Maltracte i BDSM (Maltrato y BDSM)

fist-152785_960_720

La principal por d’algú que comença al món del BDSM és topar-se amb algú malvat, algú que fingeixi ser qui no és i aprofita el seu rol d’amo per fer mal aliè a la voluntat de la persona submisa. És una por lògica, tot i que si acceptem aquesta premissa, hauríem també d’acceptar que aquesta gent malvada no només pretenen fer-se passar per amos, també pretenen fer-se passar per amics, per col·legues simpàtics, per veïns agradables o fer-se passar aquest encantador i innocent noi que acabes de conèixer a la barra d’una discoteca. Circumscriure la por només al BDSM és simplificar les coses. Quan diuen que estàs més exposada si decideixes que algú et lligui a un llit, sempre els contesto que moltes persones es deixen lligar per desconeguts com a part d’un joc sexual fora del sadomasoquisme o que el mateix perill succeeix amb anar-te amb un desconegut al teu casa. I és aquí on entra aquest concepte de polèmic debat que comença amb la paraula “maltractament”. Sincerament, crec que associar maltractament amb BDSM és la sortida més fàcil per a qui prefereix culpar a comprendre. Per descomptat que hi ha maltractadors (o falsos amos) al BDSM però també n’hi ha en qualsevol altre aspecte de la vida: ser amo és un paper, però el maltractament comença amb la persona, no amb el paper. És el maltractador el que adopta el paper d’amo (o fals amo), no es converteix en maltractador per ser amo. És una diferència que cal entendre.

Els amos no són maltractadors però sí que hi ha maltractadors que són amos.

Entenc que aquesta por generalitzada (amb motiu) és allò que mou a moltes dones a rebutjar el fet d’endinsar-se al món del BDSM. Cal comprendre que la por instal·lada a la societat (amb motiu) pot augmentar en el cas d’imaginar un escenari BDSM. Comprenguem això i en comptes de generalitzar amb el maltractament i el BDSM, fem l’exercici de comprendre que el masclisme no és una cosa pròpia del BDSM sinó de la societat. I el BDSM forma part de la societat. Abans en aquest blog ja vaig escriure sobre masclisme i BDSM, sobre els perills d’associar una cosa a una altra i d’oblidar la voluntarietat d’aquells que el practiquen.

Estic convençut que algunes persones creuran que escric això i així perquè sóc home, perquè sóc amo. Creuran que defenso alguna cosa que m’interessa defensar. Però no és així, estic convençut que, més enllà del meu gènere, associar maltractament al BDSM és un error massa comú. I aquesta afirmació no té res a veure amb què sigui home o dona sinó amb la sanitat mental dels qui el practiquen.


El principal miedo de alguien que comienza en el mundo del BDSM es el de toparse con alguien malvado, alguien que finja ser quien no es y aproveche su rol de amo para hacer daño ajeno a la voluntad de la persona sumisa. Es un miedo lógico, aunque si aceptamos esta premisa deberíamos también aceptar que esa gente malvada no solo pretenden hacerse pasar por amos, también pretenden hacerse pasar por amigos, por colegas simpáticos, por vecinos agradables o hacerse pasar ese encantador e inocente tipo que acabas de conocer en la barra de una discoteca. Circunscribir el miedo solo al BDSM es simplificar las cosas. Cuando me dicen que estás más expuesta si decides que alguien te ate a una cama, siempre les contesto que muchas personas se dejan atar por desconocidos como parte de un juego sexual fuera del BDSM o que el mismo peligro sucede con irte con un desconocido a tu casa. Y es aquí donde entra ese concepto de polémico debate que comienza con la palabra “maltrato”. Sinceramente, creo que asociar maltrato con BDSM es lo más fácil para quien prefiere culpar a entender. Por supuesto que hay maltratadores (o falsos amos) en el BDSM pero también los hay en cualquier otro aspecto de la vida: ser amo es un rol, pero el maltrato comienza con la persona, no con el rol. Es el maltratador el que adopta el rol de amo (o falso amo), no se convierte en maltratador por ser amo. Es una diferencia que hay que entender.

Los amos no son maltratadores pero si que hay maltratadores que son amos.

Entiendo que ese miedo generalizado (con motivo) es el que mueve a muchas mujeres a rechazar el adentrarse en el mundo del BDSM. Hay que comprender que el miedo instalado en la sociedad (con motivo) puede aumentar en el caso de imaginar un escenario BDSM. Comprendamos eso y en vez de generalizar con el maltrato y el BDSM, hagamos el ejercicio de comprender que el machismo no es algo propio del BDSM sino de la sociedad. Y el BDSM forma parte de la sociedad. Antes en este blog ya escribí sobre machismo y BDSM, sobre los peligros de asociar una cosa a otra y de olvidar la voluntariedad de quienes lo practican.

Estoy convencido de que algunas personas creerán que escribo esto y así porque soy hombre, porque soy amo. Creerán que defiendo algo que me interesa defender. Pero no es así, estoy convencido de que, más allá de mi género, asociar maltrato al BDSM es un error demasiado común. Y esta afirmación no tiene nada que ver con que sea hombre o mujer sino con la sanidad mental de quienes lo practican.

cooltext288592119786656

Anuncis

El pecat d’allò patriarcal (El pecado de lo patriarcal)

1Llegeixo un tuit que diu “El BDSM té principalment el seu origen a les relacions de poder patriarcals” i la primera cosa que m’ha sorprès és que algú (a qui admiro intel·lectualment) simplifiqui quelcom que és complex. És com dir “el mar té principalment el seu origen a l’aigua” o “el futbol té principalment el seu origen en algú donant puntades de peu a alguna cosa”. L’irònic de l’afirmació és que sembla innecessària, atès al  fet que qualsevol mena de relació de poder entre persones (i el BDSM ho és) té principalment el seu origen a les relacions de poder patriarcals. Com en els negocis o la família o les colles d’amics. Com en un equip de futbol o a la cuina d’un restaurant. En qualsevol lloc a on hi hagi una relació de poder, l’origen sempre és patriarcal. Una altra cosa que no acabo d’encaixar en tal afirmació és el fet que fa 30 anys que visc el BDSM i m’agradaria entendre com encaixa el fet patriarcal a relacions entre una ama i diversos submisos a on allò que funciona és una rígida estructura matriarcal. Sempre es pot dir que és el negatiu de la foto del poder patriarcal. Però això és tornar a simplificar l’obvi perquè una ama i un submís no és la cosa mateixa que un amo i una submisa.

He escrit diversos posts sobre feminisme, masclisme i BDSM. En tots i cadascun d’ells he intentat expressar la meva opinió intentant aïllar-me del fet que sóc home. Però no sempre és possible, sóc home i en gran part desconec l’univers femení (pel simple fet de no ser dona). Per això també entenc a persones que (com puc haver fet jo) llancin afirmacions d’aquest estil. Per això mateix crec que el fer important de tot això no és tenir la veritat absoluta sobre masclisme o feminisme perquè no hi ha una veritat absoluta. L’interessant és promoure el pensament més enllà del pensament únic i estar obert a altres formes d’entendre les relacions. Però ja sabem que els 140 caràcters de twitter limiten la nostra reflexió…


Leo un tweet que dice “El BDSM tiene principalmente su origen en las relaciones de poder patriarcales” y lo primero me sorprende es que alguien (a quien admiro intelectualmente) simplifique algo que es complejo. Es como decir “El mar tiene principalmente su origen en el agua” o El fútbol tiene principalmente su origen en alguien dando patadas a algo”. Lo irónico de la afirmación es que parece innecesaria atendiendo a que cualquier tipo de relación de poder entre personas (y el BDSM lo es) tiene principalmente su origen en las relaciones de poder patriarcales. Como en los negocios o la familia o las pandillas de amigos, como en un equipo de fútbol o en la cocina de un restaurante. En cualquier lugar donde haya una relación de poder, el origen siempre es patriarcal. Otra cosa que no acabo de encajar en tal afirmación es el hecho de que llevo 30 años viviendo el BDSM y me gustaría entender cómo encaja lo patriarcal en relaciones entre una ama y varios sumisos donde lo que funciona es una rígida estructura matriarcal. Siempre se puede decir que es el negativo de la foto del poder patriarcal. Pero eso es volver a simplificar lo obvio porque una ama y un sumiso no es lo mismo a un amo y una sumisa.

He escrito varios posts sobre feminismo, machismo y BDSM. En todos y cada uno de ellos he intentado expresar mi opinión intentando aislarme del hecho de que soy hombre. Pero no siempre es posible, soy hombre y en gran parte desconozco el universo femenino (por el simple hecho de no ser mujer). Por eso también entiendo a personas que (como puedo haber hecho yo) lancen afirmaciones de este estilo. Por eso mismo creo que lo importante de todo esto no es tener la verdad absoluta sobre machismo o feminismo porque no hay una verdad absoluta, Lo interesante es fomentar el pensamiento más allá del pensamiento único y estar abierto a otras formas de entender las relaciones. Pero ya se sabe que los 140 caracteres de twitter limitan nuestra reflexión…

firma john deybe

 

Feminisme, masclisme i BDSM (Feminismo, machismo y BDSM) -3-

jose_luis_lopez_vazquez_en_mi_querida_senorita_2467_863xResulta complex parlar de masclisme o feminisme amb qualsevol àmbit de la vida perquè no ens podem deslligar del fet que som homes i dones qui escrivim i el gènere, en certa manera ens condiciona. Qualsevol cosa que afirmi jo sobre masclisme o feminisme pot ésser qüestionat per un lector (o lectora) i segurament la persona que em qüestioni tindrà tanta raó com jo dient això que dic. Perquè quan parlem sobre masclisme o feminisme o fem des d’un punt de vista personal, no som asèptics ni podem deslligar-nos del nostre gènere. Ens han educat com ens han educat i, tot i que ho intentem canviar, els nostres pensaments també són fruit de la nostra educació. Amb això vull dir que si no esteu d’acord amb allò que escric referent al masclisme, al feminisme i al BDSM doncs perfecte, és la vostra opinió però no qüestioneu la meva opinió.

Allò que dic sembla un contrasentit i a algunes persones els hi semblarà una heretgia pròpia dels temps de l’home cavernari, però no només jo opino així sinó que moltes dones (submises) opinen de la mateixa manera. Fa dos dies una submisa m’ho va dir perquè havia llegit la primera part d’aquests texts sobre feminisme, masclisme i BDSM. Ja hi havia escoltat abans de boca d’altres submises però mai ho havia associat al fet del feminisme o el masclisme. La cosa primera que he de dir és que quasi totes les submises que he conegut defenien més el feminisme i la dona que altres dones que conec. Suposo que per això precisament van aconseguir alliberar-se i ser submises, perquè significa una mena d’acceptació d’allò que ets (com submisa) i ho integres en el teu genero (com dona) sense embuts mentals. El segon és que totes aquestes submises em van dir que se sentien més respectades com dones per un amo que per altres homes. Això és totalment comprensible (sobretot si has viscut una relació BDSM) però mai ho havia vist com una normalització del fet masclista o feminista sinó com una característica de les persones que practiquem BDSM.


Resulta complicado hablar de machismo o feminismo en cualquier ámbito de la vida porque no podemos desligarnos del hecho de que somos hombres y mujeres los que escribimos (o hablamos) y el género, en cierto modo, nos condiciona. Cualquier cosa que yo afirme sobre machismo o feminismo puede ser cuestionado por un lector (o lectora) y seguramente es persona tendrá tanta razón como yo diciendo esto que ahora digo. Porque cuando hablamos sobre machismo o feminismo lo hacemos desde un punto de vista personal, no somos asépticos ni podemos desligarnos de nuestro género. Nos han educado como nos han educado y, aunque lo intentamos cambiar, nuestros pensamientos también son fruto de nuestra educación. Con esto quiero decir que si no estais de acuerdo con lo que escribo referente al machismo, el feminismo y el BDSM pues perfecto, es vuestra opinión, pero no cuestionan la mía.

Lo que digo parece un contrasentido y a algunas personas les parecerá una herejía propia de los tiempos del hombre cavernario, pero soy yo solo quien opina así, muchas mujeres (sumisas) opinan lo mismo. Hace dos días una sumisa me algo a raiz de haber leído la primera parte de estos textos sobre feminismo, machismo y BDSM. Yo había escuchado lo mismo antes en boca de otras sumisas pero nunca lo había asociado al hecho del feminismo o el machismo. Lo primero que debo decir es que casi todas las sumisas que he conocido defendían más el feminismo y a la mujer que otras mujeres que conozco. Supongo que por eso precisamente lograron liberarse y ser sumisas, porque significa una especie de aceptación de aquello que eres (como sumisa) y lo integras en tu género (como mujer) sin embudos mentales. El segundo es que todas estas sumisas me dijeron que se sentían más respetadas como mujeres por un amo que por otros hombres. Esto es totalmente comprensible (sobre todo si has vivido una relación BDSM) pero nunca lo había visto como una normalización del hecho machista o feminista sino como una característica de las personas que practicamos BDSM.

firma john deybe

Feminisme, masclisme i BDSM (Feminismo, machismo y BDSM) -2-

NombreAllò que veig més perillós en el fet del masclisme, el feminisme i el BDSM és que utilitzem el fet d’ser amos o submises per projectar el nostre masclisme o feminisme. Moltes vegades masclisme i feminisme poden donar benzina al fet d’ser amo o ama. És a dir, si sou amos (o ames) intenteu no projectar el vostre masclisme o feminisme amb allò que feu. Homes i dones no som enemics tot i que actuem com si ho fóssim. No utilitzeu un rol per venjar-vos en res. I si penseu que correu el risc de projectar això al rol… millor féu quadres de gatets amb punt de creu.

De la mateixa manera, no intenteu encaixar això al fet d’ser submís o submisa. Reconec que és complicat perquè som allò que som o allò que ens han ensenyat a ser i és difícil fugir de l’essència quan dominem o som dominats.

Potser estic equivocat i tot això que dic són bajanades. Segurament. Estic segur que hi ha psiquiatres que han escoltat, estudiat i escrit sobretot això. Jo només parlo des de el desconeixement i el meu desconeixement l’única cosa que em diu és que intenti no mesclar “ismes” amb rols.


Lo más peligroso en el machismo, el feminismo y el BDSM es que utilicemos el hecho de ser amos o sumisas para proyectar nuestro machismo o feminismo. Muchas veces machismo y feminismo pueden avivar el hecho de ser amo o ama. Es decir, si sois amos (o amas) intentad no proyectar vuestro machismo o feminismo con quien practicáis. Hombres y mujeres no somos enemigos aunque actuamos como si lo fuéramos. No utilicemos un rol para vengarnos de nada. Y si pensáis que corréis el riesgo de proyectar topo eso en el rol … mejor tejed cuadros de gatitos de punto de cruz.

De la misma manera, no intentéis encajar eso al hecho de ser sumiso o sumisa. Reconozco que es complicado porque somos lo que somos o lo que nos han enseñado a ser y es difícil huir de la esencia cuando dominamos o somos dominados.

Quizás estoy equivocado y todo esto son tonterías. Seguramente. Estoy convencido que hay psiquiatras que han escuchado, estudiado y escrito sobre todo esto. Yo hablo desde el desconocimiento y mi desconocimiento lo único que me dice es que intente no mezclar “ismos” con roles.

firma john deybe

Feminisme, masclisme i BDSM (Feminismo, machismo y BDSM) -1-

7yRKrPB.pngEl següent text sobre feminisme, masclisme i BDSM em costa a l’hora de contextualitzar-lo doncs no voldria caure al risc de la demagògia, o pitjor encara, caure al masclisme inconscient (per omissió). Per què parlo de feminisme a un bloc de BDSM? Darrerament he estat llegint una mica sobre feminisme (o sobre actituds masclistes) e intento comprendre com encaixa això amb una relació tan “aparentment masclista” (des de la ignorància) com és un home dominant i humiliant a una dona. Per explicar una mica els meus dubtes he de reconèixer que algunes vegades (les que menys) tinc actituds masclistes de manera inconscient tot i que intento fugir d’elles i aprendre a desaprendre allò que una educació masclista em va ensenyar.

Tampoc puc negar que soc home (i tinc una edat), no és això excusa però si és una realitat que de vegades m’impedeix reconèixer quelcom com un fet masclista. Però intento aprendre dia rere dia. El veritable masclista es aquell qui s’adona i no fa res per corregir la seva actitud. De primeres he de dir que mai he sentit que tenia cap actitud masclista quan domino doncs les meves actituds de superioritat no vénen donades pel gènere sinó pel rol. No estic imposant-me a una dona sinó a una submisa (que a més és dona). Tot i això continuo sense tenir clar com encaixa el feminisme a una relació BDSM entre amo (home) i submisa (dona).

De fet no se si tan sols encaixa. Tinc molt clar que per moltes coses que jo li faci a una dona, fins i tot si la humilio, ho faig perquè ella així ho desitja. No considero que un amo sigui més que una submisa ni un home és més que una dona. No considero que res és millor que res en cap ordre de la vida. Fins i tot m’arriscaria a dir que quan sóc amo sóc menys masclista que mai doncs les meves accions són controlades i totalment conscients… i sobretot consensuades. A la vida real puc tenir una actitud masclista sense adonar-me i sense que l’altra persona (dona o dones) vulguin aquesta actitud per part meva. No us confongueu, no sóc gens masclista, precisament per això reconec que puc tenir alguna actitud masclista de manera inconscient que he de canviar. I ho faig. Tampoc ús confongueu que un amo castigant a la seva submisa sigui un masclista.

Contextualitzar, aquesta és la paraula.


El siguiente texto sobre feminismo, machismo y BDSM me cuesta llegado el momento de contextualizarlo pues no quiero caer en el riesgo de la demagogia, o peor aún, caer en el machismo inconsciente (por omisión). ¿Por qué hablo de feminismo en un blog de BDSM? Últimamente he estado leyendo un poco sobre feminismo (o sobre actitudes machistas) y trato de comprender cómo encajaría todo esto en una relación tan “aparentemente machista” (desde la ignorancia) como es un hombre dominando y humillando a una mujer. Para aclarar mis dudas debo reconocer que algunas veces (las que menos) tengo actitudes machistas de manera inconsciente aunque intento huir de ellas y aprender a desaprender lo que una educación machista me enseñó.

Tampoco puedo negar que soy hombre (y además tengo una edad), no es excusa pero si es una realidad que a veces me impide reconocer algo como un hecho machista. Intento aprender día tras día. El verdadero machista es aquel que se da cuenta y no hace nada para corregir su actitud. De primeras debo decir que nunca he sentido que ninguna actitud machista cuando domino pues mi actitud de superioridad no viene dada por el género sino por el rol. No me estoy imponiendo a una mujer sino a una sumisa (que además es mujer). Sin embargo sigo sin tener claro cómo encaja el feminismo en una relación BDSM entre amo (hombre) y sumisa (mujer).

De hecho no se si tan sólo encaja. Tengo muy claro que por muchas cosas que le haga a una mujer, incluso si la humillo, es porque ella así lo desea. No considero que un amo sea más que una sumisa ni un hombre más que una mujer. No considero que nada es mejor que nada en ningún orden de la vida. Incluso me arriesgaría a decir que, cuando soy dueño, soy menos machista que nunca pues mis acciones son controladas y totalmente conscientes … sobre todo consensuadas. En la vida real puedo tener una actitud machista sin darme cuenta y sin que la otra persona (mujer o mujeres) quieran esta actitud por mi parte. No os confundáis, no soy machista, precisamente por eso reconozco que puedo tener alguna actitud machista de manera inconsciente que tengo que cambiar. Y lo hago. Tampoco os confundáis creyendo que un amo castigando a su sumisa sea un machista.

Contextualizar, esa es la palabra.

firma john deybe

Masclisme (Machismo)

los_4_paso_para_liberarnos_del_machismo
Algunes persones tendeixen a pensar que el fet que un home adopti una posició de poder envers una dona (al món del BDSM) amaga una actitud masclista cap a les dones. No crec que sigui bona idea articular opinions sobre les opinions d’altres perquè cada persona té un motiu emocional per fer una afirmació en un sentit o un altre. El que sí que puc dir és que mai en tots els meus anys d’amo he vist a un amo masclista. L’amo entén la igualtat de gèneres i entén la seva posició de poder com a conseqüència d’adoptar un rol que tots dos (home i dona) decideixen adoptar des de l’absoluta llibertat. Masclisme és creure que una dona no pot decidir (des de la seva llibertat individual) ser sotmesa per un home a certs moments com a part d’un rol, fantasia o joc. No confonguem els termes. El masclisme és una actitud que es basa a imposar una llibertat per sobre d’una altra. Això mai succeeix al BDSM. O mai hauria de passar.


Algunas personas tienden a pensar que el hecho de que un hombre adopte una posición de poder hacia una mujer (en el mundo del BDSM) esconde una actitud machista hacia las mujeres. No pienso que sea buena idea articular opiniones sobre las opiniones otros porque cada persona tiene un motivo emocional para hacer una afirmación en un sentido u otro. Lo que puedo decir es que nunca en todos mis años de amo he visto a un amo machista. El amo entiende la igualdad de géneros y entiende su posición de poder como consecuencia de adoptar un rol que los dos (hombre y mujer) deciden adoptar desde la absoluta libertad. Machismo es creer que una mujer no puede decidir (desde su libertad individual) ser sometida por un hombre en ciertos momentos como parte de un rol, fantasía o juego. No confundamos los términos. El machismo es una actitud que se basa a imponer una libertad por encima de otra. Esto nunca sucede al BDSM. O nunca debería suceder.

firma john deybe