La necessària fredor (La necesaria frialdad)

Une_liaison_pornographique

Existeixen diverses maneres d’enfocar una relació del BDSM: la primera seria des d’una relació de parella (integrant el BDSM en la relació), la següent seria des d’una profunda amistat, la tercera des de la perspectiva de dos simples “coneguts” i la quarta des de la perspectiva de dos absoluts desconeguts. Com una guia Pantone, que va d’un to a un altre. Tots aquests colors, tots aquests escenaris, totes aquestes relacions tenen coses bones, encara que també en tenen de no tan bones. Com millor coneixement tinguem de l’altra persona implicada en la nostra relació BDSM, més complexa sera la tasca de conjugar la vida “real” amb la vida “BDSM”. La situació ideal seria la de dos desconeguts que es troben de vegades per tenir sessions, amb una relació amb prou feines intoxicada per cap altre aspecte de les seves vides. Com en aquesta magnífica pel·lícula “Une liaison pornographique” a on els amants només interactuen emocionalment durant les seves trobades sexuals (que, a més, l’espectador mai veu). Sempre he defensat que una relació BDSM en una relació de parella és allò menys desitjable (per aquesta intoxicació extrema que és la permeabilitat entre rols i persones) i, a mesura que passa el temps, m’adono que la fredor d’una sessió BDSM entre dues persones que no es coneixen de res és, potser, la part menys perillosa (emocionalment). Si una submisa es porta malament, la castiguem perquè aprengui. Però amb les persones (sense rols), això no es pot fer, hem d’assumir (encara que no necessàriament acceptar) els errors aliens. Barrejar amistat i BDSM, és tan perillós com sostenir un llumí en una mà i un bidó de gasolina en l’altra. Té la seva recompensa, clar, però has d’estar fent malabars per evitar que s’encengui el llumí. I no sempre pots controlar-ho.

Crec que, a partir d’ara, m’enfocaré més a fonamentar aquesta separació entre el rol i la persona, seré més impermeable que mai. I la millor manera que això succeeixi és instal·lar una bona porta tallafocs entre l’amo i la persona. Per evitar acabar cremat.


(Traducción al castellano) Existen varias maneras de enfocar una relación del BDSM: la primera sería desde una relación de pareja (integrando el BDSM en la relación), la siguiente sería desde una profunda amistad, la tercera desde la perspectiva de dos simples “conocidos” y la cuarta desde la perspectiva de dos absolutos desconocidos. Como una guía Pantone, va de un tono a otro. Todos esos colores, todos esos escenarios, todas esas relaciones tienen cosas buenas, aunque otras no tan buenas. Cuanto mejor conocimiento tengamos de la otra persona implicada en nuestra relación BDSM, más compleja será la tarea de conjugar la vida “real” con la vida “BDSM”. La situación ideal sería la de dos desconocidos que se juntan de vez en cuando para tener sesiones, con una relación apenas intoxicada por ningún otro aspecto de sus vidas. Como en esa magnífica película “Une liaison pornographique” donde los amantes solo interactúan emocionalmente durante sus encuentros sexuales (que, además, el espectador nunca ve). Siempre he defendido que una relación BDSM en una relación de pareja es lo menos deseable (por esa intoxicación extrema que es la permeabilidad roles y personas) y, a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que la frialdad de una sesión BDSM entre dos personas que no se conocen de nada es, quizás, la parte menos peligrosa (emocionalmente). Si una sumisa se porta mal, la castigamos para que aprenda. Pero con las personas (sin roles), eso no se puede hacer, tenemos que asumir (aunque no necesariamente aceptar) los errores ajenos. Mezclar amistad y BDSM, es tan peligroso como sostener una cerilla en una mano y un bidón de gasolina en la otra. Tiene su recompensa, claro, pero has de estar haciendo malabares para evitar que se encienda la cerilla. Y no siempre puedes controlarlo.

Creo que, a partir de ahora, voy a enfocarme más en cimentar esa separación entre el rol y la persona, siendo más impermeable que nunca. Y la mejor manera de que eso suceda es instalar una buena puerta cortafuegos entre el amo y la persona. Para evitar acabar quemado.

Anuncis

Amics o amants? (¿Amigos o amantes?)

CapturaLa mateixa lectora de la qual parlava ahir, em demana que parli avui de les relacions més enllà de les sessions. De fet no hi ha una norma. Hi ha persones que viuen el BDSM gairebé en secret (perquè estan casades o en parella) donat no poden practicar BDSM amb les seves parelles, això fa que tinguin objeccions a quedar fora de la sessió per prendre un cafè o beure una copa de vi, prefereixen que la relació s’estableixi únicament en el llindar de la sessió i no més enllà, ni incòmodes missatges de whatsapp ni cap altre perillós intercanvi d’emocions. Pot ser que aquestes persones volguessin una relació més enllà de les sessions però les seves vides els hi impedeix. Després estan aquells que poden establir una sessió d’amistat més enllà de la masmorra i ho fan (o no) des de la seva absoluta llibertat. De fet la meva recomanació és que perquè ambdues persones se sentin còmodes, han de coincidir en el tipus de relació que volen establir fora dels seus rols. Oi que no quedeu després de qualsevol activitat amb els col•legues del partidet de futbol o de classe de cuina si no us ve de gust? O potser quedeu amb alguns i amb d’altres no, en realitat establiu una relació més enllà de l’activitat basant-vos sempre en l’afinitat. Al BDSM passa la cosa mateixa, si ambdues persones poden i volen, llavors és recomanable establir una relació d’amistat sempre que no sigui tòxic per a la relació BDSM que tenen establerta. Sempre dic el mateix: no hi ha normes estrictes. Les persones han de fer allò que creguin que han de fer sempre des de la llibertat. Forçar una amistat inexistent mes enllà de la sessió és un error tan gran com voler quedar més enllà de les sessions i no fer-ho. Però al cap i a la fi, errar és d’humans no?


(Traducción al castellano) La misma lectora de la que hablaba ayer me pide que hable hoy de las relaciones mas allá de las sesiones. De hecho no hay una norma. Hay muchas personas que viven el BDSM casi en secreto (porque están casadas o en pareja) debido a que con esas parejas no pueden practicar BDSM, esto hace que tengan reparos en quedar fuera de la sesión para tomar un café o beber una copa de vino, prefieren que la relación se establezca únicamente en el umbral de la sesión y no mas allá, ni incómodos mensajes de whatsapp ni ningún otro peligroso medio de intercambio de emociones. Puede que estas personas quisiesen una relación más allá de las sesiones pero sus vidas se lo impiden. Después están aquellos que pueden establecer una sesión de amistad más allá de la mazmorra y lo hace (o no) desde su absoluta libertad. De hecho mi recomendación es que para que ambas personas se sientan cómodas, deben coincidir en el tipo de relación que quieran establecer fuera de sus roles. ¿Verdad que no quedáis después de cualquier actividad con los colegas del partidillo de futbol o de clase de cocina si no os apetece? O quizás quedáis con algunos y con otros no, en realidad establecéis una relación más allá de la actividad basándoos siempre en la afinidad. En el BDSM es lo mismo, si ambas personas pueden y quieren, entonces es recomendable establecer una relación de amistad siempre y cuando no sea toxico para la relación BDSM que tienen establecida. Siempre digo lo mismo: no hay normas estrictas. Las personas deben hacer lo que sientan que deben hacer siempre desde su libertad. Forzar una amistad inexistente fuera de la sesión es un error tan grande como querer quedar más allá de las sesiones y no hacerlo. Pero al fin y al cabo, errar es de humanos ¿no?