Vacances (Vacaciones)

1441492001_134198_1441492105_noticia_normal

Estic de vacances, o tanmateix: no haig de matinar cinc dies a la setmana per anar fins a la feina. I és que estar de vacances i no treballar són coses absolutament diferents (que l’hi diguin al qui no ten treball…). En el meu cas, quan començo vacances ho faig en el convenciment que això no significa tan sols deixar de matinar. Estar de vacances també significa deixar les preocupacions a un costat, oblidar i gaudir. I després, quan torni a matinar al setembre, començaré un nou col·leccionable que em faci creure que la vida, setmana rere setmana, té un propòsit.


(Traducción al castellano) Estoy de vacaciones, o lo que es lo mismo: no tengo que madrugar cinco días a la semana para ir hasta el trabajo. Y es que estar de vacaciones y no trabajar son cosas absolutamente distintas (que se lo digan a los que no tienen trabajo…). En mi caso, cuando comienzo vacaciones lo hago en el convencimiento que eso no significa tan solo dejar de madrugar. Estar de vacaciones también significa dejar las preocupaciones a un lado, olvidar y disfrutar. Y luego, cuando vuelva a madrugar en septiembre, comenzaré un nuevo coleccionable que me haga creer que la vida, semana tras semana, tiene un propósito.

La necessària fredor (La necesaria frialdad)

Une_liaison_pornographique

Existeixen diverses maneres d’enfocar una relació del BDSM: la primera seria des d’una relació de parella (integrant el BDSM en la relació), la següent seria des d’una profunda amistat, la tercera des de la perspectiva de dos simples “coneguts” i la quarta des de la perspectiva de dos absoluts desconeguts. Com una guia Pantone, que va d’un to a un altre. Tots aquests colors, tots aquests escenaris, totes aquestes relacions tenen coses bones, encara que també en tenen de no tan bones. Com millor coneixement tinguem de l’altra persona implicada en la nostra relació BDSM, més complexa sera la tasca de conjugar la vida “real” amb la vida “BDSM”. La situació ideal seria la de dos desconeguts que es troben de vegades per tenir sessions, amb una relació amb prou feines intoxicada per cap altre aspecte de les seves vides. Com en aquesta magnífica pel·lícula “Une liaison pornographique” a on els amants només interactuen emocionalment durant les seves trobades sexuals (que, a més, l’espectador mai veu). Sempre he defensat que una relació BDSM en una relació de parella és allò menys desitjable (per aquesta intoxicació extrema que és la permeabilitat entre rols i persones) i, a mesura que passa el temps, m’adono que la fredor d’una sessió BDSM entre dues persones que no es coneixen de res és, potser, la part menys perillosa (emocionalment). Si una submisa es porta malament, la castiguem perquè aprengui. Però amb les persones (sense rols), això no es pot fer, hem d’assumir (encara que no necessàriament acceptar) els errors aliens. Barrejar amistat i BDSM, és tan perillós com sostenir un llumí en una mà i un bidó de gasolina en l’altra. Té la seva recompensa, clar, però has d’estar fent malabars per evitar que s’encengui el llumí. I no sempre pots controlar-ho.

Crec que, a partir d’ara, m’enfocaré més a fonamentar aquesta separació entre el rol i la persona, seré més impermeable que mai. I la millor manera que això succeeixi és instal·lar una bona porta tallafocs entre l’amo i la persona. Per evitar acabar cremat.


(Traducción al castellano) Existen varias maneras de enfocar una relación del BDSM: la primera sería desde una relación de pareja (integrando el BDSM en la relación), la siguiente sería desde una profunda amistad, la tercera desde la perspectiva de dos simples “conocidos” y la cuarta desde la perspectiva de dos absolutos desconocidos. Como una guía Pantone, va de un tono a otro. Todos esos colores, todos esos escenarios, todas esas relaciones tienen cosas buenas, aunque otras no tan buenas. Cuanto mejor conocimiento tengamos de la otra persona implicada en nuestra relación BDSM, más compleja será la tarea de conjugar la vida “real” con la vida “BDSM”. La situación ideal sería la de dos desconocidos que se juntan de vez en cuando para tener sesiones, con una relación apenas intoxicada por ningún otro aspecto de sus vidas. Como en esa magnífica película “Une liaison pornographique” donde los amantes solo interactúan emocionalmente durante sus encuentros sexuales (que, además, el espectador nunca ve). Siempre he defendido que una relación BDSM en una relación de pareja es lo menos deseable (por esa intoxicación extrema que es la permeabilidad roles y personas) y, a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que la frialdad de una sesión BDSM entre dos personas que no se conocen de nada es, quizás, la parte menos peligrosa (emocionalmente). Si una sumisa se porta mal, la castigamos para que aprenda. Pero con las personas (sin roles), eso no se puede hacer, tenemos que asumir (aunque no necesariamente aceptar) los errores ajenos. Mezclar amistad y BDSM, es tan peligroso como sostener una cerilla en una mano y un bidón de gasolina en la otra. Tiene su recompensa, claro, pero has de estar haciendo malabares para evitar que se encienda la cerilla. Y no siempre puedes controlarlo.

Creo que, a partir de ahora, voy a enfocarme más en cimentar esa separación entre el rol y la persona, siendo más impermeable que nunca. Y la mejor manera de que eso suceda es instalar una buena puerta cortafuegos entre el amo y la persona. Para evitar acabar quemado.

Pomlázka

A Txèquia (República Txeca) existeix una tradició anomenada pomlázka a on els homes assoten a les dones (al cul) amb una vara entrellaçada de salze amb la finalitat de què siguin més fèrtils (sic). La dona, una vegada assotada, ha d’oferir una beguda, un menjar (o un ou de colors) al noi com una mena d’agraïment.

Una tradició sospitosament semblant a la pràctica del caning. No penseu?


(Traducción al castellano) En Chequia (República Checa) existe una tradición llamada pomlázka donde los hombres azotan a las mujeres (en el culo) con una vara entrelazada de sauce con el fin de que sean más fértiles (sic). La mujer, una vez azotada, debe ofrecer una bebida, una comida (o un huevo coloreado) al muchacho a modo de agradecimiento.

Una tradición sospechosamente parecida a la práctica del caning ¿no creéis?

Decebut (Decepcionado)

1701

Abans de tot he de dir que estic convençut que en aquesta vida decebem als altres en la mateixa mesura que ens deceben a nosaltres. Ningú està lliure de culpa. I és que, la decepció, neix de totes aquestes expectatives pel fet de voler que tot sigui millor. Creiem que els altres han de comportar-se amb els mateixos paràmetres amb què ens comportem nosaltres. Però gairebé mai és així: la decepció està assegurada. Puc manegar les decepcions que neixen d’una personalitat diferent de la meva. Puc manegar que algú sigui diferent de mi. Allò que no puc manegar (perquè no tolero) és la decepció que neix quan algú descura tot allò que comporta la paraula “amistat” (encara que no sigui una profunda amistat). Aquestes decepcions per a mi són aquesta línia vermella que ningú hauria de creuar. Quan algú que vull, que és el meu amic o que tinc en estima, creua aquesta línia vermella, al meu cervell s’activa un interruptor que em fa rebutjar de ple a aquesta persona. Pots equivocar-te, però mai fer mal de manera conscient a algú a qui tens en estima. I el silenci, de vegades, es el pitjor dels mals.

No val la pena enfadar-se perquè la vida va molt més enllà de conflictes amb qui ens envolten. No pots demanar que algú procuri no fer-te mal en la mateixa mesura que tu procures no fer mal. Tampoc pots esperar que algú et vulgui com tu el vols.

La millor cosa és encongir-se d’espatlles i oblidar.


(Traducción al castellano) Vaya por delante decir que estoy convencido que en esta vida decepcionamos a los demás en la misma medida que nos decepcionan. Nadie está libre de culpa. Y es que, la decepción, nace de todas esas expectativas de pretender que todo sea mejor. Creemos que los demás han de comportarse con los mismos parámetros con que nos comportamos nosotros. Pero casi nunca es así con lo que la decepción está asegurada. Puedo manejar las decepciones que nacen de una personalidad diferente a la mía. Puedo manejar que alguien sea diferente a mí. Lo que no puedo manejar (porque no tolero) es la decepción que nace cuando alguien descuida todo cuanto comporta la palabra “amistad” (aunque no sea una profunda amista). Estas decepciones para mí son esa línea roja que nadie debería cruzar. Cuando alguien que quiero, que es mi amigo o que tengo en estima, cruza esa línea roja, en mi cerebro se activa un interruptor que me hace rechazar de pleno a esa persona. Puedes equivocarte, pero nunca hacer daño de manera consciente a alguien a quien tienes en estima. Y el silencio, a veces, el peor de los males.

No vale la pena enfadarse porque la vida va mucho más allá de conflictos con quienes nos rodean. No puedes pedir que alguien procure no hacerte daño en la misma medida que tú procuras no hacer daño. Tampoco puedes esperar que alguien te quiera como tú le quieres.

Lo mejor es encogerse de hombros y olvidar.