Diferències entre SSC i RACK (Diferencias entre SSC y RACK)

b755ff528faab131f9913023a233bb89
El terme SSC (Safe, sane and consensual / Segur, assenyat i consensuat) va ser creat l’any 1983 per David Stein, activista de l’escena homo/sadomasoquista a Anglaterra i EE. UU. amb la finalitat de donar una mena de norma generalitzada pels practicants de BDSM (en principi només a la comunitat homosexual, tot i que posteriorment va ser assumit per tota la comunitat BDSM). El principal inconvenient d’aquest terme és que el simplisme del mateix pugui fer-nos creure que tot allò que sigui segur, assenyat i consensuat, és correcte. És a dir, que alguns van començar a utilitzar el terme SSC per atacar a aquells qui no practicaven el BDSM o aquells qui s’ofenien per les pràctiques BDSM. El BDSM és bo només perquè és SSC? El simplisme conté una bomba de rellotgeria a dins sey perquè no es pot posar febles fronteres a quelcom que canvia. O, dit d’una altra manera: si és SSC no hi ha problemes, ni perills, ni desacords? Usar el terme SSC era posar-li un adhesiu de “avalat per” que no servia de massa perquè els qui posaven aquest adhesiu podien desconèixer el món del BDSM. La perversió naixia quan ens avalàvem a nosaltres mateixos sense poder fer-ho i donant (generosos) arguments als qui pretenien atacar el BDSM, perquè allò que és “assenyat” o “segur” també és susceptible d’interpretació: el que és SSC per a uns, per a uns altres no ho és (la qual cosa perverteix el terme). El SSC, que pretenia ser una etiqueta única, era en realitat milers d’etiquetes diferents, tantes com a practicants.

Arran de les diferents interpretacions del SSC en la seva utilització, a la fi dels 90 es va encunyar el terme RACK (Risk Aware Consensual Kink / Risc Assumit i Consensuat per a pràctiques de Sexualitat Alternativa o no convencional) que evita les diferents interpretacions (o visions) que pot donar el SSC i exposa la diferència entre allò que és “segur” i allò que és un “risc assumit” (i consensuat).

Mentre el SSC proposava una visió única que acabava sent malinterpretada, el RACK proposa una decisió lliure, conscient i informada dels participants per consensuar els riscos, així com la negació del dret de tercers a interpretar des de fora aquests riscos, a establir unilateralment el que és assenyat o insensat, allò que és segur o insegur.

Al BDSM existeix un risc, per descomptat, només hem d’entendre’ls, assumir-los i consensuar les pràctiques que anem a fer. Qualsevol escenari fora d’això, no és BDSM sinó abús.


(Traducción al castellano) El término SSC (Safe, sane and consensual / Seguro, sensato y consensuado) fue acuñado en 1983 por David Stein, activista de la escena homo/sadomasoquista en Inglaterra y EE. UU. con el fin de dar una especie de norma generalizada para los practicantes de BDSM (en principio solo en la comunidad homosexual, aunque posteriormente fue asumido por toda la comunidad BDSM). El principal inconveniente de este término es que el simplismo del mismo pueda hacernos creer que todo lo que sea seguro, sensato y consensuado, es correcto. Es decir, que algunos comenzaron a utilizar el término SSC para atacar a quienes no practicaban el BDSM o a quienes se ofendían por quienes practicaban BDSM. ¿El BDSM es bueno solo porque es SSC? El simplismo contiene una bomba de relojería en su interior porque no se puede poner débiles fronteras a algo que cambia. O, dicho de otra manera: ¿si es SSC no hay problemas ni peligros ni desencuentros? Usar el término SSC era ponerle una pegatina de “avalado por” que no servía de demasiado porque quienes ponían esa pegatina podían desconocer el mundo del BDSM. La perversión nacía de que nos avalábamos a nosotros mismos sin poder hacerlo y dando (generosos) argumentos a quienes pretendían atacar el BDSM porque lo que es “sensato” o “seguro” también es susceptible de interpretación: lo que es SSC para unos, para otros no lo es (lo cual pervierte el termino). El SSC que pretendía ser una etiqueta única, era en realidad miles de etiquetas diferentes, tantas como practicantes.

A raíz de las diferentes interpretaciones del SSC en su utilización, a finales de los 90 se acuñó el término RACK (Risk Aware Consensual Kink / Riesgo Asumido y Consensuado para prácticas de Sexualidad Alternativa o no convencional) que evita las diferentes interpretaciones (o visiones) que puede dar el SSC y expone la diferencia entre lo que es “seguro” y lo que es un “riesgo asumido” (y consensuado).

Mientras el SSC proponía una visión única que acababa siendo malinterpretada, el RACK propone una decisión libre, consciente e informada de los participantes para consensuar los riesgos, así como la negación del derecho de terceros a interpretar desde fuera dichos riesgos, a establecer unilateralmente lo que es sensato o insensato, lo que es seguro o inseguro.

En el BDSM existe un riesgo, por supuesto, simplemente hemos de entenderlos, asumirlos y consensuar las practicas que vamos a hacer. Cualquier escenario fuera de eso, no es BDSM sino abuso.

Anuncis

Descompressió (Descompresión)

mujer-buzo-antiguo

Sempre que he practicat BDSM (que és des de sempre), ho he entès com un exercici més divertit que profund. Més lúdic que filosòfic. No contemplo l’excessiva gravetat que hi ha dins tota la parafernàlia BDSM, suposo que a algunes persones els hi pot ajudar, però a mi em fa riure. Un adult amb una màscara de làtex exigint respecte? Un adult amb una màscara de làtex és el fet menys respectuós que puc imaginar ara mateix. Crec que la parafernàlia (i la gravetat) que alguns imposen al BDSM és ridícula fins al punt de fregar l’espantall. Però aquesta és la meva opinió sobre la forma (no sobre el fons). D’acord, el BDSM té unes normes (o hauria de tenir-les) que planegen entre la professionalitat i el respecte mutu. La resta és confeti i serpentines. Pots fer una festa d’aniversari sense confeti ni serpentines? Per descomptat. I serà igual de divertida.

Crec fermament que el BDSM necessita d’una descompressió, les persones necessiten entendre que és una pràctica divertida i tota una experiència. Però ha de ser divertida per sobre de la resta. Perquè, si no, com succeeix amb els bussos que no fan descompressió, passar del fons de l’oceà a la superfície de cop, pot posar fi a la vostra vida. Potser la solució sigui no vestir-se de bus i intentar arribar a l’avenc més profund.

Tot i això, aquesta és una opinió personal, que cadascun practiqui i contempli el BDSM com desitgi.


(Traducción al castellano) Siempre que he practicado BDSM (que es desde siempre), lo he entendido como un ejercicio más divertido que profundo. Mas lúdico que filosófico. No contemplo la excesiva gravedad que hay en toda la parafernalia BDSM, supongo que a algunas personas les puede ayudar, pero a mí me da risa. ¿Un adulto con una mascara de látex exigiendo respeto? Un adulto con una máscara de látex es lo menos respetuoso que puedo imaginar ahora mismo. Creo que la parafernalia (y la gravedad) que algunos imponen en el BDSM es ridícula hasta el punto de rozar el esperpento. Pero esa es mi opinión sobre la forma (no sobre el fondo). De acuerdo, el BDSM tiene unas normas (o debería tenerlas) que planean entre la profesionalidad y el respeto mutuo. El resto es confeti y serpentinas. ¿Puedes hacer una fiesta de cumpleaños sin confeti ni serpentinas? Por supuesto. Y será igual de divertida.

Creo firmemente que el BDSM necesita de una descompresión, las personas necesitan entender que es una práctica divertida y toda una experiencia. Pero debe ser divertida por encima de todo. Porque, si no, como sucede con los buzos que no hacen descompresión, pasar del fondo del océano a la superficie de golpe, puede acabar con vuestra vida. Quizás la solución sea no vestirse de buzo e intentar llegar a la sima más profunda.

No obstante, esta es una opinión personal, que cada uno practique y contemple el BDSM como desee.

Les lleis de l’atracció (Las leyes de la atracción)

basic-grey-magnets

Hi ha un fet que sempre xausa gran sorpresa, quan les persones, que no han practicat mai BDSM, s’acosten a mi, la cosa primera que diuen és que per ser submises (o submisos) han de sentir una atracció física cap a l’altra persona. És comprensible, però cal pensar-ho millor. La majoria de les persones associen BDSM a sexe (sobretot la gent que mai ho ha practicat), com a conseqüència d’això, associen els paràmetres d’atracció al BDSM com els paràmetres d’atracció sexual (perquè no tenen un altre referent). És com quan una persona li diu a una altra “et prefereixo com a amic”, o allò que és la mateixa cosa “mai em ficaré al llit amb tu ni, tot i que fóssim les darreres dues persones a tot el planeta”. Els nostres paràmetres d’atracció s’escriuen sempre en el pla físic o en el pla mental. Hi ha gent sapiosexual i d’altra gent que es mou pel físic. Què importa? El que cal entendre és que el BDSM és una altra cosa, i les lleis de l’atracció també són diferents, més properes al sapiosexual o, tanmateix, més properes a aquest espai on s’imposa el fons sobre la forma.


(Traducción al castellano) Hay una cosa que siempre me causa una gran sorpresa, cuando las personas, que no saben nada de BDSM, se acercan a mí, lo primero que me dicen es que para ser sumisas (o sumisos) deben sentir una atracción física hacia la otra persona. Es entendible, pero hay que pensarlo mejor. La mayoría de las personas asocian BDSM a sexo (sobre todo la gente que nunca lo ha practicado), como consecuencia de esto, asocian los parámetros de atracción en el BDSM como los parámetros de atracción sexual (porque no tienen otro referente). Es como cuando una persona le dice a otra “te prefiero como amigo”, o lo que es lo mismo “nunca me acostaré contigo ni, aunque fuésemos las últimas dos personas del planeta”. Nuestros parámetros de atracción se escriben siempre en lo físico y lo mental. Hay gente sapiosexual y gente que se mueve por el físico. ¿Qué importa? Lo que hay que entender es que el BDSM es otra cosa, y las leyes de la atracción también son diferentes, mas cercanas a lo sapiosexual o, lo que es lo mismo, más cercanas a ese espacio donde se impone el fondo sobre la forma.

Wasabi (山葵)

Captura

Algú m’ha preguntat si el BDSM és, per a mi, una forma de vida o una manera d’experimentar en el sexe. Em temo que la pregunta amaga un parany doncs únicament permet dues possibles respostes quan, en realitat, hi ha moltes. La meva primera resposta és que el BDSM és per a cada persona una cosa diferent i totes són vàlides. És a dir: no hi ha una resposta correcta o incorrecta. Per a mi, el BDSM (o exercir Amo) és quelcom que faig eventualment perquè em fa sentir bé, com quan saps que aquest tros de wasabi que has posat damunt del sushi et farà tossir i et picarà, però ho desitges, tot i que no pots menjar wasabi a tota hora. Per a mi, ser amo, és com menjar wasabi. Ja veus quina ximpleria. Què és per a vosaltres el BDSM?


(Traducción al castellano) Alguien me ha preguntado si el BDSM es, para mí, una forma de vida o una manera de experimentar el sexo. Me temo que la pregunta tiene trampa pues únicamente permite dos posibles respuestas cuando, en realidad, hay muchas. Mi primera respuesta es que el BDSM es para cada persona una cosa diferente y todas son válidas. Es decir: no hay un respuesta correcta o incorrecta. Para mi el BDSM (o ejercer Amo) es algo que hago eventualmente porque me hace sentir bien, como cuando sabes que ese trozo de wasabi que has puesto encima del sushi te hará toser y te picará, pero lo deseas, aunque no puedes comer wasabi a todas horas. Para mí, ser amo, es como comer wasabi. Ya ves tu que tontería. ¿Qué es para vosotros el BDSM?

Naixem, creixem (Nacemos, crecemos)

capturaNaixem, creixem, ens eduquen, construint a poc a poc la nostra moral i també la nostra vida, trobem una feina, lloguem un pis, ens comprem un cotxe, ens casem, tenim dos fills (pot ser un, pot ser cap), canviem de pis, potser de feina, potser fins i tot de país, de família, col·leccionem un cotxe darrere l’altre a quin més gran que l’anterior, ens comprem una moto quan arriba la crisi de la mitjana edat… i després què? La vida és una successió d’esdeveniments predefinits que es construeixen un darrere un altre sobre la base de la quotidianitat. No hi ha marge de maniobra perquè la vida està estructurada de manera similar en aquesta civilització occidental i capitalista.

Practicar BDSM és, en certa manera, una manera d’escapar a tot això. Dominar o ser dominat és una manera de tornar a sentir-se viu (encara que sigui durant unes hores només), és una manera d’escapar als límits d’aquesta autopista sense sortides que és la vida. Hi ha persones que intenten escapar de la quotidianitat mitjançant esports extrems, refugiant-se a la literatura o apuntant-se a l’exèrcit per anar a matar gent a un llunyà país. I fins i tot així, segueixen sent actes quotidians.

Però el BDSM és diferent. Per què? Perquè a més de ser una pràctica que escapa del fet quotidià, és quelcom que ens transforma. Ens col·loquem una màscara i fingim ser un altre. O potser ens treiem la màscara per ser nosaltres mateixos. Sigui com sigui, és quelcom que ens allibera i ens connecta amb la nostra part més fosca, encara que també la més pura.

Proveu-ho, encara que sigui només una vegada en la vida. Feu-me aquest petit favor.


Nacemos, crecemos, nos educan, construyendo poco a poco nuestra moral y también nuestra vida, encontramos un trabajo, alquilamos un piso, nos compramos un coche, nos casamos, tenemos dos hijos (puede que uno, puede que ninguno), cambiamos de piso, quizás de trabajo, quizás incluso de país, de familia, coleccionamos un coche tras otro a cuál más grande que el anterior, nos compramos una moto cuando llega la crisis de la mediana edad… ¿y luego qué? La vida es una sucesión de acontecimientos predefinidos que se construyen uno tras otro en base a la cotidianeidad. No hay margen de maniobra porque la vida está estructurada de manera similar en esta civilización occidental y capitalista.

Practicar BDSM es, en cierta manera, una manera de escapar a todo eso. Dominar o ser dominado es una manera de volver a sentirse vivo (aunque sea durante unas horas tan solo), es una manera de escapar a los límites de esa autopista sin salidas que es la vida. Hay personas que intentan escapar de la cotidianeidad mediante deportes extremos, refugiándose en la literatura o apuntándose al ejército para ir a matar gente a un país remoto. E incluso así, siguen siendo actos cotidianos.

Pero el BDSM es diferente. ¿Por qué? Porque además de ser una práctica que escapa a lo cotidiano, es algo que nos transforma. Nos colocamos una máscara y fingimos ser otra persona. O quizás nos quitemos la máscara para ser nosotros mismos. Sea como sea, es algo que nos libera y nos conecta con nuestra parte más oscura, aunque también la más pura.

Probadlo, aunque sea una vez en la vida. Hacedme este pequeño favor.

La gota que vessa el got (La gota que colma el vaso)

Nombre
Massa vegades no ens adonem que una gota ha vessat el got fins que porta una bona estona vessant-se l’aigua per sobre la taula, mullant-ho tot, els nostres peus fins i tot. És llavors que ens sorprenem d’aquesta ultima gota quan en realitat fa estona que el got ens avisava que estava més enllà de la seva capacitat. Potser tot és un problema de percepció: quan sortim de festa bevem i bevem fins que ens adonem que aquestes dues ultimes copes eren copes de més, però ja és massa tarda. Milions de matrimonis aguanten plegats encara que no se suportin i deixen que el got es vessi una vegada i una altra, incapaços de reconèixer que les gotes seguiran caient i l’aigua continuarà vessant-se. En el BDSM hem d’evitar que les gotes continuïn vessant el got i la millor manera de fer això és buidar aquest got per complet, canviar de got, canviar d’aixeta i observar pacientment per adonar-nos de la primera gota que satisfà el got. A això se li crida aprendre dels nostres errors. I qui diu BDMS, diu la vida en general.


(Traducción al castellano) Demasiadas veces no nos damos cuenta de que la gota colma el vaso hasta que lleva un buen rato derramándose el agua por encima de la mesa, mojándolo todo, nuestros pies incluso. Es entonces que nos sorprendemos de esa ultima gota cuando en realidad hace rato que el vaso nos avisaba que estaba mas que lleno. Quizás todo sea un problema de percepción: cuando salimos de fiesta bebemos y bebemos hasta que nos damos cuenta que esas dos ultimas copas eran copas de mas, pero ya es demasiado tarde. Millones de matrimonios aguantan juntos aunque no se soporten y dejan que el vaso se derrame una y otra vez, incapaces de reconocer que las gotas seguirán cayendo y el agua continuará derramándose. En el BDSM hemos de evitar que las gotas continúen desbordando el vaso y la mejor manera de hacer eso es vaciar ese vaso por completo, cambiar de vaso, cambiar de grifo y observar pacientemente para darnos cuenta de la primera gota que colma el vaso. A esto se le llama aprender de nuestros errores. Y quien dice BDMS, dice la vida en general.

Mans (manos)

IMG_20160505_140608.JPGAmb les meves mans puc fer qualsevol cosa que pretengui, amb qui vulgui fins i tot. No necessito fustes ni cordes, tampoc necessito estris propis d’un imaginari que mai m’ha atret. No és més amo aquell que sembla més amo sinó aquell que millor domina la voluntat o entén els desitjos. No és motorista qui porta el casc, la moto o el mono de cuir més cars. Motorista o amo és quelcom que portem dintre. Un escriptor no és millor escriptor pel fet d’escriure amb el més car dels ordinadors. Amb unes mans és més que suficient per assolir el fet d’agafar allò que somnies, no necessites res més. Unes mans com les de la foto, oferint o potser intentant agafar. Quan vols quelcom tot és més senzill, només has d’estirar els braços i agafar o donar, no necessites res més.


(Traducción al castellano) Con mis manos puedo hacer cuanto desee, con quien quiera incluso. No necesito látigos ni cuerdas, tampoco necesito la parafernalia propia de un imaginario que no me atrae. No es más amo aquel que parece más amo sino aquel que mejor domina nuestra voluntad o entiende nuestros deseos. No es motorista quién usa el casco, la moto o el mono más caros. El motorista o el amo son algo que llevamos dentro. Un escritor no es mejor escritor por el hecho de escribir con el más caro de los ordenadores. Con unas manos es más que suficiente para lograr coger aquello que sueñas, no necesitas nada más. Unas manos como las de la foto, ofreciendo o quizás intentando coger. Cuando quieres algo todo es más simple, tan sólo has de estirar los brazos y coger o ofrecer, no necesitas más.