Dubtes al BDSM (Dudas en el BDSM)

Captura

El ser humano duda de cuanto desconoce. El mecanismo de la prudencia nos mueve a necesitar conocer más porque creemos que cuanta más información, menos peligroso será. Los animales también actúan así, temerosos ante lo extraño: olisqueando, observando, tocando para descubrir tienen delante antes de actuar. Cuando alguien se enfrenta por vez primera al mundo BDSM le atacan los mil diablos que habitan entre las dudas y el miedo. Imaginamos cientos de problemas, desde los propios de las personas a los propios del escenario. ¿Y si me encuentro con un loco? ¿Tengo que aceptar dolor si no quiero?  ¿Y si me vicio? ¿Estaré haciendo bien? ¿Y si esto es propio de personas mentalmente enfermas? El desconocimiento nos lleva a olisquear el BDSM con la misma desconfianza con la que un perro olisquea la comida antes de devorarla. Al cabo de un tiempo pensamos: de acuerdo, ya sé lo que es el BDSM porque he visitado webs, he hablado con gente, he visto alguna película o he leído algún libro. Pero resulta que no: aún no sabes lo que es el BDSM. Y sobre este error construimos otro: como ya sé lo que es el BDSM, pero sigo teniendo dudas, podré comenzar cuando reúna el valor suficiente. Quizás esta segunda afirmación sea cierta: necesitamos reunir el valor, pero el error continúa porque seguimos desconociendo lo que es el BDSM.

Es como decir que conozco la Formula 1 porque he visto carreras en la televisión o porque he jugado a un videojuego cuando en realidad lo único que sabemos de la F1 es que el piloto de F1 está dentro del coche (pero no somos el piloto). De igual manera solo sabrás lo que es realmente el BDSM cuando lo vivas y es ahí donde hay que hacer el ejercicio interior de entender que no sabemos tanto como creíamos y que debemos superar miedos y dudas. No digo que sea fácil, pero por muchas precauciones que toméis, la realidad es otra.

He conocido mucha gente que quiere probar BDSM pero nunca lo hace (ni lo hará) porque no quiere dolor. ¿Quién ha dicho que en una sesión BDSM deba haber necesariamente dolor? Es más simple: comenzad poco a poco, no hace falta correr el gran premio de Mónaco de Formula 1 el primer día que te pongas al volante y, además, pretender ganar la carrera. ¿Qué tal si os montáis en un kart para niños un sábado por la mañana y dais una vuelta en un circuito infantil? Quizás eso os ayude a entender si os gusta, pero sobre todo os ayudará a perder el miedo, a despejar las dudas. No es necesaria una primera sesión propia de un ritual satánico si no lo deseáis. Olvidad las normas y convenciones de cuanto habéis leído. Pedidle a vuestro/a amo/a que queréis y no os dejéis llevar por las intenciones del otro (por mucho que sepa) si va en contra de vuestros deseos. Si tenéis miedo, si tenéis dudas, comenzad con cualquier práctica en la que os sintáis seguros. Una suave sesión de bondage. O estar de rodillas escuchando a vuestro a amo. O tan solo estar de pie con una venda en los ojos frente al amo. Exigid aquello que os haga sentir mejor o, dicho de otra manera: rechazad lo que no veáis claro. Ya llegarán las sesiones de BDSM donde experimentareis todo y llegarán gracias a esa relación de confianza que habréis establecido con el dominante en esos primeros pasos (ligth). Decir si a todo no significa ser buen/a sumiso/a.

Si creéis que es mejor correr en kart antes de correr en F1, exigidlo. Podéis estar equivocados, pero será vuestra decisión. ¿O acaso creéis que las personas con experiencia no nos equivocamos? Pero si decidís correr en kart, aparcad esas dudas propias de todo animal (incluso racional) y corred. Siempre estaréis a tiempo de renunciar a la F1 antes de correr el gran premio de Mónaco. Esas son las ventajas de ir categoría a categoría.

Dudar es normal, pero no dudamos porque estemos ante algo como BDSM sino que dudamos porque forma parte de nuestra humanidad. Y una manera de aparcar esas dudas es comenzar poco a poco pero comenzar. Eso apartará las dudas y os dará una dimensión real de aquello que deseáis (y que ahora el miedo está alejando).


L’ésser humà dubta de tot allò que desconeix. El mecanisme de la prudència ens mou a necessitar conèixer més perquè creiem que com més informació, menys perillós serà. Els animals també actuen així, temorosos davant el fet estrany: ensumant, observant, tocant per descobrir que hi ha davant abans d’actuar. Quan algú s’enfronta per primera vegada al món BDSM l’ataquen els mil diables que habiten entre els dubtes i la por. Imaginem centenars de problemes, des dels propis de les persones als propis de l’escenari. I si em trobo amb un boig? He d’acceptar dolor si no vull? I si és un vici? Estaré fent bé? I si això és propi de persones mentalment malaltes? El desconeixement ens porta a ensumar el BDSM amb la mateixa desconfiança amb què un gos ensuma el menjar abans de devorar-ho. Al cap d’un temps pensem: d’acord, ja sé el que és el BDSM perquè he visitat webs, he parlat amb gent, he vist alguna pel·lícula o he llegit algun llibre. Però resulta que no: encara no saps el que és el BDSM. I sobre aquest error construïm un altre: com ja el que és el BDSM, però segueixo tenint dubtes, podré començar quan reuneixi el valor suficient. Potser aquesta segona afirmació sigui certa: necessitem reunir el valor, però l’error continua perquè seguim desconeixent que és el BDSM.

És com dir que conec la Formula 1 perquè he vist carreres a la televisió o perquè he jugat a un videojoc quan en realitat l’única cosa que sabem de l’F1 és que el pilot d’F1 està dins del cotxe (però no som el pilot). De la mateixa manera només sabràs allò que és realment el BDSM quan ho visquis i és aquí on cal fer l’exercici interior d’entendre que no sabem tant com crèiem i que hem de superar pors i dubtes. No dic que sigui fàcil, però per moltes precaucions que prengueu, la realitat és una altra.

He conegut molta gent que vol provar BDSM però mai ho fa (ni ho farà) perquè no vol dolor. ¿Qui ha dit que en una sessió BDSM ha d’haver-hi necessàriament dolor? És més simple: comenceu a poc a poc, no cal córrer el gran premi de Mònaco de Fórmula 1 el primer dia que et posis al volant i, a més, pretendre guanyar la cursa. Que tal si us munteu en un kart per a nens un dissabte al matí i doneu una volta en un circuit infantil? Potser això us ajudi a entendre si us agrada, però sobretot us ajudarà a perdre la por, a aclarir els dubtes. No és necessària una primera sessió pròpia d’un ritual satànic si no ho desitgeu. Oblideu les normes i convencions de tot el que heu llegit. Demaneu-li al vostre amo/a allò que voleu i no us deixeu portar per les intencions de l’altre (per molt que sàpiga) si va en contra dels vostres desitjos. Si teniu por, si teniu dubtes, comenceu amb qualsevol pràctica en què us sentiu segurs. Una suau sessió de bondage. O estar de genolls escoltant al vostre a amo. O tan sols estar dret amb una bena als ulls davant l’amo. Exigiu allò que us faci sentir millor o, dit d’una altra manera: rebutgeu allò que no veieu clar. Ja arribaran les sessions de BDSM a on experimentareu tot i arribaran gràcies a aquesta relació de confiança que haureu establert amb el dominant en aquests primers passos (light). Dir si a tot no vol dir ser bon/a submís/a.

Si creieu que és millor córrer en kart abans de córrer en F1, exigiu-lo. Podeu estar equivocats, però serà la vostra decisió. O potser creieu que les persones amb experiència no ens equivoquem? Però si decidiu córrer en kart, aparqueu aquests dubtes pròpies de tot animal (fins i tot racional) i correu. Sempre sereu a temps de renunciar a l’F1 abans de córrer el gran premi de Mònaco. Aquestes són els avantatges d’anar categoria a categoria.

Dubtar és normal, però no dubtem perquè estiguem davant alguna cosa com el BDSM sinó que dubtem perquè forma part de la nostra humanitat. I una manera d’aparcar aquests dubtes és començar a poc a poc però començar. Això apartarà els dubtes i us donarà una dimensió real d’allò que desitgeu (i que ara la por aquesta allunyant).

firma john deybe

Anuncis

Deconfiança al BDSM (Desconfianza en el BDSM)

desconfianza

Al món del BDSM no tot són llums perquè, com tot univers que és viu, també té les seves ombres. Cadascú tenim una opinió diferent sobre les mateixes coses, tot i que les diferents opcions poden ser correctes. Moltes opinions depenen de com volem viure aquest món (i tots som un món) tot i que també poden haver-hi opinions deliberadament errònies que confonguin als nouvinguts.

Quan algú no sap res sobre BDSM però sent curiositat, va a planes web que acostumen a presentar el BDSM com una cosa fosca i tenebrosa, propera a les masmorres del castell de Frankenstein o de la inquisició espanyola, fins i tot en l’estètica de moltes d’aquestes pàgines. Després d’aquest primer ensurt, comencem a llegir i ens formem una opinió sobre allò que és el BDSM. I aquí és a on trobem el primer problema: creure’ns que allò que llegim és la veritat absoluta. I si per casualitat hem anat a parar a la pàgina d’un boig que escriu bogeries sobre el sadomasoquisme? Qui diu boig, diu ignorant. I si creiem que això és allò que ha de ser? Aquí radica el perill, aquí radiquen les ombres. El BDSM és interpretable depenent de cada persona, no hi ha una veritat absoluta encara que alguns s’entestin a crear normes on no hauria d’haver-hi. El problema neix quan algú que no sap res, es topa amb un ignorant que diu saber-ho tot. I aquí està la tragèdia de moltes persones que van abandonar de forma ràpida el BDSM perquè la seva primera experiència va ser nefasta, perquè van donar amb un aficionat que deia ser el gran guru del BDSM i no era més que algú que associava BDSM a sexe fàcil o, pitjor encara, associava BDSM a un escenari on fer el que li vingués de gust a cosa de la voluntat dels altres.

La meva recomanació? La primera és llegir molt, comparar, preguntar. La meva segona recomanació és guiar-se per l’instint: si alguna cosa no ens convenç, tot i que desconeixem el motiu, descarteu-lo. O espereu. La intuïció és més fiable que la informació. Preneu-vos el vostre temps, llegiu molt i preneu totes les precaucions que cregueu que heu de prendre. Si algú us empeny ràpidament a alguna cosa: desconfieu. Si algú diu que tots estan equivocats menys ell: desconfieu. Si algú vol que feu una cosa que no voleu fer però us diu que així és com es fa: desconfieu. Si algú es comporta de forma estranya: desconfieu.

Desconfieu fins i tot de la meva paraula, si creieu que heu de fer-ho.


En el mundo del BDSM no todo son luces porque, como todo universo que está vivo, también tiene sus sombras. Cada uno tenemos una opinión diferente sobre las mismas cosas y, aunque a veces las diferentes opciones son correctas, porque dependen de como queremos vivir este mundo (y todos somos un mundo) también pueden haber opiniones deliberadamente erróneas que confundan a los recién llegados.

Cuando alguien no sabe nada sobre BDSM pero siente curiosidad, acude a paginas web donde suele presentarse  el BDSM como algo oscuro y tenebroso, cercano a las mazmorras de del castillo de Frankenstein o a la inquisición española, incluso en la estética de muchas de esas páginas. Después de ese primer susto, comenzamos a leer y nos formamos una opinión sobre lo que es el BDSM. Y es donde radica el primer problema: creernos que lo que leemos es la verdad absoluta. ¿Y si por casualidad hemos ido a parar a la página de un loco que escribe locuras sobre el BDSM? Quien dice loco, dice ignorante. ¿Y si creemos que eso es lo que debe ser? Ahí radica el peligro, ahí radican las sombras. El BDSM es interpretable dependiendo de cada persona, no hay una verdad absoluta a pesar de que algunos se empeñen en crear normas donde no debería haberlas. El problema nace cuando alguien que nada sabe, se topa con un ignorante que dice saberlo todo. Y ahí radica la tragedia de muchas personas que abandonaron de forma temprana el BDSM porque su primera experiencia fue nefasta, porque dieron con un aficionado que decía ser el gran gurú del BDSM y no era mas que alguien que asociaba BDSM a sexo fácil o, peor aun, asociaba BDSM a un escenario donde hacer lo que le apeteciese a cosa de la voluntad de los demás.

¿Mi recomendación? La primera es leer mucho, comparar, preguntar. Mi segunda recomendación es guiarse por el instinto: si algo no nos convence, aunque desconozcamos el motivo, descartémoslo. O esperemos. La intuición es mas fiable que la información. Tomaos vuestro tiempo, leed mucho y tomad todas las precauciones que creáis que debéis tomar. Si alguien os empuja rápidamente a algo: desconfiad. Si alguien dice que todos están equivocados menos él: desconfiad. Si alguien quiere que hagáis algo que no queréis hacer pero os dice que así es como se hace: desconfiad. Si alguien se comporta de forma extraña: desconfiad.

Desconfiad incluso de mi, si creéis que debéis hacerlo.

firma john deybe

Com es construeix la confiança? (¿Cómo se construye la confianza?)

Captura

Amb el pas del temps crec que he trobat el secret per establir la confiança: fugir dels (pre)judicis. Quan no coneixem algú, el primer prejudici que construïm és que aquesta persona ha de guanyar-se la nostra confiança. En comptes de confiar i esperar que ens decebin, el que fem és donar per fet que les persones (com si es tractés d’un ens únic) ens decebran totes per igual, forçant-nos a creure que la confiança s’ha de guanyar sempre.

La desconfiança és un prejudici, la confiança no.

No és fàcil confiar en els desconeguts, les nostres experiències passades ens faran especular sobre allò que arriba, imaginant que alguna cosa tindrà a veure el passat amb allò que ha de venir. La realitat és que sempre recordem millor el fracàs que l’èxit, perquè el fracàs fa mal. Hi ha una teoria que diu que el present no existeix. Aquesta teoria argumenta que quan coneixem algú en el present, constantment acudim a la memòria per analitzar el passat, veure si hi ha alguna cosa que ens faci endevinar el futur. En comptes de viure el present, constantment anem del passat al futur. Per què?
De nou per la desconfiança que neix del prejudici.

La confiança es consolida (no es construeix) amb el dia a dia, a la vida real, amb els nostres actes, es consolida de la mateixa manera que la desconfiança, però en tots dos casos, l’inici ha de ser el mateix i mai hauria de ser començar amb desconfiança per tot i per tots.

Potser hauríem de partir de zero quan coneixem a algú, ni confiar ni desconfiar, limitar-nos a escoltar i deixar que les nostres emocions (i l’instint) ens empenyin a un terreny o a un altre. Tot i que jo no puc funcionar així. Jo confio fins que aquesta persona em confirma que és de confiança o no, però és l’altre qui ha de desmuntar la meva idea de confiar en qualsevol.

Construir una relació de confiança des de la confiança? Des de la neutralitat? Des de la confiança?

Potser confiar en tots sigui més perillós, però viure desconfiant de tot el món és viure amb por i jo no sé viure d’aquesta manera.


Con el paso del tiempo he creído encontrar el secreto para establecer la confianza: huir de los (pre)juicios. Cuando no conocemos a alguien, el primer prejuicio que construimos es que esa persona debe ganarse nuestra confianza. En vez de confiar y esperar a que nos decepcionen, lo que hacemos es dar por sentado que las personas (como si de un ente único se tratase) nos decepcionarán todas por igual, forzándonos a creer que la confianza debe ganarse siempre.

La desconfianza es un prejuicio, la confianza no.

No es fácil confiar en los desconocidos, nuestras experiencias pasadas nos harán especular sobre lo que viene, imaginando que algo tendrá que ver con lo que vino. La realidad es que siempre recordamos mejor el fracaso que el éxito, porque el fracaso duele. Hay una teoría que dice que el presente no existe. Esta teoría argumenta que cuando conocemos a alguien en el presente, constantemente acudimos a la memoria para analizar el pasado, ver si hay algo que nos haga adivinar el futuro. En vez de vivir el presente, constantemente vamos del pasado al futuro. ¿Por qué?

De nuevo por la desconfianza que nace del prejuicio.

La confianza se afianza (no se construye) con el día a día, en la vida real, con nuestros actos, se afianza de la misma manera que la desconfianza, pero en ambos casos, el inicio debe ser el mismo y nunca debería ser partir de la desconfianza por todo y por todos.

Quizás debiésemos partir de cero cuando conocemos a alguien, ni confiar ni desconfiar, limitarnos a escuchar y dejar que nuestras emociones (y el instinto) nos empujen a un terreno o a otro. Aunque yo no se funcionar así, yo confío siempre, hasta que esa persona me confirma que es de confianza o no, pero es el otro quien debe desmontar mi idea de confiar en cualquier persona.

¿Construir una relación de confianza desde la confianza? ¿Desde la neutralidad? ¿Desde la confianza?

Puede que confiar en todos sea más peligroso, pero vivir desconfiando de todo el mundo es vivir con miedo y yo no sé vivir de esa manera.Com es construeix la confiança?

cropped-cooltext288592119786656.png

La presa de decisions (La toma de decisiones)

Captura

Hi ha persones que decideixen viure a poc a poc, com si algú els hi hagués atorgat una immortalitat que no els correspon, són persones que allarguen la presa de qualsevol decisió perquè creuen que, si ho valoren absolutament tot, mai s’equivocaran. Aquestes persones que viuen lentament no són conscients de la imprevisibilitat de la vida mateixa. També hi ha persones que viuen lentament per mandra, deixant-ho tot per l’endemà, fins que arriba un dia que la vida se’ls acaba i tenen una llista de pendents tan llarga que el resum de les seves vides és “tot allò que mai vaig voler fer”.

Hi ha persones que decideixen viure a tota presa, posen “carpe diem” en el seu estat de whatsapp perquè creuen que això els hi acosta a ser protagonistes d’una pel·lícula. Pot ser que visquin lentament, però s’enganyen a si mateixes vivint lentament. Pot ser que visquin ràpidament, però obliden assaborir la vida. Perquè si, la vida també té sabor.

Quan la gent s’acosta al BDSM, majoritàriament, ho fan després de viure la seva vida lentament. Han allargat la decisió de provar el BDSM perquè mai era el moment, per por, per prudència, per mala sort o, senzillament, per vagància. També hi ha uns altres que s’acosten al BDSM amb total imprudència, a tota presa, sense pensar, convençuts que aquest “carpe diem” del seu estat de Whatsapp és un visat internacional.

La meva opinió? És tan dolent viure lentament com a viure a tota presa. Però també té els seus avantatges. Voleu provar el BDSM? Doncs proveu-ho, clar que sí. No allargueu la decisió, tampoc us torneu bojos i compreu el primer cotxe que us intenten vendre perquè després resulta que és de segona mà i no arrenca.

Però no allargueu la decisió.


(Traducción al castellano) Hay personas que deciden vivir lentamente, como si alguien les hubiese otorgado una inmortalidad que no les corresponde, son personas que alargan la toma de cualquier decisión porque creen que, si lo valoran absolutamente todo, nunca se equivocaran. Esas personas que viven lentamente no son conscientes de la imprevisibilidad de la vida misma. También hay personas que viven lentamente por pereza pura, dejándolo todo para el día siguiente, hasta que llega un día que la vida se les acaba y tienen una lista de pendientes tan larga que el resumen de sus vidas es “todo aquello que nunca quise hacer”.

Hay personas que deciden vivir a toda prisa, ponen “carpe diem” en su estado de whatsapp porque cree que eso las acerca ser las protagonistas de una película. Puede que vivan lentamente, pero se engañan a si mismas viviendo lentamente. Puede que vivan rápidamente, pero olvidan saborear la vida. Porque si, la vida también tiene sabor.

Cuando la gente se acerca al BDSM, en su mayoría, lo hacen después de vivir su vida lentamente. Han alargado la decisión de probar el BDSM porque nunca era el momento, por miedo, por prudencia, por mala suerte o, sencillamente, por vagancia. También hay otros que se acercan al BDSM con total imprudencia, a toda prisa, sin pensar, creyendo que ese “carpe diem” de su estado de Whatsapp es un visado internacional.

¿Mi opinión? Es tan malo vivir lentamente como a toda prisa. Pero también tiene sus ventajas. ¿Queréis probar el BDSM? Pues probadlo, claro que si. No alarguéis la decisión, tampoco os volváis loco y compréis el primer coche que os intentan vender porque luego resulta que es de segunda mano y no arranca.

Pero no alarguéis la decisión.

Buidar el cap (Tener la cabeza despejada)

Captura
Hem de tenir el cap completament buidat de qualsevol problema quotidià per dedicar-nos al BDSM? Aquesta és una excel·lent pregunta Per descomptat! Jo només plantejo bones preguntes! Modest que és un… Però anem al fet: Què succeeix quan la nostra vida està tan plena de problemes o preocupacions que creiem que no podrem dedicar-nos en cos i ànima al BDSM? La meva resposta és sempre la mateixa: llavors no mengis, ni treballis ni tampoc respiris.

El BDSM és un “quelcom” intel·lectual i tots aquests altres problemes i preocupacions succeeixen dins del nostre cap (curiosament on es dóna el fet intel·lectual). Com a conseqüència d’això hi ha qui pensa que el BDSM pot ser un problema més a la seva vida (afegit a aquestos d’altres), però qui imagina això és que mai ha practicat el BDSM (o no ho ha practicat correctament). Ser submisa no significa que un amo et pressioni constantment. Ser submisa (fins i tot ser amo) significa prendre’s unes vacances d’un mateix, abstreure’t de les preocupacions diàries o senzillament “pensar en una altra cosa”. Així doncs, sigues sincer/a, digues-li al teu amo/submisa que estàs passant una mala època, troba ajuda on pensaves que hi havia més problemes. Aprofita el BDSM per fer de la teva vida, quelcom una mica millor.


¿Debemos mantener la cabeza completamente despejada de cualquier problema cotidiano para dedicarnos al BDSM? Esa es una excelente pregunta ¡Por supuesto! ¡Yo solo planteo buenas preguntas! Modesto que es uno… Pero a lo que vamos: ¿Qué sucede cuando nuestra vida está tan llena de problemas o preocupaciones que creemos que no podemos dedicarnos en cuerpo y alma al BDSM? Mi respuesta siempre es la misma: entonces no comas, ni trabajes ni tampoco respires.

El BDSM es un “algo” intelectual y todos esos otros problemas y preocupaciones suceden dentro de nuestra cabeza (curiosamente donde se da lo intelectual). Como consecuencia de eso hay quien piensa que el BDSM puede ser un problema más en su vida (añadido a esos otros), pero quien imagina eso es que nunca ha practicado el BDSM (o no lo ha practicado correctamente). Ser sumisa no significa que un amo te presione constantemente. Ser sumisa (incluso ser amo) significa tomarse unas vacaciones de uno mismo, abstraerte de las preocupaciones diarias o simplemente “pensar en otra cosa”. Así pues, se sincero/a, dile a tu amo/sumisa que estás pasando una mala época, encuentra ayuda donde crees que hay más problemas. Aprovecha el BDSM para hacer de tu vida, algo mejor.

firma john deybe

La paciència (La paciencia)

legit-patienceLa paciència (com la veritat) són virtuts que hauríem de lluir sense necessitat d’esforçar-nos a tenir-les. La virtut més gran d’un amo és la paciència, d’això no tinc cap dubte. Haig de reconèixer que, a vegades, algunes persones em fan perdre la paciència, però quan això succeeix em plantejo si és culpa d’elles o és culpa meva perquè, a més de no tenir la suficient paciència, no he après a comprendre els defectes o la ignorància aliena.

Al BDSM hem de tenir paciència, sobretot si arribem per primera vegada, perquè les persones que trobem, les pràctiques que provem o tot allò quan sentirem, serà diametralment diferent de tot allò que havíem imaginat. És aquí on la paciència de dominats i dominants ha de ser utilitzada com si ens anés la vida.

Molts de vosaltres llegiu relats (alguns meus) i imagineu que això és la realitat del BDSM encara que us faci por o us exciti. Després, a la realitat, sentiu una petita i inevitable decepció. Penseu una cosa: tot allò que llegiu és diferent del fet real, fins i tot això que esteu llegint ara mateix.

Voleu saber el motiu i així evitar breus (o profundes) decepcions?

Tot allò que llegiu és fruit de l’intel·lecte aliè i l’intel·lecte aliè MAI és igual al vostre. O per dir-ho d’una altra manera: no existeix l’objectivitat en l’escriptura. Qui escriu ho fa de manera subjectiva i qui ho llegeix ho fa de la mateixa manera subjectiva. Dos subjectes interpretant de maneres diferents un mateix fet.

Tot és més senzill: relaxeu-vos i reescriviu les vostres fantasies quan les feu realitat, obtindreu alguna quelcom diferent del llegit (i imaginat) però si us sobreposeu a una primera decepció o frustració, aconseguireu viure el BDSM de manera intensa i excitant. La realitat és diferent, però no és pitjor.


La paciencia (como la verdad) son virtudes que deberíamos lucir sin necesidad de esforzarnos. La mayor virtud de un amo es la paciencia, de eso no tengo ninguna duda. He de reconocer que, en ocasiones, algunas personas me hacen perder la paciencia, pero cuando eso sucede me planteo si es culpa de ellas o es culpa mía porque, además de no tener la suficiente paciencia, no he sabido comprender los defectos o la ignorancia ajena.

En el BDSM hemos de tener paciencia, sobre todo si llegamos por primera vez, porque las personas que encontremos, las prácticas que probemos o todo aquello cuanto sentiremos, será diametralmente diferente a todo cuanto habíamos imaginado. Es ahí donde la paciencia de dominados y dominantes debe ser utilizada como si nos fuese la vida en ello.

Muchos de vosotros leéis relatos (algunos míos) e imagináis que eso es la realidad del BDSM, aunque os de miedo u os excite. Después, en la realidad, sentís una pequeña e inevitable decepción. Pensad una cosa: todo cuanto leáis es diferente a lo real, incluso esto que estáis leyendo ahora mismo.

¿Queréis saber el motivo y así evitar breves (o profundas) decepciones?

Todo cuanto leéis es fruto del intelecto ajeno y el intelecto ajeno NUNCA es igual al vuestro. O por decirlo de otra manera: no existe la objetividad en la escritura. Quien escribe lo hace de manera subjetiva y quien lo lee lo hace de la misma manera subjetiva. Dos sujetos diferentes interpretando de maneras diferentes un mismo hecho.

Todo es más sencillo: relajaos y reescribid vuestras fantasías cuando las hagáis realidad, obtendréis algo diferente a lo leído (e imaginado) pero si os sobreponéis a una primera decepción o frustración, conseguiréis vivir el BDSM de manera intensa y excitante. La realidad es diferente, pero no es peor.

firma john deybe

Fe

NombreEndinsar-se per primera vegada al món del BDSM requereix un acte de fe. En primer lloc perquè has d’estar convençut que estàs fent la cosa correcta (oblidant prejudicis i moralitat imposada) i en segon lloc perquè has de confiar en la persona amb la qual t’endinses a l’interior del BDSM. Fe en allò que vas a fer i amb qui ho vas a fer. Dos tipus de fe que es complementen però que són igual de necessàries. Si estem convençuts que volem entrar al BDSM i no trobem a la persona adequada, mai ho farem, o com a mínim no ho farem de manera sana, que és com s’ha d’entrar. Si hem trobat a la persona en qui creure però no estem convençuts d’entrar al BDSM llavors ens veurem empesos a quelcom que rebutjarem davant la fatalitat d’adonar-nos que anem obligats.

L’única manera d’entrar al BDSM és tenir fe. Fe en les persones i fe en els nostres desitjos. La resta és únicament aprendre i res més. Que la ignorància no us freni, que el desconeixement no us freni, que allò que us digui la resta no us freni. Els únics que us poden frenar són no tenir fe en vosaltres mateixos o no tenir fe en qui teniu davant.


(Traducción al castellano) Adentrarse por vez primera en el BDSM requiere un acto de fe. En primer lugar porque has de estar convencido de que estás haciendo lo correcto (olvidando prejuicios y moralidad impuesta) y en segundo lugar porque has de confiar en la persona con la que te adentras en el BDSM. Fe en lo que vas a hacer y en con quien lo vas a hacer. Dos tipos de fe que se complementan pero que son igual de necesarias. Si estamos convencidos de que queremos entrar en el BDSM y no encontramos a la persona adecuada, nunca lo haremos o al menos no lo haremos de manera sana que es como se debe entrar. Si hemos encontrado a la persona en quien creer pero no estamos convencidos de entrar en el BDSM entonces nos veremos empujados a algo que rechazaremos ante la fatalidad de descubrir que vamos obligados.

La única manera de entrar en el BDSM es tener fe. Fe en las personas y fe en nuestros deseos. El resto es únicamente aprender y nada más. Que la ignorancia no os frene, que el desconocimiento no os frene, que lo que digan los demos no os frenen. Los únicos que os pueden frenar son no tener fe en vosotros mismos o no tener fe en quien tenéis delante.