Desplaçar els límits al BDSM (Desplazar los limites en el BDSM)

Captura

Si hi ha una cosa que cal cuidar i comprendre a una relació entre dues persones (a on una és dominada i l’altra domina) això són els límits. Algunes persones creuen que els límits els marca qui domina, ja que el dominat ha de servir, fer feliç, sacrificar-se pel dominant. I aquest sacrifici implica el fet de traspassar els seus propis límits.

Quan parlem de BDSM parlem de definicions pel que fa als components essencials. Us convido a revisar el text que vaig escriure sobre les diferències entre bastidor (Risk Aware Consensual Kink / Risc Assumit i Consensuat per a pràctiques de Sexualitat Alternativa o no convencional) i SSC (Safe, curi and consensual / Segur, assenyat i consensuat). Us heu adonat que hi ha alguna cosa comuna? Exacte: el consens.

El consens implica respectar els límits. Tant de dominant com dominat.

Diferències entre SSC i RACK

Està bé, si ets submisa, intentar superar els teus límits per servir millor al teu amo. Això és una cosa natural en molts aspectes de la vida, fins i tot en les relacions convencionals de parella a on de vegades sacrifiquem quelcom per arribar al consens, de la mateixa manera que intentem superar els nostres límits per acontentar a la nostra parella. Tot consisteix en aquest tipus de negoci on només serveix el WIN-WIN (a on tots dos surtin guanyant).

Intenta superar els teus límits, això demostrarà que et prens seriosament la teva tasca de submisa, però mai traspassis teus límits si creus que no pots suportar-ho. Si l’amo és un bon amo, sap que el teu benestar està sempre per sobre del seu plaer.

I com sempre us recomano, la forma més fàcil d’entendre els límits de l’altra persona (sigui dominant o dominat) és el diàleg o emplenar un dels molts formularis de pràctiques que circulen per Internet.

Llistat de pràctiques al BDSM


Si hay una cosa que hay que cuidar y entender en una relación entre dos personas donde una es dominada y la otra domina, eso son los límites. Algunas personas creen que los limites los marca quien domina pues el dominado ha de servir, hacer feliz, sacrificarse por el dominante. Y este sacrificio implica el traspasar sus propios límites.

Cuando hablamos de BDSM hablamos de definiciones en cuanto a los componentes esenciales. Os invito a revisar el texto que escribí sobre las diferencias entre RACK (Risk Aware Consensual Kink / Riesgo Asumido y Consensuado para prácticas de Sexualidad Alternativa o no convencional) y SSC (Safe, sane and consensual / Seguro, sensato y consensuado). ¿Os habéis dado cuenta de que hay algo común? Exacto: el consenso.

El consenso implica respetar los límites. Tanto de dominante como dominado.

Diferencias entre SSC y RACK

Está bien, si eres sumisa, intentar superar tus límites para servir mejor a tu amo. Eso es algo natural en muchos aspectos de la vida, incluso en las relaciones convencionales de pareja donde a veces sacrificamos cosas para alcanzar el consenso, de la misma manera que intentamos superar nuestros límites para contentar a nuestra pareja. Todo consiste en ese tipo de negocio donde solo sirve el WIN-WIN (donde ambos salgan ganando).

Intenta superar tus límites, eso demostrará que te tomas en serio tu tarea de sumisa, pero nunca traspases tus límites si crees que no puedes soportarlo. Si el amo es un buen amo, entenderá que tu bienestar esta siempre por encima de su placer.

Y como siempre os recomiendo, la forma más fácil de entender los limites de la otra persona (sea dominante o dominado) es el dialogo o cumplimentar uno de los muchos formularios de prácticas que circulan por Internet.

Listado de prácticas en el BDSM

cooltext288592119786656

Anuncis

Sugar Daddy / Sugar Baby

Captura

Com sempre, explicar una etiqueta conseqüència d’una moda és quelcom que acaba amb fracàs. Les modes caduquen, sobretot perquè les etiquetes simplifiquen.

Què és un Sugar Daddy? Què és una Sugar Baby? Per què parlar-ne en un bloc de BDSM? La millor cosa consistirà a explicar-ho i veureu si té sentit.

Per explicar que és un Sugar Daddy cal començar per entendre que és una Sugar Baby: una dona (jove) que accepta la protecció d’un home més gran que ella, una figura gairebé paterna, el Sugar Daddy (Papa sucre) qui li paga quan necessiti. Una cosa així com una prostituta de luxe en exclusivitat només que canviant els termes perquè allò de sempre soni ara modern i gairebé infantil. Per què aquesta nova moda? Perquè és una manera d’encobrir la prostitució a internet. Entreu a la web i cerqueu Sugar Babies, us apareixeran centenars de pàgines on posar en contacte a Sugar Daddies i Sugar Babies. Resumint: prostitució encoberta.

I per què associar això al BDSM? Certes persones abracen la submissió com un acte a on algú les protegeix, les cuida, els dóna allò que necessiten (no necessàriament diners). Cerquen a un amo aquesta figura (gairebé paternal) a on sentir-se segures, algú (habitualment més gran) que les aconselli, les guiï, les ajudi. Simplificant: són submises a canvi de sentir-se segures. Allò que algunes submises diuen “ser una gosseta fidel”.

Observem al gos: ens ho dóna tot, fins i tot la seva absoluta fidelitat a l’amo. A canvi de què? Una llar, menjar, aigua o senzillament sentir-se segurs al costat de l’amo. Una submisa que es sent gosseta no té prou amb unes sessions esporàdiques, espera més del seu amo, espera aquesta figura (gairebé paterna) que la reconforti i l’ajudi. Busca algú més enllà de les sessions, busca a un amic, a un amant, a un conseller, a algú amb l’autoritat suficient per fer tot això sense jutjar-la i que ella se senti segura, capaç i estimada. Perquè moltes vegades ni elles mateixes entenen perquè alguna cosa tan aparentment masclista les reconforta, perquè necessiten aquesta força masculina al seu costat.

Així doncs, la diferència entre aquestes submises que busquen un amo protector i les Sugar Baby és que les segones tenen aquest part mercantilista que implica diners, regals, etc. La submisa lliura el seu cos i la seva voluntat a canvi de seguretat. La Sugar Baby lliura el seu cos a canvi d’estabilitat econòmica la qual cosa és seguretat també, si ho analitzem. Obviant termes que rondin la paraula “prostitució” podríem dir que una Sugar Baby i una submisa que busqui protecció, tenen força coses en comú (sent completament diferents).

Mai tindria una Sugar Baby, el motiu principal és que no m’agrada ser valorat per allò que tinc.

En canvi, em sento còmode en aquesta relació que s’estableix amb certes submises que necessiten alguna cosa més que una sessió, aquestes gossetes que busquen protecció o seguretat a la seva submissió, que busquen un amic en el seu amo, sentir que algú les vol com ningú podrà perquè el seu amo és l’única persona que entén com són realment (les seves necessitats més enllà del fet visible). I no em jutgeu per cridar-les “gossetes”, són elles a qui els agrada expressar-ho així per diferenciar-se de la submisa “canònica”.

Allà cadascú amb el seu cos, els seus diners o la seva voluntat. El secret consisteix en el consens: si existeix, no jutgem ni etiquetem. Actuem i gaudim de la vida, simplement.


Como siempre, explicar una etiqueta consecuencia de una moda es algo abocado al fracaso. Las modas caducan, sobre todo porque las etiquetas simplifican.

¿Qué es un Sugar Daddy? ¿Qué es una Sugar Baby? ¿Por qué hablar de ello en un blog de BDSM? Lo mejor consistirá en explicarlo y comprobar si tiene cierto sentido.

Para explicar que es un Sugar Daddy hay que comenzar por entender que es una Sugar Baby: una mujer (joven) que acepta la protección de un hombre mayor que ella, una figura casi paterna, el Sugar Daddy (Papa Azucar) quien le paga cuanto necesite. Algo así como una prostituta de lujo en exclusividad solo que cambiando los términos para que lo de siempre suene ahora moderno y casi infantil. ¿Por qué esta nueva moda? Porque es una manera de encubrir la prostitución en internet. Entrad en la web y buscad Sugar Babies, os aparecerán cientos de páginas donde poner en contacto a Sugar Daddies y Sugar Babies. Resumiendo: prostitución encubierta.

¿Y por que asociar esto al BDSM? Ciertas personas abrazan la sumisión como un acto donde alguien las protege, las cuida, les da cuanto necesitan (no necesariamente dinero). Buscan en un amo esa figura (casi paternal) donde sentirse seguras, alguien (habitualmente mayor) que las aconseje, las guie, las ayude. Simplificando: son sumisas a cambio de sentirse seguras. Lo que algunas sumisas llaman “ser una perrita fiel”.

Observemos al perro: nos lo da todo, incluso su inquebrantable fidelidad al amo. ¿A cambio de qué? Un hogar, comida, agua o sencillamente sentirse seguros junto a su amo. Alguien así no tiene suficiente con unas sesiones esporádicas, espera más de su amo, espera esa figura (casi paterna) que la reconforte y la ayude. Busca a alguien más allá de las sesiones, busca a un amigo, a un amante, a un consejero, a alguien con la autoridad suficiente para hacer todo eso sin juzgarla y que ella se sienta segura, capaz y querida. Porque muchas veces ni ellas mismas entienden porque algo tan aparentemente machista las reconforta, porque necesitan esa fuerza masculina a su lado.

Así pues, la diferencia entre esas sumisas que buscan un amo protector y las Sugar Baby es que las segundas tienen ese parte mercantilista que implica dinero, regalos, etc. La sumisa entrega su cuerpo y su voluntad a cambio de seguridad. La Sugar Baby entrega su cuerpo a cambio de estabilidad económica lo cual es seguridad también, si lo analizamos. Obviando términos que ronden la palabra “prostitución” podríamos decir que una Sugar Baby y una sumisa que busque protección, tienen bastantes cosas en común (siendo completamente diferentes).

Nunca tendría una Sugar Baby, el motivo principal es que no me gusta ser valorado por cuanto tengo.

En cambio, me siento cómodo en esa relación que se establece con ciertas sumisas que necesitan algo mas que una sesión, esas perritas que buscan protección o seguridad en su sumisión, que buscan un amigo en su amo, sentir que alguien las quiere como nadie podrá quererlas porque su amo es la única persona que entiende como son realmente (sus necesidades más allá de lo visible). Y no me juzguéis por llamarlas “perritas”, son ellas a quienes les gusta expresarlo así para diferenciarse de la sumisa “canónica”.

Allá cada uno con su cuerpo, su dinero o su voluntad. El secreto consiste en el consenso: si existe, no juzguemos ni etiquetemos. Actuemos y disfrutemos de la vida, simplemente.

cropped-cooltext288592119786656.png

Frustració (Frustación)

Captura

En algunes ocasions confonem el sexe (potser extrem) amb el BDSM. És una confusió comprensible que neix a la realitat que, per a gairebé tots, a on acaba un, comença l’altre, compartint a més espais i pràctiques comunes. Confondre totes dues pràctiques és un problema de qui etiqueta, no de qui practica. Tot i això, quan comencem al món del BDSM, cal entendre la diferència perquè, tot i que les practiques semblin les mateixes, els rols no. Al BDSM hi ha un dominant i un dominat. Al sexe podem actuar com a tals, però no tenim un rol definit.

Novament, un problema d’etiquetes.

Sigui com sigui, la cosa que hem de tenir clara és allò que cerquem, quins mitjans posem, amb qui i en quin moment podrem dir “això es la cosa que volia”. Si teniu clar això i podeu obviar la frustració, estareu en el camí de l’èxit més pervers.


(Traducción al castellano) En algunas ocasiones confundimos el sexo (quizás extremo) con el BDSM. Es una confusión entendible que nace de la realidad de que, para casi todos, donde acaba uno, comienza el otro, compartiendo además espacios y prácticas comunes. Es más, confundir ambas practicas es un problema de quien etiqueta, no de quien practica. No obstante, cuando comenzamos en el mundo del BDSM, hay que entender la diferencia porque, aunque las practicas sean parecidas, los roles no. En el BDSM hay un dominante y un dominado. En el sexo podemos actuar como tales, pero no tenemos un rol definido.

De nuevo, un problema de etiquetas.

Sea como sea, lo que tenemos que tener claro es que es lo que buscamos, que medios ponemos para ello, con quien y en qué momento podremos decir “esto es lo que quiero”. Si tenéis claro eso y podéis obviar la frustración, estaréis en el camino del éxito mas perverso.

La necessària experiència (La necesaria experiencia)

Captura

Quan algú, que mai ha practicat D/s, em diu que vol fer-me algunes preguntes, acostumo a endevinar quina serà la primera abans que succeeixi. No és que sigui jo molt llest (que no ho sóc), l’endevinació és, en realitat, experiència. Una de les peguntes que acostuma a fer-me la gent, quelcom que avui segueix sorprenent-me, és si he estat submís alguna vegada. La resposta és: no, mai he estat submís. Tot i que aquesta pregunta, com les votacions en Eurovisió, amaga un magnífic parany. Per

Perquè, des del desconeixement, hi ha gent que creu que, si mai he estat submís, no puc ser un bon amo.odria perdre temps i lletres, explicant que a una comparació li manca tot el sentit. Podria dir això tan usat que mai he provat de menjar terra i que no necessito fer-ho per saber que un bon estofat és deliciós. Podria dir que fa 32 anys que contemplo la submissió en diferents persones i que potser sé més de ser submís que la majoria dels submisos que només es coneixen a ells mateixos. Podria dir que simplificar les coses porta a l’error de creure només en allò que nosaltres argumentem.

Però no és així. Perquè entenc que molta gent creu que per ser bon amo/a o submís/a cal provar-ho tot. Entenc que alguns pensin que els switch són aquells qui tenen la millor visió del BDSM. Entenc que quan anem a comprar el nostre primer cotxe, dubtant de quin model escollir, desconfiem d’un venedor que no ha conduït el cotxe que pretén vendre’.


(Traducción al castellano) Cuando alguien, que nunca ha practicado D/s, me dice que quiere hacerme algunas preguntas, acostumbro a adivinar cual será la primera antes de que suceda. No es que sea yo muy listo (que no lo soy), la adivinación es, en realidad, experiencia. Una de las peguntas que suele hacerme la gente, algo que hoy sigue sorprendiéndome, es si he sido sumiso. La respuesta es: no, nunca he sido sumiso. Aunque esta pregunta, como las votaciones en Eurovisión, esconde una magnífica trampa. Porque, desde el desconocimiento, hay gente que cree que, si no he sido nunca sumiso, no puedo ser un buen amo.

Podría perder tiempo y letras, explicando que una comparación así carece de sentido. Podría decir eso tan manido de que nunca he probado a comer tierra y que no necesito hacerlo para saber que un buen estofado sabe delicioso. Podría decir que llevo 32 años contemplando la sumisión en diferentes personas y que quizás sepa mas de ser sumiso que la mayoría de los sumisos que solo se conocen a ellos mismos. Podría decir que simplificar las cosas lleva al error de creer solo en aquello que nosotros argumentamos.

Pero no es así. Porque entiendo que mucha gente crea que para ser buen amo/a o sumiso/a hay que probarlo todo. Entiendo que algunos piensen que los switch son quienes tienen la mejor visión del BDSM. Entiendo que cuando vamos a comprar nuestro primer coche, dudando entre que modelo escoger, desconfiemos de un vendedor que no ha conducido el coche que pretende vendernos.

Quedar-se a mitges (Quedarse a medias)

Sin título

Quan una persona del passat (una submisa) acudeix a mi per dir-me que se sent agraïda pel que va aprendre amb mi, sempre sento la necessitat de contradir-la i dir que potser sí que va aprendre, però podria haver après més. Assumeixo que, amb les submises debutants, gairebé sempre em quedo a mig fer, gairebé mai puc portar-les fins al límit del seu potencial i sento que encara ens queden pendents unes quantes sessions, tot i que han passat anys, on completaré la seva educació.

Tot i això, per a elles sembla que va ser suficient per iniciar-se.

De vegades crec que tinc certa incapacitat com a amo per marcar aquests temps i aquesta necessària disciplina que forcen una educació com hauria de ser.

Hi ha dues formes d’enfrontar-se a això: o bé encongir-se d’espatlles i conformar-se amb què vas ajudar algú, tot i que et vas quedar a mig fer, o bé frustrar-te imaginant fins a on podries haver arribat i mai ho vas fer. La primera és optimista i la segona és pessimista. La primera és generosa i la segona egoista.

Entenc que hi hagi dies en què em senti un pessimista i un egoista.

Si alguna vegada vas ser la meva submisa al passat, sento no haver fet tot el possible per portar-te més enllà d’on ens vàrem quedar. La culpa va ser tota meva.


(Traducción al castellano) Cuando una persona del pasado (una sumisa) acude a mí para decirme que se siente agradecida por lo que aprendió conmigo, siempre siento la necesidad de contradecirla y decir que quizás si que aprendió, pero podría haber aprendido mucho más. Siento que con las sumisas primerizas, casi siempre me quedo a medias, casi nunca puedo llevarlas hasta el límite de su potencial y siento que todavía nos quedan pendientes unas cuantas sesiones, aunque hayan pasado años, donde completaré su educación.

No obstante, para ellas parece que fue suficiente para iniciarse.

A veces creo que tengo cierta incapacidad como amo para marcar esos tiempos y esa necesaria disciplina que fuerzan una educación como debería ser.

Hay dos formas de enfrentarse a ello: o bien encogerse de hombros y conformarse con que ayudaste a alguien, aunque te quedaste a medias, o bien frustrarte imaginando hasta donde pudiste llegar y nunca lo hiciste. La primera es optimista y la segunda es pesimista. La primera es generosa y la segunda egoísta.

Siento que haya días en que me sienta un pesimista y un egoísta.

Si alguna vez fuiste mi sumisa en el pasado, siento no haber hecho todo lo posible por llevarte más allá de donde nos quedamos. La culpa fue solo mía.

Control del telèfon (Control del teléfono)

Sin título

Fa poc vaig saber d’una relació Amo/submisa a on l’amo exercia un control estricte sobre la submisa i el seu telèfon (amb qui parlava, amb qui s’enviava missatges, etc.). Personalment això és quelcom que no m’agrada, tot i que si dues persones decideixen fer alguna cosa des de la seva total llibertat, no tinc res a dir. Que no m’agradi no significa que sigui correcte (fins i tot positiu). Tot i això, des de la meva òptica, és una pràctica que es basa en la desconfiança perquè la definició és que vull vigilar perquè crec que tinc quelcom a vigilar. A més, la submisa no se sentia còmoda amb aquest control la qual cosa era com dir que l’amo estava traspassant els límits. Per què succeeixen aquestes coses? De vegades, acceptem de l’altra persona quelcom que no desitgem, per por a perdre aquesta persona. I això és un gran error perquè el que fem en realitat és crear una relació de dependència a costa de la nostra felicitat o satisfacció personal.

Accepteu qualsevol cosa que us proposin (fins i tot el control del telèfon) però només si és quelcom que desitgeu realment i que no traspassa cap dels vostres límits. En cas de no fer això, entrareu a una relació tòxica que res a veure té amb aquesta relació sana que hauria d’existir sempre entre amo i submisa.


(Traducción al castellano) Hace poco conocí una relación Amo/sumisa donde el amo ejercía un control estricto sobre la sumisa y su teléfono (con quien hablaba, con quien se enviaba mensajes, etc.). Personalmente es algo que no me gusta, aunque si dos personas deciden hacer algo desde su total libertad, no tengo nada que decir. Que no me guste no significa que sea licito e incluso positivo. No obstante, desde mi óptica, es una práctica que se basa en la desconfianza porque la definición es que quiero vigilar porque creo que tengo algo que vigilar. Además, la sumisa no se sentía cómoda con ese control lo cual era como decir que el amo estaba traspasando los límites. ¿Por qué suceden estas cosas? A veces, aceptamos de la otra persona cosas que no desearíamos, por miedo a perder esa persona. Y eso es un gran error porque lo que hacemos en realidad es crear una relación de dependencia a costa de nuestra felicidad o satisfacción personal.

Aceptad cualquier cosa que os propongan (incluso el control del teléfono) pero solamente si es algo que deseáis realmente y que no traspasa ninguno de vuestros límites. De no hacer eso, entrareis en una relación tóxica que nada tiene que ver con esa relación sana que debería existir siempre entre amo y sumisa.

Compartir

Captura

Em pregunta una persona sobre aquest tema que inquieta a tanta gent que arriba per primera vegada al BDSM: pot tenir un amo varies submises? Pot tenir una submisa diferents amos? La resposta és senzilla: poder, clar que poden. Però el fet de “compartir” és una cosa que entra als límits de les persones. Si no voleu dolor o coprofília, exigiu a la vostra parella de BDSM que mai traspassi aquests limitis. De la mateixa manera si no voleu compartir no ser compartits, exigiu que no passi. Són límits, així de clar. No compartiu si no voleu, que ningú us obligui dient que això és decisió de l’amo… mai.

A mi, personalment, no m’agrada compartir, però això és perquè no veig el BDSM com un fet grupal ni com una activitat a compartir. No necessito anar a locals BDSM, no necessito compartir la meva submisa ni que em prestin la submisa d’un altre. Mai he tingut aquesta necessitat de fer del BDSM quelcom més enllà de dues persones: jo i la meva submisa.


Me pregunta una persona sobre ese tema que inquieta a tanta gente que llega por primera vez al BDSM: ¿puede tener un amo varías sumisas? ¿Puede tener una sumisa diferentes amos? La respuesta es sencilla: poder, claro que pueden. Pero el hecho de “compartir” es una cosa que entra en los límites de las personas. Si no queréis dolor o coprofilia, exigís a vuestra pareja de BDSM que nunca traspase estos límites. Del mismo modo si no queréis compartir no ser compartidos, exigís que no pase. Son límites, así de claro. No compartís si no queréis, que nadie os obligue diciendo que esto es decisión del amo… nunca.

A mí, personalmente, no me gusta compartir, pero esto es porque no veo el BDSM como un hecho grupal ni como una actividad a compartir. No necesito ir a locales BDSM, no necesito compartir mi sumisa ni que me presten la sumisa de otro. Nunca he tenido esta necesidad de hacer del BDSM algo más allá de dos personas: yo y mi sumisa.

firma john deybe