual hi crec perquè el plaer torni a unir-nos i, al mateix temps, ens regali més plaer encara.

Perquè la vida, a més de plaers, també són dos dies i la meitat, els passem dormint.


(Traducción al castellano) Por mucho que te aferres al pasado, es casi imposible el retener a algo que se marchó, simplemente porque el pasado es eso: pasado. En todo caso, debemos reinventarnos, despejar los rencores de la ecuación de la vida e intentar que esa persona que salió por la puerta, entre de nuevo por la ventana. Si ambos queremos, también si creemos que, por encima del orgullo, está la vida y por encima de la vida está el comprender que vivir es un proceso del todo imperfecto. Comprender que la vida es demasiado corta para perderla mirando al techo mientras repites ese mantra que es el lamento.

¡Ay! El orgullo… que tanto daña la vida. Curiosamente, cuando algún iluminado sin afeitar decidió enumerar los pecados capitales, olvidó el orgullo. Aunque si que dejó la ira y la soberbia. Puede que, en cierta manera, el orgullo sea una combinación de estas dos, servida en un plato bajo en calorías. La vida son placeres, y casi todos los pecados capitales están ligados a esos placeres. A saber:  Lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia y soberbia. Y yo abundo en todos estos pecados. Por eso, en ocasiones, sufro también la inevitable penitencia.

No recuerdo haberme arrodillado nunca en un confesionario. Tampoco lo haré ahora, soy demasiado viejo para comenzar algo en lo que no creo. Y me duelen las rodillas. En vez de eso, asumiré la penitencia, verbalizaré mis pecados y rezaré para que, quien salió por la puerta, desee entrar por la ventana. Rezo con todas mis fuerzas para que se perdonen mis pecados. Y los suyos, también. Rezaré a un Dios en el que no creo para que el placer vuelva a unirnos y, a su vez, nos regale más placer aun si cabe.

Porque la vida, además de placeres, también son dos días y la mitad, los pasamos durmiendo.

Una parella de tres (Una pareja de tres)

pulp-fiction-loboNo pots dominar un cos quan la seva ànima, el seu cor, estan amb un altre. Dominem a un cos i fem això només perquè és l’embolcall de l’ànima, és la carrosseria del cor. Però la realitat és que no pots dominar a una submisa quan constantment et parla d’una altra persona. Per a una submisa, el respecte al seu amo inclou el respecte al vincle que han creat i el fet que hi hagi una tercera persona en aquest vincle, encara que absent, fa que les coses fracassin inevitablement a llarg termini.

Ella em deia Senyor Llop i crec que no s’equivocava en el seu particular bateig perquè sóc un depredador, realment, algú que ensuma, mossega i després empeny fins al seu cau. Però això no és diabòlic, és només una forma d’actuar. El fet significatiu ve després, en la cura, en la instrucció, en la bondat de qui es reconcilia amb el depredador.

I, tot i això, hi ha coses que no funcionen perquè ens encaparrem en el fet que no funcionin, ens encaparrem a destruir-les i a convertir el fàcil en difícil. Ens encaparremen el fet de no ser feliços perquè trobem un desconegut paer en això.


(Traducción al castellano) No puedes dominar un cuerpo cuando su alma, su corazón, están con otro. Dominamos a un cuerpo y hacemos eso tan solo porque es el envoltorio del alma, es la carrocería del corazón. Pero la realidad es que no puedes dominar a una sumisa cuando constantemente te habla de otra persona. Para una sumisa, el respeto a su amo incluye el respeto al vínculo que han creado y el hecho de que haya una tercera persona en ese vínculo, aunque ausente, hace que las cosas fracasen inevitablemente a largo plazo.

Ella me llamaba Señor Lobo y creo que no se equivocaba en su particular bautizo porque soy un depredador, realmente, alguien que olisquea, muerde y después empuja hasta su madriguera. Pero eso no es diabólico, es solo una forma de actuar. Lo significativo viene después, en el cuidado, en la instrucción, en la bondad de quien se reconcilia con el depredador.

Y, aun y así, hay cosas que no funcionan porque nos empeñamos en que no funcionen, nos empeñamos en destruirlas y en convertir lo fácil en difícil. Nos empeñamos en no ser felices porque encontramos un desconocido placer en eso.

Mentides (Mentiras)

tumblr_mlnna3ogcc1qbekkko1_1280Tenim por a ser feliços, una por que és quelcom irracional com a temor i quelcom estúpid com a concepte. Algunes persones diuen que tenim por a ser infeliços. MENTIDA. Allò que realment ens impedeix dormir a les nits és aquesta incerta possibilitat de ser completament feliços perquè, llavors, no ens restarà res a aconseguir. Per veure el color blanc necessitem el color negre. I viceversa. El problema arriba quan ens MENTIM a nosaltres mateixos i projectem la nostra MENTIDA en els altres. No puc conèixer-te perquè no podria ser mai la teva submisa. MENTIDA. Per descomptat que no podries ser-ho, però pots conèixer-me. El problema no és la teva incapacitat per ser submisa, tampoc la teva incapacitat per fer feliços als altres… el teu únic problema és la teva pròpia incapacitat per ser feliç tu.


(Traducción al castellano) Tenemos miedo a ser felices, un miedo que es irracional como temor y estúpido como concepto. Algunas personas dicen que tenemos miedo a ser infelices. MENTIRA. Lo que realmente nos impide dormir por las noches es esa incierta posibilidad de ser completamente felices porque, entonces, no nos quedará nada por conseguir. Para ver el color blanco necesitamos del color negro. Y viceversa. El problema llega cuando nos MENTIMOS a nosotros mismos y proyectamos nuestra MENTIRA en los demás. No puedo conocerte porque no podría ser nunca tu sumisa. MENTIRA. Por supuesto que no podrías serlo, pero puedes conocerme. El problema no es tu incapacidad para ser sumisa, tampoco tu incapacidad para hacer felices a los demás… tu único problema es tu propia incapacidad para ser feliz tú.

La suma que resta

Captura222

En una ocasió vaig conèixer a una vegetariana, era una dona perfecta (com a mínim vista des de l’òptica de les meves cinc diòptries) tot i que era vegetariana. La nostra primera cita va ser a un restaurant… vegetarià. Només recordo unes estranyes amanides d’hortalisses de nom impronunciable i una mena d’hamburgueses de tofu amb salsa de soia que era la cosa més semblant a llepar el tub de fuita d’un autobús. El menjar va ser una merda, però la cita va sortir genial. Ella era maca, intel·ligent, divertida i encantadora. En acabar vam anar a un bar de copes i allí també vaig descobrir que ella no bevia alcohol (tot i que l’alcohol és 100% vegetarià, clar). Mentre bevia el meu gin-tònic i caçava les fruites que flotaven el (per poder sopar alguna cosa) vaig imaginar com seria la meva vida al costat d’aquella dona perfectament imperfecta. Una vida de tofu, crema d’albergínies i daiquiri sense alcohol?

En comptes de fer-me aquesta pregunta, vaig continuar la conversa i vam estar junts molt de temps.

La relació no va acabar perquè ella fos vegetariana o no begués alcohol perquè després vaig descobrir que era catòlica, li agradava el futbol i li encantava llegir a Claudio Coehlo (tres de les coses que més m’avorreixen al món). La relació va acabar perquè va acabar l’amor, sense més.

La meva següent parella era carnívora, bevia cervesa com qui beu aigua i li encantava que la lligués al llit mentre fèiem l’amor.

I aquesta segona relació va acabar també quan va acabar l’amor, a pesar que coincidíem en tot.

Mai prejutgeu abans de conèixer. L’amor pot funcionar amb la persona més allunyada a allò que busquem o pot deixar de funcionar amb la persona més compatible amb nosaltres.

I és que l’amor gens té a veure amb menjar vegetarià, gin-tònics, religió, futbol, literatura o BDSM.

Tots som més que això, fins i tot més que la suma de tot això.


(Traducción al castellano) En una ocasión conocí a una vegetariana, ella era una mujer perfecta (al menos desde la óptica de mis cinco dioptrías) aunque era vegetariana. Nuestra primera cita fue en un restaurante… vegetariano. Solo recuerdo unas extrañas ensaladas de hortalizas de nombre impronunciable y una especie de hamburguesas de tofu con salsa de soja que era lo más parecido a lamer el tubo de escape de un autobús. La comida fue una mierda, vaya, pero la cita fue genial. Ella era guapa, inteligente, divertida y encantadora. Al acabar la cita fuimos a un bar de copas y allí descubrí también que ella no bebía alcohol (aunque el alcohol es 100% vegetariano, claro). Mientras bebía mi gin-tonic y cazaba los arándanos que flotaban en el (para poder cenar algo) imaginé como sería mi vida con aquella mujer perfectamente imperfecta. ¿Una vida de tofu, crema de berenjenas y daiquiri sin alcohol.

En vez de hacerme esa pregunta, continué la conversación y estuvimos juntos mucho tiempo.

La relación no acabó porque ella fuese vegetariana o no bebiese alcohol porque después descubrí que era católica, le gustaba el futbol y le encantaba leer a Claudio Coehlo (tres de las cosas que más me aburren en el mundo). La relación acabó porque acabó el amor, sin más.

Mi siguiente pareja era carnívora, bebía cerveza como quien bebe agua y le encantaba que la atase a la cama mientras hacíamos el amor.

Y esa segunda relación acabó también cuando acabó el amor, a pesar de que coincidíamos en todo.

Nunca prejuzguéis antes de conocer. El amor puede funcionar con la persona más alejada a lo que buscamos o puede dejar de funcionar con la persona más compatible con nosotros.

Y es que el amor nada tiene que ver con comida vegetariana, gin-tonics, religión, futbol, literatura o BDSM. Todos somos más que eso, incluso más que la suma de todo eso.