El metaconsens (El metaconsenso)

blogger-image--133768741Potser alguns de vosaltres no heu sentit parlar mai del concepte “metaconsens”. Quan practiquem BDSM ho fem sota la lògica del SSC (Assenyat, Sa i Consensuat). Allò que és el mateix, introduïm a les nostres pràctiques la paraula de seguretat o rebaixem la nostra duresa perquè la submisa senti que tot allò que succeeix així ho han decidit tots dos. El metaconsens va un pas més enllà i és quan el submís lliura la seva total voluntat a l’amo (sense paraules de seguretat ni tampoc queixes) amb el que la decisió i si fer-ho o no recau per complet en mans de l’amo. Una relació de metaconsens només pot donar-se entre dues persones que practiquen BDSM amb un grau ben alt de complicitat i confiança doncs l’amo pot decidir a tot moment que fer i si continuar, tot i que la submisa no ho desitjava. És a dir, la submisa cedeix tot el seu control a l’amo i això li permet gaudir de la seva submissió de manera total, sense ensopegades mentals. Curiosament el “metaconsens” no és una evolució del “consens” (que surt de SSC). El metaconsenso era una manera de fer habitual a la dominació als 60s i 70s (l’època “Old Guard”) entre homes (homosexuals) que pràcticament no s’usa en l’actualitat entre heterosexuals. La lògica s’imposa… o no?


(Traducción al castellano) Quizás algunos de vosotros no habéis oido hablar nunca del concepto “metaconsenso”. Cuando practicamos BDSM lo hacemos bajo la lógica del SSC (Sensato, Sano y Consensuado). Yo que es lo mismo, introducimos en nuestras prácticas la palabra de seguridad o rebajamos nuestra dureza para que la sumisa sienta que todo cuanto sucede así lo han decidido ambos. El metaconsenso va un paso más allá y es cuando la sumisa entrega su voluntad al amo (sin palabras de seguridad ni tampoco quejas) con lo que la decisión de que hacer y si hacerlo o no cae por completo en manos del amo. Una relación de metaconsenso solo puede darse entre dos personas que practican BDSM con un alto grado de complicidad y confianza pues el amo puede decidir en todo momento que hacer y si continuar, aun incluso aunque la sumisa no lo desease. Es decir, la sumisa cede todo su control al amo y eso le permite gozar de su sumisión de manera total, sin tropiezos mentales. Curiosamente el “metaconsenso” no es una evolución del “consenso” (que sale de SSC). El metaconsenso era una manera de hacer habitual en la dominación en los 60s y 70s (la época “Old Guard”) entre hombres (homosexual) que prácticamente no se usa en la actualidad entre heterosexuales. La lógica se impone… ¿o no?

Anuncis