Diferències entre SSC i RACK (Diferencias entre SSC y RACK)

b755ff528faab131f9913023a233bb89
El terme SSC (Safe, sane and consensual / Segur, assenyat i consensuat) va ser creat l’any 1983 per David Stein, activista de l’escena homo/sadomasoquista a Anglaterra i EE. UU. amb la finalitat de donar una mena de norma generalitzada pels practicants de BDSM (en principi només a la comunitat homosexual, tot i que posteriorment va ser assumit per tota la comunitat BDSM). El principal inconvenient d’aquest terme és que el simplisme del mateix pugui fer-nos creure que tot allò que sigui segur, assenyat i consensuat, és correcte. És a dir, que alguns van començar a utilitzar el terme SSC per atacar a aquells qui no practicaven el BDSM o aquells qui s’ofenien per les pràctiques BDSM. El BDSM és bo només perquè és SSC? El simplisme conté una bomba de rellotgeria a dins sey perquè no es pot posar febles fronteres a quelcom que canvia. O, dit d’una altra manera: si és SSC no hi ha problemes, ni perills, ni desacords? Usar el terme SSC era posar-li un adhesiu de “avalat per” que no servia de massa perquè els qui posaven aquest adhesiu podien desconèixer el món del BDSM. La perversió naixia quan ens avalàvem a nosaltres mateixos sense poder fer-ho i donant (generosos) arguments als qui pretenien atacar el BDSM, perquè allò que és “assenyat” o “segur” també és susceptible d’interpretació: el que és SSC per a uns, per a uns altres no ho és (la qual cosa perverteix el terme). El SSC, que pretenia ser una etiqueta única, era en realitat milers d’etiquetes diferents, tantes com a practicants.

Arran de les diferents interpretacions del SSC en la seva utilització, a la fi dels 90 es va encunyar el terme RACK (Risk Aware Consensual Kink / Risc Assumit i Consensuat per a pràctiques de Sexualitat Alternativa o no convencional) que evita les diferents interpretacions (o visions) que pot donar el SSC i exposa la diferència entre allò que és “segur” i allò que és un “risc assumit” (i consensuat).

Mentre el SSC proposava una visió única que acabava sent malinterpretada, el RACK proposa una decisió lliure, conscient i informada dels participants per consensuar els riscos, així com la negació del dret de tercers a interpretar des de fora aquests riscos, a establir unilateralment el que és assenyat o insensat, allò que és segur o insegur.

Al BDSM existeix un risc, per descomptat, només hem d’entendre’ls, assumir-los i consensuar les pràctiques que anem a fer. Qualsevol escenari fora d’això, no és BDSM sinó abús.


El término SSC (Safe, sane and consensual / Seguro, sensato y consensuado) fue acuñado en 1983 por David Stein, activista de la escena homo/sadomasoquista en Inglaterra y EE. UU. con el fin de dar una especie de norma generalizada para los practicantes de BDSM (en principio solo en la comunidad homosexual, aunque posteriormente fue asumido por toda la comunidad BDSM). El principal inconveniente de este término es que el simplismo del mismo pueda hacernos creer que todo lo que sea seguro, sensato y consensuado, es correcto. Es decir, que algunos comenzaron a utilizar el término SSC para atacar a quienes no practicaban el BDSM o a quienes se ofendían por quienes practicaban BDSM. ¿El BDSM es bueno solo porque es SSC? El simplismo contiene una bomba de relojería en su interior porque no se puede poner límites a algo que está en constante cambio. Dicho de otra manera: ¿si es SSC no hay problemas ni peligros ni desencuentros? Usar el término SSC era ponerle una pegatina de “avalado por” que no servía de demasiado porque quienes la ponían podían desconocer (y desconocían) el mundo del BDSM. La perversión nacía de que nos avalábamos a nosotros mismos sin poder hacerlo, dando (generosos) argumentos a quienes pretendían atacar el BDSM porque lo que es “sensato” o “seguro” también es susceptible de interpretación: lo que es SSC para unos, para otros no lo es (lo cual pervierte el termino). El SSC que pretendía ser una etiqueta única, era en realidad miles de etiquetas diferentes, tantas como practicantes.

A raíz de las diferentes interpretaciones del SSC en su utilización, a finales de los 90 se acuñó el término RACK (Risk Aware Consensual Kink / Riesgo Asumido y Consensuado para prácticas de Sexualidad Alternativa o no convencional) que evita las diferentes interpretaciones (o visiones) que puede dar el SSC y expone la diferencia entre lo que es “seguro” y lo que es un “riesgo asumido” (y consensuado).

Mientras el SSC proponía una visión única que acababa siendo malinterpretada, el RACK propone una decisión libre, consciente e informada de los participantes para consensuar los riesgos, así como la negación del derecho de terceros a interpretar desde fuera dichos riesgos, a establecer unilateralmente lo que es sensato o insensato, lo que es seguro o inseguro.

En el BDSM existe un riesgo, por supuesto, consiste en comprenderlo, asumirlo y consensuar las prácticas que vamos a hacer. Cualquier escenario fuera de eso, no es BDSM sino abuso.

firma john deybe

Anuncis

Breu història del BDSM (Breve historia del BDSM)

En contra d’allò que molts pensen, el BDSM entès com tal té poques dècades de vida coneguda, cert és que hi ha hagut certs elements…

1749 John Cleland publica la seva novel.la “Fanny Hill” a on descriu escenes de flagelació associades a dominació
1900 A Anglaterra, França i Alemanya es popularitza un gènere literari denominat “Flagel.lació eròtica” amb col.leccions especialitzades com la “Collection donis orties blanches” i editors com Charles Carrington. El més interessant és que les novel.les eren il.lustrades amb escenes de flagelación amb el que es comença a crear el que és la iconografia del que posteriorment serà el món BDSM.

1918 Apareix “London Life” la primera revista comercial de tendència fetitxista que allotjava anuncis de contactes, festes privades, etc. Es repartia també als USA, Àfrica, Índia i en l’Europa continental.

1920 Dècada del fetitxisme Europeu
1934 Comença allò que es denomina època del fetitxisme americà
1946 John Willie publica la que es considera primera revista sobre bondage, dominació i fetitxisme anomenada “Bizarre
1950 Veterans de la II Guerra Mundial comencen a fundar clubs de motoristes amb connotacions sexuals i BDSM i sorgeix l’anomenat “moviment del cuir” (Leather)
1954 Es publica “Història d’O” de Pauline Réage
1970 Comença l’època denominada “Old Guard” (continuació del moviment del cuir) on la dominació/submissió es radicalitza al món homosexual descartant a d’altres gèneres i fins i tot rebutjant els switch.
1972 Larry Towsend publica “Leatherman’s Handbook” on s’explica per primera vegada sobre la “Old Guard” i dóna a conèixer al gran públic el món Dominació/submissió (sempre homosexual)
1977 Es publica de l’estudi sociològic “Manifest Sadomasochism of Mals: Results of an Emperical Study” (Andreas Spengler) sobre el sadomasoquisme on es qüestionen les definicions que fins llavors donava la psiquiatria (Krafft-Ebing). En aquest nou estudi es fuig de definir al sadomasoquista (fins ara exclusivament masculí) com un malalt mental i ho defineix com a membre d’una minoria sexual amb complexes formes d’expressió, associació i cultura.
1980 El món dominació/submissió deixa de ser exclusivament homosexual i entra a la cultura popular també com una pràctica heterosexual i lèsbica (en contra dels principis exclusius del període “Old Guard”)
1981 El feminisme qüestiona el BDSM com a font de masclisme en el manifest “Comming to Power” del col.lectiu Samois (ara conegut com “The Exiles“).
1983 David Stein encunya el terme SSC que és l’acrònim de “Safe, Sane and Consensual” (segur, assenyat i consensuat)
1987 Es funda a Alemanya el primer grup estrictament heterosexual en el si de la comunitat BDSM denominat “S/M-Sündikat Hamburg” que després desenvoluparà una intensa activitat social, editorial i divulgadora.
1990 Comença el període “New Guard” (com a successor del “Old Guard” dels 70s) on per fi es dissocia la dominació/submissió com a part exclusiva del món homosexual i s’associa també al món heterosexual, lesbianes i fins i tot s’accepta el concepte switch (dominant i dominat de manera indistinta canviant rols).
1991 A un dels primers fòrums d’Internet (alt.sex) s’utilitza per primera vegada el terme BDSM
1992 El col.lectiu Alemany “S/M-Szene” encunyen el terme “Paraula de seguretat” per utilitzar en les sessions BDSM
1997 Es creen els canals “#BDSM” “#Sumisas” i “#Mazmorra” en el IRC.hispano
2002 Obre a Barcelona el club “Roses 5”.
2005 Dómina Zara publica les seves memòries “Sóc un somni
2007 Comença a Espanya la publicació de la revista digital “Quadernos de BDSM
2012 Es publica la novellla “50 ombres de *Grey” (E. L. James) que popularitza el BDSM a tot el món


(Traducción al castellano) En contra de lo que muchas personas piensa, el BDSM entendido como tal tiene escasas décadas de vida conocida, cierto es que ha habido ciertos elementos

1749 John Cleland en su novela “Fanny Hill” describe escenas de flagelación asociadas a dominación
1900 En Inglaterra, Francia y Alemania se populariza un género literario denominado “flagelacion erotica” con colecciones especializadas como la “Collection des orties blanches” y editores como Charles Carrington. Lo más interesante es que las novelas eran ilustradas con escenas de flagelación con lo que se comienza a crear lo que es la iconografía de lo que posteriormente será el mundo BDSM.

1918 Aparece “London Life”  la primera revista comercial de tendencia fetichista que alojaba anuncios de contactos, fiestas privadas, etc. Se repartía también en EUA, África, India y en la Europa continental.

1920 Década del fetichismo Europeo
1934 Comienza lo que se denomina época del fetichismo americano
1946 John Willie publica la que se considera primera revista sobre bondage, dominación y fetichismo denominada “Bizarre
1950 Veteranos de la 2 guerra mundial comienza a fundar clubs de motoristas con connotaciones sexuales y BDSM lo que hace surgir el “movimiento del cuero” (Leather)
1954 Se publica “Historia de O” de Pauline Réage
1970 Comienza la época  denominada “Old Guard” (continuación del movimiento del cuero) donde la dominación/sumisión se radicaliza en el mundo homosexual descartando a otros géneros e incluso rechazando de plano a los switch.
1972 Larry Towsend publica “Leatherman’s Handbook” donde se cuenta por primera vez sobre la “Old Guard” y da a conocer al gran público el mundo Dominación/sumisión (siempre homosexual)
1977 Se publica del estudio sociológico “Manifest Sadomasochism of Males: Results of an Emperical Study” (Andreas Spengler) sobre el sadomasoquismo donde se cuestionan las definiciones que hasta entonces daba la psiquiatria (Krafft-Ebing). En este nuevo estudio se huye de definir al sadomasoquista (aun exclusivamente masculino) como un enfermo mental y lo define como miembro de una minoría sexual con complejas formas de expresión, asociación y cultura.
1980 El mundo dominación/sumisión deja de ser exclusivamente homosexual y entra en la cultura popular también como una práctica heterosexual y lésbica (en contra de los principios exclusivos del periodo “Old Guard”)
1981 El feminismo cuestiona el BDSM como fuente de machismo en el manifiesto “Comming to Power” del colectivo Samois (ahora conocido como “The Exiles“).
1983 David Stein acuña el término SSC que es el acrónimo de “Safe, Sane and Consensual” (seguro, sensato y consensuado)
1987 Se funda en Alemania el primer grupo estrictamente heterosexual en el seno de la comunidad BDSM denominado “S/M-Sündikat Hamburg” que luego desarrollará una intensa actividad social, editorial y divulgadora.
1990 Comienza el periodo “New Guard” (como sucesor del “Old Guard” de los 70s) donde por fin se disocia la dominación/sumisión como parte exclusiva del mundo homosexual y se asocia también al mundo heterosexual, lesbianas e incluso se acepta el concepto switch (dominante y dominado de manera indistinta cambiando roles).
1991 En uno de los primeros foros de Internet (alt.sex) se utiliza por primera vez el término BDSM
1992 El colectivo Alemán “S/M-Szene” acuñan el término “Palabra de seguridad” para utilizar en las sesiones BDSM
1997 Se crean los canales “#BDSM” “#Sumisas” y “#Mazmorra” en el IRC.hispano
2002 Abre en Barcelona el club “Rosas 5”.
2005 Dómina Zara publica sus memorias “Soy un sueño
2007 Comienza en España la publicación de la revista digital “Cuadernos de BDSM
2012 Se publica la novela “50 sombras de Grey” (E. L. James) que populariza el BDSM en todo el mundo