El nostre millor amic, el nostre millor enemic (Nuestro mejor amigo, nuestro mejor enemigo)

Captura

Un personatge de la novel·la “El alienista” (Caleb Carr, 1996) diu “La ment és l’òrgan més eròtic de la persona”. Suposo que aquesta és la clau per entendre el BDSM i el motiu perquè moltes persones passen del sexe al BDSM com la successió lògica en les seves vides. Actualment hem entès, fins i tot des de la medicina o la química més elemental, que el cervell pot ser un òrgan sexual més important fins i tot que els genitals.

El problema succeeix quan les persones rebutgen usar el cervell en el sexe (o en el BDSM) perquè es coneixen a ellsmateixos, perquè tenen por de les conseqüències.

Curiosament, el cervell és el nostre millor òrgan sexual i, al mateix temps, és el nostre major enemic en el sexe.


(Traducción al castellano) Un personaje de la novela “El alienista” (Caleb Carr, 1996) dice “La mente es el órgano mas erótico de la persona”. Supongo que esa es la clave para entender el BDSM y porque muchas personas pasan del sexo al BDSM como la sucesión lógica en sus vidas. Actualmente hemos entendido, incluso desde la medicina o la química mas elemental, que el cerebro puede ser un órgano sexual mas importante incluso que los propios genitales.

El problema sucede cuando las personas rechazan usar el cerebro en el sexo (o en el BDSM) porque se conocen a ellos mismos, porque tienen miedo de las consecuencias.

Curiosamente, el cerebro es nuestro mejor órgano sexual y, al mismo tiempo, es nuestro mayor enemigo en el sexo.

Anuncis

La necessària experiència (La necesaria experiencia)

Captura

Quan algú, que mai ha practicat D/s, em diu que vol fer-me algunes preguntes, acostumo a endevinar quina serà la primera abans que succeeixi. No és que sigui jo molt llest (que no ho sóc), l’endevinació és, en realitat, experiència. Una de les peguntes que acostuma a fer-me la gent, quelcom que avui segueix sorprenent-me, és si he estat submís alguna vegada. La resposta és: no, mai he estat submís. Tot i que aquesta pregunta, com les votacions en Eurovisió, amaga un magnífic parany. Per

Perquè, des del desconeixement, hi ha gent que creu que, si mai he estat submís, no puc ser un bon amo.odria perdre temps i lletres, explicant que a una comparació li manca tot el sentit. Podria dir això tan usat que mai he provat de menjar terra i que no necessito fer-ho per saber que un bon estofat és deliciós. Podria dir que fa 32 anys que contemplo la submissió en diferents persones i que potser sé més de ser submís que la majoria dels submisos que només es coneixen a ells mateixos. Podria dir que simplificar les coses porta a l’error de creure només en allò que nosaltres argumentem.

Però no és així. Perquè entenc que molta gent creu que per ser bon amo/a o submís/a cal provar-ho tot. Entenc que alguns pensin que els switch són aquells qui tenen la millor visió del BDSM. Entenc que quan anem a comprar el nostre primer cotxe, dubtant de quin model escollir, desconfiem d’un venedor que no ha conduït el cotxe que pretén vendre’.


(Traducción al castellano) Cuando alguien, que nunca ha practicado D/s, me dice que quiere hacerme algunas preguntas, acostumbro a adivinar cual será la primera antes de que suceda. No es que sea yo muy listo (que no lo soy), la adivinación es, en realidad, experiencia. Una de las peguntas que suele hacerme la gente, algo que hoy sigue sorprendiéndome, es si he sido sumiso. La respuesta es: no, nunca he sido sumiso. Aunque esta pregunta, como las votaciones en Eurovisión, esconde una magnífica trampa. Porque, desde el desconocimiento, hay gente que cree que, si no he sido nunca sumiso, no puedo ser un buen amo.

Podría perder tiempo y letras, explicando que una comparación así carece de sentido. Podría decir eso tan manido de que nunca he probado a comer tierra y que no necesito hacerlo para saber que un buen estofado sabe delicioso. Podría decir que llevo 32 años contemplando la sumisión en diferentes personas y que quizás sepa mas de ser sumiso que la mayoría de los sumisos que solo se conocen a ellos mismos. Podría decir que simplificar las cosas lleva al error de creer solo en aquello que nosotros argumentamos.

Pero no es así. Porque entiendo que mucha gente crea que para ser buen amo/a o sumiso/a hay que probarlo todo. Entiendo que algunos piensen que los switch son quienes tienen la mejor visión del BDSM. Entiendo que cuando vamos a comprar nuestro primer coche, dudando entre que modelo escoger, desconfiemos de un vendedor que no ha conducido el coche que pretende vendernos.

Diferències entre SSC i RACK (Diferencias entre SSC y RACK)

b755ff528faab131f9913023a233bb89
El terme SSC (Safe, sane and consensual / Segur, assenyat i consensuat) va ser creat l’any 1983 per David Stein, activista de l’escena homo/sadomasoquista a Anglaterra i EE. UU. amb la finalitat de donar una mena de norma generalitzada pels practicants de BDSM (en principi només a la comunitat homosexual, tot i que posteriorment va ser assumit per tota la comunitat BDSM). El principal inconvenient d’aquest terme és que el simplisme del mateix pugui fer-nos creure que tot allò que sigui segur, assenyat i consensuat, és correcte. És a dir, que alguns van començar a utilitzar el terme SSC per atacar a aquells qui no practicaven el BDSM o aquells qui s’ofenien per les pràctiques BDSM. El BDSM és bo només perquè és SSC? El simplisme conté una bomba de rellotgeria a dins sey perquè no es pot posar febles fronteres a quelcom que canvia. O, dit d’una altra manera: si és SSC no hi ha problemes, ni perills, ni desacords? Usar el terme SSC era posar-li un adhesiu de “avalat per” que no servia de massa perquè els qui posaven aquest adhesiu podien desconèixer el món del BDSM. La perversió naixia quan ens avalàvem a nosaltres mateixos sense poder fer-ho i donant (generosos) arguments als qui pretenien atacar el BDSM, perquè allò que és “assenyat” o “segur” també és susceptible d’interpretació: el que és SSC per a uns, per a uns altres no ho és (la qual cosa perverteix el terme). El SSC, que pretenia ser una etiqueta única, era en realitat milers d’etiquetes diferents, tantes com a practicants.

Arran de les diferents interpretacions del SSC en la seva utilització, a la fi dels 90 es va encunyar el terme RACK (Risk Aware Consensual Kink / Risc Assumit i Consensuat per a pràctiques de Sexualitat Alternativa o no convencional) que evita les diferents interpretacions (o visions) que pot donar el SSC i exposa la diferència entre allò que és “segur” i allò que és un “risc assumit” (i consensuat).

Mentre el SSC proposava una visió única que acabava sent malinterpretada, el RACK proposa una decisió lliure, conscient i informada dels participants per consensuar els riscos, així com la negació del dret de tercers a interpretar des de fora aquests riscos, a establir unilateralment el que és assenyat o insensat, allò que és segur o insegur.

Al BDSM existeix un risc, per descomptat, només hem d’entendre’ls, assumir-los i consensuar les pràctiques que anem a fer. Qualsevol escenari fora d’això, no és BDSM sinó abús.


El término SSC (Safe, sane and consensual / Seguro, sensato y consensuado) fue acuñado en 1983 por David Stein, activista de la escena homo/sadomasoquista en Inglaterra y EE. UU. con el fin de dar una especie de norma generalizada para los practicantes de BDSM (en principio solo en la comunidad homosexual, aunque posteriormente fue asumido por toda la comunidad BDSM). El principal inconveniente de este término es que el simplismo del mismo pueda hacernos creer que todo lo que sea seguro, sensato y consensuado, es correcto. Es decir, que algunos comenzaron a utilizar el término SSC para atacar a quienes no practicaban el BDSM o a quienes se ofendían por quienes practicaban BDSM. ¿El BDSM es bueno solo porque es SSC? El simplismo contiene una bomba de relojería en su interior porque no se puede poner límites a algo que está en constante cambio. Dicho de otra manera: ¿si es SSC no hay problemas ni peligros ni desencuentros? Usar el término SSC era ponerle una pegatina de “avalado por” que no servía de demasiado porque quienes la ponían podían desconocer (y desconocían) el mundo del BDSM. La perversión nacía de que nos avalábamos a nosotros mismos sin poder hacerlo, dando (generosos) argumentos a quienes pretendían atacar el BDSM porque lo que es “sensato” o “seguro” también es susceptible de interpretación: lo que es SSC para unos, para otros no lo es (lo cual pervierte el termino). El SSC que pretendía ser una etiqueta única, era en realidad miles de etiquetas diferentes, tantas como practicantes.

A raíz de las diferentes interpretaciones del SSC en su utilización, a finales de los 90 se acuñó el término RACK (Risk Aware Consensual Kink / Riesgo Asumido y Consensuado para prácticas de Sexualidad Alternativa o no convencional) que evita las diferentes interpretaciones (o visiones) que puede dar el SSC y expone la diferencia entre lo que es “seguro” y lo que es un “riesgo asumido” (y consensuado).

Mientras el SSC proponía una visión única que acababa siendo malinterpretada, el RACK propone una decisión libre, consciente e informada de los participantes para consensuar los riesgos, así como la negación del derecho de terceros a interpretar desde fuera dichos riesgos, a establecer unilateralmente lo que es sensato o insensato, lo que es seguro o inseguro.

En el BDSM existe un riesgo, por supuesto, consiste en comprenderlo, asumirlo y consensuar las prácticas que vamos a hacer. Cualquier escenario fuera de eso, no es BDSM sino abuso.

firma john deybe

Por a la primera vegada (Miedo a la primera vez)

Sin título

Quan una persona s’apropa per primera vegada al BDSM, allò primer que li ve al cap és la paraula “perill”. Què un tipus em lligui a un llit per fer allò que vulgui amb mi? És lògic perquè és una por basada en estereotips propis de la crònica negra. De vegades, quan algú em planteja un terror tan ridícul li contesto amb una altra pregunta: Tant de bo un psicòpata necessita fer-se passar per amo per fer-te mal? Per descomptat que no. Psicòpates hi ha a totes bandes: lampistes, polítics, practicants de squash, membres del Cor Donostiarra o passejadors de gossos.

Creieu-me quan us dic que jutjar a aquells qui practiquen BDSM des dels tòpics de la psicologia és un error. No som malalts, ni depravats, ni males persones, ni psicòpates ni res de tot això que us obliga a fer un pas enrere. Som persones normals que practiquem quelcom a on la seguretat, el consens i el respecte són les nostres lleis.

La primera vegada que us aproximeu al BDSM, si preteneu practicar-ho, preneu totes les precaucions que voleu, però sempre des de la lògica i mai des de la irracionalitat.


(Traducción al castellano) Cuando una persona se aproxima por primera vez al BDSM, lo primero que le viene a la cabeza es la palabra “peligro”. ¿Qué un tipo me ate a una cama para hacer lo que quiera conmigo? Es lógico porque es un miedo basado en estereotipos propios de la crónica negra. A veces, cuando alguien me plantea un miedo tan ridículo le contesto con otra pregunta: ¿Acaso un psicópata necesita hacerse pasar por amo si quiere hacerte daño? Por supuesto que no. Psicópatas hay en todos lados: fontaneros, políticos, practicantes de squash, miembros del Coro Donostiarra o paseadores de perros.

Creedme cuando os digo que juzgar a quienes practican BDSM desde los tópicos de la psicología es un error. No somos enfermos, ni depravados, ni malas personas, ni psicópatas ni nada de todo eso que os obliga a dar un paso atrás. Somos personas normales que practicamos algo donde la seguridad, el consenso y el respeto son nuestras leyes.

La primera vez que os aproximéis al BDSM, si pretendéis practicarlo, tomad todas las precauciones que desees, pero siempre desde la lógica y nunca desde la irracionalidad.

Records (Recuerdos)

El següent text ho vaig publicar a la web todorelatos.com fa aproximadament vint anys. Ho he recuperat per casualitat, perquè estic fent una recopilació dels meus relats i aquest, en certa manera, no acaba d’encaixar al conjunt. De tota manera, em sembla una interessant reflexió sobre el fracàs i la mentida. Ara que ho rellegeixo m’adono que no sóc la mateixa persona, tant literàriament com a amo. Abans entenia el fracàs com quelcom aliè al meu (o principalment aliè). Ara intento aprendre del fracàs i entendre els motius de la forma més objectiva. La joventut és letal.


(Traducción al castellano) El siguiente texto lo publiqué en la web todorelatos.com hace aproximadamente veinte años. Lo he recuperado por casualidad, porque estoy haciendo una recopilación de mis relatos y este, en cierta manera, no acaba de encajar en el conjunto. Pero me parece una interesante reflexión sobre el fracaso y la mentira. Ahora que lo releo me doy cuenta de que no soy la misma persona, tanto literariamente como amo. Antes entendía el fracaso como algo ajeno a mi (o principalmente ajeno). Ahora intento aprender del fracaso y entender los motivos de la forma más objetiva. La juventud es letal.
ACERCA DE LAS FALSAS SUMISAS

He conocido gente de toda raza y condición. La mayoría de esas personas vinieron a mí, en pocos momentos fui yo a por ellas, ahora no soy capaz de recordar cuando sucedió que. He conocido a tantas personas que mis recuerdos se enmarañan, mezclando nombres, caras, momentos y lugares. Aunque cuando acudo a esa memoria, rara vez acierto. Algunas de esas personas leerán estas líneas y creerán que menosprecio cuanto sucedió porque el olvido es la peor consecuencia. Nada más lejos de mi intención. Todas las personas (mujeres) con las que traté a lo largo de mi vida han sido importantes para mí, ya estuviésemos tomando un inocente café y hablando de dominación (y por ende, de sumisión) o ya estuviesen atadas en el suelo, inmovilizadas y a mi merced. Todas fueron igual de importantes. Y os preguntareis porque hablo en pasado. La respuesta es simple: porque aun me queda por conocer, demasiado por vivir. El pasado es una parte de nuestra vida que, por muy importante que sea, sigue siendo insignificante contra el poder del presente. Aunque este relato cuenta sobre el pasado. ¿Y el futuro? Espero que a eso dependa de vosotros porque la sorpresa hace un más importante el presente

Durante todo el tiempo que he publicado relatos se acercaron hasta mí personas de toda raza y condición. Muchas de ella no han resultado ser lo que decían y, a pesar de eso, nunca las culpé: vivían en su mundo y creían poder traspasar el umbral con la comodidad y facilidad con la que te haces un café un sábado por la mañana.

Mientras escribo estas líneas, un sábado por la mañana, estoy leyendo los correos que me ha enviando mis lectores mientras escucho a U2. Es curioso, hay artistas que despiertan mi más profunda inquietud intelectual, aunque pueda reconocer que todos son unos falsos intelectuales. U2, Woody Allen o incluso Bukowski son algunos de ellos. Falsos intelectuales nacidos en la calle y elevados a los altares de la admiración. Su intelectualidad es fácil y nos hace sentir más listos de lo que en realidad somos.

Eso no es malo.

De la misma manera que existen falsos intelectuales, también existen falsas sumisas. Mujeres que despertaron en mí a mis más insondables instintos y consiguieron engañarme maquillando su mediocridad con fantásticas promesas. Lo sé, debería haber reconocido el engaño, pero sucede que también soy humano. Todos estos años dominando y sometiendo no han conseguido que mejore en mi manera de afrontar todo esto. Sigo confiando en las personas, incluso más que en mi mismo.

También puede suceder que sea yo el falso amo, el mediocre, el que cree que simplemente con levantar una mano puede conseguir que media docena de sumisas se arrodillen a mis pies.

¿De quien es la culpa? En el fracaso no hay un único culpable. Y mientras existan las falsas sumisas, existiremos los amos equivocados.

Hace años conocí a la que podría ahora definir como la más perfecta falsa sumisa, se trataba de una mujer de cuarenta años, vivía en Castellón (debo aclarar que yo vivo en Barcelona) y contacté con ella por pura casualidad a través de un chat. Lo que más me sorprendió fue su seguridad acerca de casi todo, quizás fue por eso (y por mi inexperiencia en aquella época) que no vacilé en coger mi coche e ir a Castellón. Era el mes de Julio y yo estaba de vacaciones, me quedaban dos días y pensé que podía resultar una buena manera de gastarlos.

Cuando llegué a Castellón y la vi me di cuenta de que todo cuanto me había dicho era mentira. No era joven, tampoco delgada, ni aun menos guapa. Os cuestionareis ahora mi “ética” juzgando a las personas por su físico. Pero no: poco importa si una sumisa es joven, delgada o guapa. He tenido sumisas de toda raza y condición.

Pero lo que no soporto la mentira.

No obstante, imaginé que también podía resultar divertido hacerle pagar por ello así que fuimos a un motel de carretera y nada más cerrar la puerta la obligué a arrodillarse.

—Chúpamela —ordené.

Ella negó con la cabeza. Todas sus promesas, todas esas fantásticas intenciones, toda su firmeza no era más que una muralla que podía derribarse con la primera orden. En una ocasión me había dicho “soy la mejor sumisa que encontrarás nunca”.

El problema de frases como esa es que cualquiera puede decirlas, pero casi nadie puede cumplirlas.

La agarré con fuerza del pelo y la obligué a que me la chupase, lo hizo torpemente, proporcionándome más dolor que placer así que le arranqué toda la ropa y la tiré encima de la cama. Entonces me dirigí a mi bolsa y comencé a regirar en busca de las cuerdas.

Ella comenzó a gritar.

—¿Qué sucede ahora? —pregunté.

—¿Qué guardas en la bolsa? —preguntó aterrada.

¿Qué diablos iba a guardar? ¿Una sierra mecánica? Saqué las cuerdas y se las enseñé, después la até a la cama y le puse unas pinzas en los pezones. Sus pechos eran grandes, pero sin pezón apenas. Me costó dios y ayuda, aunque a los dos segundos ya me suplicaba que se los quitase. Debo decir que había salido precipitadamente de casa y no había encontrado más que una especie de pinzas de ropa de plástico en un área de servicio de la autopista que apenas oprimían más que un malintencionado pellizco infantil. La mejor de las sumisas, la que había soportado mil y un castigos me suplicaba que le quitase unas pinzas que harían sonreír a un bebé. Le quité las pinzas y la azoté un poco, pronto descubrí que eso tampoco podía soportarlo.

No aguantó nada de cuanto hicimos. Ni tan siquiera mi polla pudo entrar en su ano que “teóricamente” había albergado cientos de pollas (o la misma polla cientos de veces, no lo recuerdo ahora).

Tuve que contentarme con correrme en sus tetas, ver como se duchaba mientras con su conversación dudaba de que yo fuese amo. Después la llevé en coche a su casa.

Cuando la dejé me quedé sentado frente al volante mirando al horizonte. Perplejo y desorientado. Había estado con una falsa sumisa y había conseguido que me sintiera como el más falso de los amos.

Una situación como esta sucede más veces de las que deseamos. Pero con el tiempo nos acostumbramos, quizás aprendemos.

Deberíamos aprender.

Cuando encontréis un nuevo amo o una nueva sumisa (o una nueva ama o un nuevo sumiso), olvidad vuestra soberbia y exponed simplemente toda la verdad acerca de vuestras experiencias vividas. Nadie os rechazará por ello. Que no os asuste el no saber nada del tema. La gente con experiencia preferimos una sumisa novata a una sumisa experta.

Pero nunca mintáis.

De la misma manera que existen falsas sumisas también existen falsos amos y todos ellos están abocados al fracaso más absoluto. Con la mentira como cimientos apenas se puede construir nada estable, ni tan solo una simple sesión de cinco minutos. La auténtica sumisa es la que se siente sumisa. La experiencia es irrelevante. Es solo un dato. Recordad eso.

Os lo cuenta un humilde amo.

Nacionalismes (Nacionalismos)

Malgrat escriure un blog en català (o bilingüe), he de dir que no sóc nacionalista: però ni nacionalista català ni tampoc nacionalista espanyol. Embolicar-se en una bandera perque et creus millor que el veí em sembla un dels actes col·lectius més ridículs que podem fer. En un món sense fronteres, sempre hi ha aquells qui volen continuar fragmentant les societats pel simple fet de creure’s diferents. No sóc nacionalista (ni català ni espanyol) perquè, com va dir el savi, un patriota és qui estima el país on va néixer, però un nacionalista és qui creu que el seu país és millor que el del veí. I jo mai em creuré millor que ningú. Si demà visc a Suècia, em sentiré tan suec com català o espanyol, però mai m’embolicaré en un tros de drap que alguns diuen bandera.


(Traducción al castellano) A pesar de escribir un blog en catalán (o bilingüe) he de decir que no soy nacionalista, pero ni nacionalista catalán ni tampoco nacionalista español. Envolverse en una bandera por creerte mejor que el vecino me parece el acto colectivo más ridículo que podemos hacer. En un mundo sin fronteras, siempre hay quienes quieren continuar fragmentando las sociedades por el simple hecho de creerse diferentes. No soy nacionalista (ni catalán ni español) porque, como dijo el sabio, un patriota es quien ama el país donde nació, pero un nacionalista es quien cree que su país es mejor que el del vecino. Y yo nunca me creeré mejor que nadie. Si mañana vivo en Suecia, me sentiré tan sueco como español o catalán, pero nunca me envolveré en un trozo de trapo que algunos llaman bandera.