Frustració (Frustación)

Captura

En algunes ocasions confonem el sexe (potser extrem) amb el BDSM. És una confusió comprensible que neix a la realitat que, per a gairebé tots, a on acaba un, comença l’altre, compartint a més espais i pràctiques comunes. Confondre totes dues pràctiques és un problema de qui etiqueta, no de qui practica. Tot i això, quan comencem al món del BDSM, cal entendre la diferència perquè, tot i que les practiques semblin les mateixes, els rols no. Al BDSM hi ha un dominant i un dominat. Al sexe podem actuar com a tals, però no tenim un rol definit.

Novament, un problema d’etiquetes.

Sigui com sigui, la cosa que hem de tenir clara és allò que cerquem, quins mitjans posem, amb qui i en quin moment podrem dir “això es la cosa que volia”. Si teniu clar això i podeu obviar la frustració, estareu en el camí de l’èxit més pervers.


(Traducción al castellano) En algunas ocasiones confundimos el sexo (quizás extremo) con el BDSM. Es una confusión entendible que nace de la realidad de que, para casi todos, donde acaba uno, comienza el otro, compartiendo además espacios y prácticas comunes. Es más, confundir ambas practicas es un problema de quien etiqueta, no de quien practica. No obstante, cuando comenzamos en el mundo del BDSM, hay que entender la diferencia porque, aunque las practicas sean parecidas, los roles no. En el BDSM hay un dominante y un dominado. En el sexo podemos actuar como tales, pero no tenemos un rol definido.

De nuevo, un problema de etiquetas.

Sea como sea, lo que tenemos que tener claro es que es lo que buscamos, que medios ponemos para ello, con quien y en qué momento podremos decir “esto es lo que quiero”. Si tenéis claro eso y podéis obviar la frustración, estaréis en el camino del éxito mas perverso.

Anuncis

La necessària experiència (La necesaria experiencia)

Captura

Quan algú, que mai ha practicat D/s, em diu que vol fer-me algunes preguntes, acostumo a endevinar quina serà la primera abans que succeeixi. No és que sigui jo molt llest (que no ho sóc), l’endevinació és, en realitat, experiència. Una de les peguntes que acostuma a fer-me la gent, quelcom que avui segueix sorprenent-me, és si he estat submís alguna vegada. La resposta és: no, mai he estat submís. Tot i que aquesta pregunta, com les votacions en Eurovisió, amaga un magnífic parany. Per

Perquè, des del desconeixement, hi ha gent que creu que, si mai he estat submís, no puc ser un bon amo.odria perdre temps i lletres, explicant que a una comparació li manca tot el sentit. Podria dir això tan usat que mai he provat de menjar terra i que no necessito fer-ho per saber que un bon estofat és deliciós. Podria dir que fa 32 anys que contemplo la submissió en diferents persones i que potser sé més de ser submís que la majoria dels submisos que només es coneixen a ells mateixos. Podria dir que simplificar les coses porta a l’error de creure només en allò que nosaltres argumentem.

Però no és així. Perquè entenc que molta gent creu que per ser bon amo/a o submís/a cal provar-ho tot. Entenc que alguns pensin que els switch són aquells qui tenen la millor visió del BDSM. Entenc que quan anem a comprar el nostre primer cotxe, dubtant de quin model escollir, desconfiem d’un venedor que no ha conduït el cotxe que pretén vendre’.


(Traducción al castellano) Cuando alguien, que nunca ha practicado D/s, me dice que quiere hacerme algunas preguntas, acostumbro a adivinar cual será la primera antes de que suceda. No es que sea yo muy listo (que no lo soy), la adivinación es, en realidad, experiencia. Una de las peguntas que suele hacerme la gente, algo que hoy sigue sorprendiéndome, es si he sido sumiso. La respuesta es: no, nunca he sido sumiso. Aunque esta pregunta, como las votaciones en Eurovisión, esconde una magnífica trampa. Porque, desde el desconocimiento, hay gente que cree que, si no he sido nunca sumiso, no puedo ser un buen amo.

Podría perder tiempo y letras, explicando que una comparación así carece de sentido. Podría decir eso tan manido de que nunca he probado a comer tierra y que no necesito hacerlo para saber que un buen estofado sabe delicioso. Podría decir que llevo 32 años contemplando la sumisión en diferentes personas y que quizás sepa mas de ser sumiso que la mayoría de los sumisos que solo se conocen a ellos mismos. Podría decir que simplificar las cosas lleva al error de creer solo en aquello que nosotros argumentamos.

Pero no es así. Porque entiendo que mucha gente crea que para ser buen amo/a o sumiso/a hay que probarlo todo. Entiendo que algunos piensen que los switch son quienes tienen la mejor visión del BDSM. Entiendo que cuando vamos a comprar nuestro primer coche, dudando entre que modelo escoger, desconfiemos de un vendedor que no ha conducido el coche que pretende vendernos.

Quedar-se a mitges (Quedarse a medias)

Sin título

Quan una persona del passat (una submisa) acudeix a mi per dir-me que se sent agraïda pel que va aprendre amb mi, sempre sento la necessitat de contradir-la i dir que potser sí que va aprendre, però podria haver après més. Assumeixo que, amb les submises debutants, gairebé sempre em quedo a mig fer, gairebé mai puc portar-les fins al límit del seu potencial i sento que encara ens queden pendents unes quantes sessions, tot i que han passat anys, on completaré la seva educació.

Tot i això, per a elles sembla que va ser suficient per iniciar-se.

De vegades crec que tinc certa incapacitat com a amo per marcar aquests temps i aquesta necessària disciplina que forcen una educació com hauria de ser.

Hi ha dues formes d’enfrontar-se a això: o bé encongir-se d’espatlles i conformar-se amb què vas ajudar algú, tot i que et vas quedar a mig fer, o bé frustrar-te imaginant fins a on podries haver arribat i mai ho vas fer. La primera és optimista i la segona és pessimista. La primera és generosa i la segona egoista.

Entenc que hi hagi dies en què em senti un pessimista i un egoista.

Si alguna vegada vas ser la meva submisa al passat, sento no haver fet tot el possible per portar-te més enllà d’on ens vàrem quedar. La culpa va ser tota meva.


(Traducción al castellano) Cuando una persona del pasado (una sumisa) acude a mí para decirme que se siente agradecida por lo que aprendió conmigo, siempre siento la necesidad de contradecirla y decir que quizás si que aprendió, pero podría haber aprendido mucho más. Siento que con las sumisas primerizas, casi siempre me quedo a medias, casi nunca puedo llevarlas hasta el límite de su potencial y siento que todavía nos quedan pendientes unas cuantas sesiones, aunque hayan pasado años, donde completaré su educación.

No obstante, para ellas parece que fue suficiente para iniciarse.

A veces creo que tengo cierta incapacidad como amo para marcar esos tiempos y esa necesaria disciplina que fuerzan una educación como debería ser.

Hay dos formas de enfrentarse a ello: o bien encogerse de hombros y conformarse con que ayudaste a alguien, aunque te quedaste a medias, o bien frustrarte imaginando hasta donde pudiste llegar y nunca lo hiciste. La primera es optimista y la segunda es pesimista. La primera es generosa y la segunda egoísta.

Siento que haya días en que me sienta un pesimista y un egoísta.

Si alguna vez fuiste mi sumisa en el pasado, siento no haber hecho todo lo posible por llevarte más allá de donde nos quedamos. La culpa fue solo mía.

Control del telèfon (Control del teléfono)

Sin título

Fa poc vaig saber d’una relació Amo/submisa a on l’amo exercia un control estricte sobre la submisa i el seu telèfon (amb qui parlava, amb qui s’enviava missatges, etc.). Personalment això és quelcom que no m’agrada, tot i que si dues persones decideixen fer alguna cosa des de la seva total llibertat, no tinc res a dir. Que no m’agradi no significa que sigui correcte (fins i tot positiu). Tot i això, des de la meva òptica, és una pràctica que es basa en la desconfiança perquè la definició és que vull vigilar perquè crec que tinc quelcom a vigilar. A més, la submisa no se sentia còmoda amb aquest control la qual cosa era com dir que l’amo estava traspassant els límits. Per què succeeixen aquestes coses? De vegades, acceptem de l’altra persona quelcom que no desitgem, per por a perdre aquesta persona. I això és un gran error perquè el que fem en realitat és crear una relació de dependència a costa de la nostra felicitat o satisfacció personal.

Accepteu qualsevol cosa que us proposin (fins i tot el control del telèfon) però només si és quelcom que desitgeu realment i que no traspassa cap dels vostres límits. En cas de no fer això, entrareu a una relació tòxica que res a veure té amb aquesta relació sana que hauria d’existir sempre entre amo i submisa.


(Traducción al castellano) Hace poco conocí una relación Amo/sumisa donde el amo ejercía un control estricto sobre la sumisa y su teléfono (con quien hablaba, con quien se enviaba mensajes, etc.). Personalmente es algo que no me gusta, aunque si dos personas deciden hacer algo desde su total libertad, no tengo nada que decir. Que no me guste no significa que sea licito e incluso positivo. No obstante, desde mi óptica, es una práctica que se basa en la desconfianza porque la definición es que quiero vigilar porque creo que tengo algo que vigilar. Además, la sumisa no se sentía cómoda con ese control lo cual era como decir que el amo estaba traspasando los límites. ¿Por qué suceden estas cosas? A veces, aceptamos de la otra persona cosas que no desearíamos, por miedo a perder esa persona. Y eso es un gran error porque lo que hacemos en realidad es crear una relación de dependencia a costa de nuestra felicidad o satisfacción personal.

Aceptad cualquier cosa que os propongan (incluso el control del teléfono) pero solamente si es algo que deseáis realmente y que no traspasa ninguno de vuestros límites. De no hacer eso, entrareis en una relación tóxica que nada tiene que ver con esa relación sana que debería existir siempre entre amo y sumisa.

Compartir

Captura

Em pregunta una persona sobre aquest tema que inquieta a tanta gent que arriba per primera vegada al BDSM i que és: pot tenir un amo varies submises? Pot tenir una submisa diferents amos? Bé, la resposta és senzilla: poder, és clar que poden. Però el fet de “compartir” és una cosa que entra als límits de les persones. Si no voleu dolor o coprofília, exigiu a la vostra parella de BDSM que mai traspassi aquests limitis. De la mateixa manera si no voleu compartir no ser compartits, exigiu que no passi. Són límits, és així de clar. No compartiu si no voleu, que ningú us obligui dient que això és decisió de l’amo… mai.

A mi, personalment, no m’agrada compartir, però això és perquè no veig el BDSM com un fet grupal ni com una activitat a compartir. No necessito anar a locals BDSM, no necessito compartir la meva submisa ni que em prestin la submisa d’un altre. Mai he tingut aquesta necessitat de fer del BDSM quelcom més enllà de dues persones: jo i la meva submisa.


(Traducción al castellano) Me pregunta una persona sobre ese tema que inquieta a tanta gente que llega por primera vez al BDSM y que es: ¿puede tener un amo varías sumisas? ¿Puede tener una sumisa diferentes amos? La respuesta es sencilla: poder, está claro que pueden. Pero el hecho de “compartir” es una cosa que entra a los límites de las personas. Si no queréis dolor o coprofilia, exigís a vuestra pareja de BDSM que nunca traspase estos límites. Del mismo modo si no queréis compartir no ser compartidos, exigís que no pase. Son límites, es así de claro. No compartís si no queréis, que nadie os obligue diciendo que esto es decisión del amo… nunca.

A mí, personalmente, no me gusta compartir, pero esto es porque no veo el BDSM como un hecho grupal ni como una actividad a compartir. No necesito ir a locales BDSM, no necesito compartir mi sumisa ni que me presten la sumisa de otro. Nunca he tenido esta necesidad de hacer del BDSM algo más allá de dos personas: yo y mi sumisa.

Allò que veiem, la qual cosa imaginem (Lo que vemos, lo que imaginamos)

ilsa_wicked_warden_poster_03Algunes persones que s’apropen per primera vegada al BDSM s’espanten de tot allò que aparenta ser aquesta pràctica (vist des de fora). No parlo del fet de ser dominat o dominar, sinó que senten contrarietat davant tots aquests vídeos, fotos i relats on els amos tenen fosques masmorres, van vestits de làtex i utilitzen desenes d’estranys aparells.

Però resulta que tot és més senzill, també es pot viure el BDSM des de la quotidianitat No és necessari fer una llista amb totes les pràctiques del BDSM i intentar fer-les totes. El BDSM, com la vida, no és un concurs, només és una part del camí i cal viure-ho de forma relaxada i adaptada a allò que som o desitgem.

Per ventura és millor submisa aquella qui ho suporta tot, aquella que accepta tot? Per ventura és millor amo aquell que tingui una millor masmorra, més submises o sigui més dur?

Doncs no.

Heu de construir un BDSM a la vostra mesura sobre la base dels vostres desitjos, no sobre la base dels desitjos dels altres.


(Traducción al castellano) Algunas personas que se acercan por primera vez al BDSM se asustan de cuanto aparenta ser esta práctica (visto desde fuera). No hablo del hecho en sí de ser dominado o dominar, sino que se sienten contrariados por todos esos videos, fotos y relatos donde los amos tienen oscuras mazmorras, van vestidos de látex y utilizan decenas de extraños aparatos.

Pero resulta que todo es mucho más sencillo, también se puede vivir el BDSM desde la cotidianeidad. No es necesario hacer una lista con todas las prácticas del BDSM e intentar hacerlas todas. El BDSM, como la vida, no es un concurso, tan solo es una parte del camino y hay que vivirlo de forma relajada y adaptada a aquello que somos o deseamos.

¿Acaso es mejor sumisa aquella que soporta todo, aquella que acepta todo? ¿Acaso es mejor amo el que tenga una mejor mazmorra, más sumisas o sea más duro?

Pues va a ser que no.

Debéis construir un BDSM a vuestra medida en base a vuestros deseos, no en base a los deseos de los demás.

Preguntes (preguntas)

1659r-www.freevintageposters.com“Què és un amo?” Aquesta una pregunta gairebé tan difícil de contestar com la pregunta “Què és una submisa?”. Els estàndards sempre són un error, creure’s que pel fet de llegir aquest mateix blog sabeu allò que és un amo o una submisa és com llegir una novel·la de Harry Potter i creure que es pot volar muntat a una escombra. Mai he cregut en els estàndards, jo sóc l’amo que sóc i en el meu camí em trobo a les submises que em trobo, però jo no sóc la perfecta definició de l’amo de la mateixa manera que elles no són la perfecta definició d’allò que és una submisa. Perquè la perfecta definició… senzillament no existeix. Em diverteixen molt aquells que pregunten a uns el que fan els altres per confirmar si quelcom és normal o no. La normalitat (o no) radica en les nostres pròpies respostes, no en les respostes d’uns altres. Si ens ve de gust fer el que el nostre amo ens ordena o simplement ho acceptem: ho fem. Què més dóna l’opinió dels altres?

Com deia Shakespeare: “Presta l’oïda a tots, i a pocs la veu. Escolta les censures dels altres; però reserva la teva pròpia opinió.”


(Traducción al castellano) “¿Qué es un amo?” Esa una pregunta casi tan difícil de contestar como la pregunta “¿Qué es una sumisa?”. Los estándares siempre son un error, creer que por leer este mismo blog sabéis lo que es un amo o una sumisa es como leer una novela de Harry Potter y creer que se puede volar montado en una escoba. Nunca he creído en los estándares, yo soy el amo que soy y en mi camino me encuentro a las sumisas que me encuentro, pero yo no soy la perfecta definición del amo de la misma manera que ellas no son la perfecta definición de lo que es una sumisa. Porque la perfecta definición… sencillamente no existe. Me divierten mucho aquellos que preguntan a unos lo que hacen otros para confirmar si algo es normal o no. La normalidad o no radica en nuestras propias respuestas, no en las respuestas de otros. Si nos apetece hacer lo que nuestro amo nos ordena o simplemente lo aceptamos: lo hacemos. ¿Qué más da la opinión de los demás?

Como decía Shakespeare: “Presta el oído a todos, y a pocos la voz. Oye las censuras de los demás; pero reserva tu propia opinión.”